Kortfattat: Regionstyrelsen 2021-05-31

Nyhet – 31 maj 2021

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Utvecklingsstrategi för hela Dalarna

”År 2030 ser vi ett Dalarna som under det senaste decenniet genomgått en stor omställning. Ett aktivt och nyskapande arbete för ett hållbart Dalarna har stärkt länets attraktivitet och konkurrenskraft, och gjort det ännu bättre att leva och verka i Dalarna”. Så står det i inledningen till Dalastrategin som innehåller mål och prioriteringar på lång sikt samt ska bidra till samverkan mellan olika aktörer i Dalarna.

Det är Region Dalarna som har haft ansvaret att samordna framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin, men det är hela Dalarnas utvecklingsstrategi. Ett 60-tal aktörer i Dalarna har inkommit med remissvar som har beaktats i förslaget.

Förslaget till regional utvecklingsstrategi 2030, som kallas Dalastrategin, föreslås nu gå vidare till regionfullmäktige för beslut. Det har regionstyrelsen slagit fast.

Förslaget till ny Dalastrategi ersätter befintlig regional utvecklingsstrategi, Dalarna 2020.

(V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Strategi antagen för nationella minoriteter och urfolket samer

Minoritetsarbetet behöver intensifieras, menar regionstyrelsen som nu antagit en strategi för nationella minoriteter och urfolket samer. Strategin ska fungera som ett underlag för regionens nämnder och deras förvaltningar vid planering av respektive verksamhet.

Region Dalarna är enligt lag skyldig att informera om rättigheterna som nationella minoriteter och urfolket samer har, skydda och främja nationella minoriteters språk och kulturella identitet, samt genom samråd ge inflytande till grupperna.

Minoritetsarbetet är en del av FN:s mänskliga rättigheter och kopplat till genomförandet av Agenda 2030 som preciseras i Region Dalarnas hållbarhetsprogram.

Införande vårdval inom BUP inleds

Regionstyrelsen beslutade att upprätta ett förfrågningsunderlag och avtal för införande av vårdval (LOV) inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård.

I oktober 2020 gavs hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda införandet av vårdval (LOV) inom specialiserad barn- och ungdomspsykiatri inom öppenvård (BUP). BUP har under många år haft svårt med tillgängligheten både vad det gäller besök, fördjupad utredning och behandling. Utredningen påvisar att LOV kan förbättra tillgängligheten genom att fler vårdgivare utöver den regiondrivna BUP kan etablera sig och utföra uppdraget. Det färdiga avtalet beräknas komma till regionfullmäktige för beslut i september 2021.

(S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag om extra remissomgång. (V) reserverade sig mot beslutet.

Regionplan 2022-2024 till regionfullmäktige för beslut

Ett förslag till Regionplan med budget och finansplan 2022-2024 skickas nu vidare till regionfullmäktiges möte i juni. Det har regionstyrelsen beslutat.

I Regionplanen beskrivs visionen ”Vi mår bra i hela Dalarna” samt de fyra målområdena ”medborgare”, ”medarbetare och ledarskap”, ”hållbar utveckling” och ”digitalisering”. Varje målområde har effektmål samt ett antal specifika uppdrag som är styrande för nämnders och verksamheters målstyrningsprocesser. Regionens verksamheter ska i sin tur vidare forma, för verksamheten, lämpliga mål som leder till att uppdragen, effektmålen och visionen uppnås. Målen ska utvärderas systematiskt och i respektive verksamhetsplan ska målens nyckeltal anges, samt hur målen ska formas, mätas och följas upp.

Grundläggande för Regionplanen 2022-2024 är ekonomiskt ansvarstagande och arbete för att hålla nere kostnadsutvecklingen i verksamheterna. Om kostnadsutvecklingen hålls på en lägre nivå än intäkterna skapas ett reformutrymme. Detta resulterar i att regionen kan göra investeringar som bland annat leder till bättre vård för skattepengarna. God ekonomisk hushållning och att ha ordning på styrning och ledning är förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär bland annat att regionen kan avsätta 400 miljoner kronor årligen till en fond för kommande pensionsutbetalningar.

(S), (SD) och (V) deltog inte i beslutet eftersom de avser lämna in egna förslag till Regionplan 2022-2024 till regionfullmäktiges möte i juni 2021.

Sommarkort på tåg och buss för skolungdomar 7-19 år

Region Dalarna vill skapa förutsättningar för ungdomar att kunna resa under sommarlovet 2021 och 2022 till ett fördelaktigt pris. Regionstyrelsen beslöt därför att föreslå regionfullmäktige att besluta om ett Sommarkort för skolungdomar sommaren 2021 och 2022.

Kortet ska kosta 500 kronor (exklusive kortavgift) per sommar och gälla för obegränsat antal resor på Dalatrafiks bussar och Tåg i Bergslagen i hela Dalarna.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att sommarkortet ska vara avgiftsfritt.

Nytt periodkort för pensionärer

En typ av periodkort för pensionärer (65+), som ger billigare bussresor i lågtrafik, införs första oktober 2021. Det har regionstyrelsen beslutat att föreslå regionfullmäktige.

Periodkort Lågtrafik för pensionärer (65+) ska gälla i hela Dalarnas län, dock ej på tåg. Priset föreslås vara 200 kronor för 30 dagar. Kortet ska vara giltigt under följande tider: vardagar klockan 09-14 och 17-06 samt hela lördagar, söndagar och helgdagar. Periodkortet kommer införas som ett test under ett års tid för utvärdering

(S), (SD) och (V) biföll förslaget med tilläggsyrkande om att periodkortet även ska gälla även på tåg.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden

 • Karin Stikå Mjöberg regiondirektör, Region Dalarna
  070-686 38 20
  karin.stika-mjoberg@regiondalarna.se
 • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
  070-250 43 40
  ulf.berg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: