Kortfattat Regionstyrelsen 2021-02-08

Nyhet – 8 februari 2021

Ekonomiskt resultat för 2020 – plus 793 miljoner kronor
Region Dalarnas ekonomiska resultat för 2020 är plus 793 miljoner kronor, 638 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat på 155 miljoner kronor. Bakom det positiva resultatet finns en generellt låg kostnadsutveckling kombinerad med stora riktade statsbidrag för Covid-19-pandemin samt ökade generella statsbidrag.

Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden uppvisar störst positiva avvikelser jämfört med budget. Kollektivtrafiknämnden och Tandvårdsnämnden har negativa avvikelser.

Region Dalarna kommer att undersöka möjligheten att reservera delar av det positiva resultatet i en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Enligt kommunallagen ska riktlinjer för RUR beslutas av fullmäktige.

Årsredovisning med ekonomisk analys och verksamhetsredovisning fastställs i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige i april.

Igångsättningstillstånd för hus 09 vid Falu lasarett
Utbyggnaden av hus 09 vid Falu lasarett omfattar intensivvårds- och uppvakningsavdelningen, bild- och funktionsmedicin, laboratoriemedicin samt onkologmottagning. Förslaget att expandera ovanpå hus 09 ger möjlighet att sammankoppla fler verksamheter till det akuta flödet mellan IVA, röntgen och akutmottagning.

Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att besluta om igångsättningstillstånd för byggnationen. Ökning av driftskostnaderna, för den samlade verksamheten i utbyggda hus 09, beräknas till cirka 45 miljoner kronor. Regionstyrelsen beslutade vidare att denna ökning ska beaktas i budgetprocessen inför 2024.

Finansiering av Närakuten i Ludvika
Regionstyrelsen beviljade hälso- och sjukvårdsnämnden 12 miljoner kronor för delfinansiering av Närakuten i Ludvika. Pengarna tas ur Regionstyrelsens utvecklingsfond. I nuläget finns en primärvårdsjour placerad på Ludvika lasarett. I samband med att Närakuten inrättas ökas öppettiderna till dygnet runt. Det kommer även att finnas möjlighet att öppna fyra övervakningsplatser i anslutning till Närakuten.

Ny organisation för särskild sjukvårdsledning
Regionstyrelsen beslutade att Region Dalarnas särskilda sjukvårdsledningar ska organiseras i enligt med samma modell som används av bland annat Länsstyrelsen, Polisen, kommuner och Socialstyrelsen. Med modellen förenklas kommunikation mellan samverkande myndigheter. Modellen underlättar också kommunikation inom regionen och dessutom minskar antalet personer som ingår i staben.

Långsiktig lösning av beredskapslager
Region Dalarna ska arbeta vidare med införandet av ett beredskapslager. Det beslutade Regionstyrelsen. Kostnader för införande och drift ska tydliggöras. Eventuell samverkan med andra regioner ska också undersökas.

Mot bakgrund av problemen med varuförsörjning hösten 2019 samt pandemin under 2020 har Region Dalarna initierat ett arbete för att skapa en långsiktig lösning för ett beredskapslager. Lösningen bygger på tre delar; en central funktion, ett centralt lager och ett digitaliserat försörjningsflöde.

Grundarbetet beräknas ta ungefär två år. Arbetet med att etablera och implementera samtliga delar i funktionen kan vara klart under 2023 om beslut tas tidigt 2021.

Tydligare styrning och ledning av regionen
Regionens system för styrning och ledning ska vara ett verktyg för att styra och leda regionens verksamheter mot uppsatta mål på ett effektivt och hållbart sätt, med avsedd kvalitet. Systemet för styrning och ledning skapar ordning och reda i den samlade verksamheten och är ett stöd för ledningen på alla organisatoriska nivåer för att styra verksamheten.

Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att godkänna systemet för styrning och ledning.

Ersättning för digitala vårdbesök förlängs
Privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster, som är vårdgivare på ”nationell taxa”, får även under första halvåret 2021 möjlighet att få ersättning för digitala vårdkontakter. Det föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige beslutar.

Ersättning till de som utför vaccinationer
Staten ersätter regionerna för vaccinationsinsatserna mot Covid-19. Regionstyrelsen föreslår nu regionfullmäktige att besluta om att Region Dalarna ersätter utförare, exempelvis privata vårdcentraler, med 175 kronor per genomförd vaccination mot Covid-19.

Nya tågfordon till Tåg i Bergslagen
De fyra ägarna inom Tåg i Bergslagen har planer på att utveckla tågtrafiken. Flera tågfordon ska tas ur trafik framöver och behöver ersättas. Enligt planerna behövs sju tågfordon införskaffas. Regionstyrelsen föreslår nu att regionfullmäktige beslutar att Region Dalarna säkerställer sin del av finansieringen så att Tåg i Bergslagen kan gå vidare och säkra nya tågfordon.

Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägare fattar likartade beslut. Tåg i Bergslagen ägs gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro Län (25 procents ägande vardera).

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: