Kortfattat: Regionstyrelsen 2021-04-12

Nyhet – 12 april 2021

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde den 12 april med ett urval av de politiska besluten.

Ny strategi för digitalisering
Digitalisering är verksamhetsutveckling och rätt hanterat kan den möjliggöra förbättringar för och effektiviseringar av verksamheter. Mycket bra har gjorts hittills men nu måste takten i omställningen till mera digitala arbetssätt öka. Region Dalarna ska därför öka sin förmåga att systematiskt arbeta med innovation som syftar till ökad digitalisering. Det framgår i den digitaliseringstrategi som regionstyrelsen antagit. Strategins syfte är att peka ut en riktning för Region Dalarnas samtliga verksamheter. Den ska vara stödjande och ledande. Digitaliseringsstrategin omfattar år 2021-2025.

Gratis provtagning även för icke-EU-medborgare
Provtagning för covid-19 för icke-EU-medborgare skall vara kostnadsfri för den enskilde. Det har regionstyrelsen beslutat. För att förhindra smittspridning är provtagning en av de viktigaste åtgärderna för att snabbt hitta smitta, ge adekvata råd och förhållningsregler. Det är därför av stor vikt att provta alla, oavsett medborgarskap, för att förhindra smittspridning. Region Dalarna får ersättning för varje prov av staten så det blir ingen merkostnad för Region Dalarna.

Principer för hur ekonomiskt överskott ska reserveras
Regionstyrelsen föreslår nu regionfullmäktige att anta ett styrdokument med principer för hur en resultatutjämningsreserv (RUR) ska hanteras i Region Dalarna. Syftet med RUR är att, vid exempelvis en konjunkturnedgång som påverkar de ekonomiska förutsättningarna negativt, kunna undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheten. Regioner har enligt kommunallagen möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Hanteringen av RUR måste beslutas av regionfullmäktige.

Ekonomiska medel ska reserveras inför sämre tider
Reservera 513 miljoner kronor inför framtiden i en så kallad resultatutjämningsreserv. Det föreslår nu regionstyrelsen att regionfullmäktige ska besluta i samband med att årsredovisningen för år 2020 antas.
Det ekonomiska resultatet 2020 är plus 793 miljoner kronor. Resultatet innebär att regionen vid utgången av 2020 har ett positivt eget kapital på 1 018 miljoner kronor. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 716 miljoner kronor och efter reservering till resultatutjämningsreserv uppgår årets balanskravsresultat till 203 miljoner kronor.

Ny lönepolicy för Region Dalarna
Region Dalarna ska kunna erbjuda såväl redan anställda som nya medarbetare löne- och anställningsvillkor som bidrar till att kompetensförsörjningen kan upprätthållas både på kort och lång sikt. Målet är att kunna rekrytera, utveckla och behålla de medarbetare som behövs för att uppnå de olika verksamhetsmålen. Det framgår i den lönepolicy som regionstyrelsen nu föreslår regionfullmäktige att anta.
Lönepolicyn har reviderats i sin helhet för att bli hållbar över tid och försetts med bilagor som ska kunna justeras utan att inverka på själva policyn. Den nya arbetstidsmodellen för Vårdförbundets avtalsområde gör det nödvändigt att revidera lönepolicyn för att förhindra oönskad intern lönekonkurrens.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till regionstyrelsen

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
  070-250 43 40
  ulf.berg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: