Kortfattat: Regionstyrelsen 2021-03-08

Nyhet – 8 mars 2021

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde den 8 mars med de viktigaste politiska besluten och informationen.

Vårdkedjan för patienter med prostatacancer ska förbättras
Regionstyrelsen beslutade att tillföra ekonomiska medel till urologin för förstärkt bemanning inom prostatacancervården. Totalkostnaden är 1,8 miljoner kronor för 2021.

Under 2020 gjordes en översyn av urologin med fokus framförallt på prostatacancervården. Ett flertal faktorer identifierades som kan förklara de långa ledtiderna – från misstanke om prostatacancer till första besök, diagnos samt start av behandling. Översynen utmynnade i förslaget om personalförstärkning i form av två kontaktsjuksköterskor och en medicinsk sekreterare, vilket bland annat möjliggör en fast vårdkontakt för patienterna.

Finansiering av tjänsterna under 2021 sker inom ramen för den statliga överenskommelsen Effektiv cancervård. Inför budget 2022 hemställer hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen om utökad ram för Division kirurgi för att möjliggöra finansiering inom ordinarie budget.

Bidrag till myggbekämpning i Nedre Dalälven
Nedre Dalälvens intresseförening beviljas ett bidrag för myggbekämpning. Det har regionstyrelsen beviljat. Bidraget är på 371 000 kronor för år 2021 vilket tas från regionstyrelsens utvecklingsmedel.

I ansökan uppges att verksamheten är viktigt för att de som bor, lever och verkar i området ska ha ett drägligt liv, samt att det är positivt för besöksnäringen. Organisationen letar efter mygglarver och bekämpar dessa sedan med medel som sprids från helikopter, vilket ger en hög effektivitet.

Regionstyrelsens beslutade samtidigt att tillskriva regeringen och framhålla att naturvårdsuppdrag är ett statligt ansvar. ”Region Dalarna bedömer det orimligt att en förening ska ansvara för och hantera myggbekämpning med kortsiktiga och osäkra finansieringslösningar. Region Dalarna anser att myggbekämpning av den här omfattningen är en statlig angelägenhet både vad det gäller finansiering och genomförande.”

Regionens pandemiarbete utvärderat
En utvärdering av Region Dalarnas pandemiarbete under ”den första vågen” 2020 överlämnades på måndagen till regionstyrelsen. Regionstyrelsen beslutade uppdra åt regiondirektören att beakta utredarens rekommendationer, samt återrapportera vidtagna åtgärder till regionstyrelsens möte i oktober 2021.

Utredaren konstaterar att ett stort och engagerat arbete gjordes av många medarbetare och chefer under pressade omständigheter och stor tidspress, vilket ställde nya och delvis oprövade krav på ledarskap med ett pragmatiskt förhållningssätt för att leverera bästa möjliga vård till de covid-19-sjuka.

Utvärderingen visar att ledningssystemet i Region Dalarna behöver uppdateras för att säkerställa ett sammanhållet krisarbete i regionen även under en långvarig kris.

Utredarens rekommendationer till Region Dalarna är att:

 • Uppdatera och modernisera regional plan för kris- och katastrofmedicinsk beredskap liksom dess användning
 • Utveckla och förenkla ledning och styrning i linjeorganisationen vid långvarig extraordinär händelse
 • Utveckla ledningssystemet för användning även vid långvariga extraordinära händelser
 • Kartlägga och analysera det genomförda arbetet som grund för att erfarenheter och kunskaper från pandemin ska kunna omsättas till både strategiskt och operativt handlande
 • Säkerställa att humankapitalet kan omhändertas och utvecklas även under en långvarig extraordinär händelse, med gemensamma ansvarsområden för chefer och medarbetare
 • Utveckla samspelet med kommunerna i länet genom användande av erfarenheten och kunskapen från samarbetet under pandemin

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att betona utredarens förslag om stärkt samarbete med kommunerna.

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
  070-250 43 40
  ulf.berg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: