Kortfattat: Regionstyrelsen 2021-10-27

Nyhet – 27 oktober 2021

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Modernare metod för arkivering
Region Dalarna ska övergå till en modernare arkiveringsmetod för ordnande och bevarande av nutida och framtida handlingar. Det har Regionstyrelsen beslutat.
Den nya metoden för arkivering kallas ”processbaserad arkivering”. Bakgrunden är att information idag måste hanteras mycket mer dynamiskt och flerdimensionellt än tidigare. Det nuvarande systemet, det vill säga ”det allmänna arkivschemat” som har sin grund i en linjär och ändlig dokumenthantering, anses därför inte längre på ett adekvat och tidsenligt sätt spegla myndigheters verksamheter eftersom många myndigheter idag arbetar i processer.

Hantering av skyddade personuppgifter skärps
Region Dalarna ska bli bättre på att hantera skyddade personuppgifter. Det har regionstyrelsen beslutat mot bakgrund av en granskningsrapport som rekommenderar förbättringsåtgärder.
Regiondirektören och den centrala förvaltningen får nu i uppdrag att på ett tydligare sätt styra, samordna och stödja regionens verksamheter i deras hantering av skyddade personuppgifter. Rutiner och styrdokument ska tas fram. Regiondirektören uppdras att återrapportera vidtagna åtgärder till regionstyrelsen i mars 2022.

Nytt program för hållbar utveckling
Region Dalarna ska anta ett program för hållbar utveckling. Det föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige beslutar på sitt möte i november. Hållbarhetsprogrammet ska vara färdplanen för regionens omställning till en hållbar organisation.
Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, bristande jämställdhet och växande hälsoklyftor är några av de frågor som regionen måste arbeta aktivt med för att bidra till en hållbar värld. En hållbar utveckling tillgodoser alla människors behov och mänskliga rättigheter idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Kommuner och regioner har en stor del av ansvaret för att genomföra Agenda 2030 som hållbarhetsprogrammet bygger på.
Programmet är vägledande för Region Dalarnas samtliga verksamheter och ska vara integrerat i ordinarie styrning och ledning. Utifrån hållbarhetsprogrammets mål ska regionens nämnder och förvaltningar formulera konkreta mål för sina verksamheter.

Nytt avtal för vårdval inom primärvården ska stärka tillgängligheten

Vårdvalsavtalet som reglerar uppdrag, ersättning, uppföljning med mera för både privata och regiondrivna vårdcentraler ska uppdateras inför 2022. Det nya avtalet premierar bland annat utökade öppettider på vårdcentralerna liksom en högre tillgänglighet på telefon. Det är regionstyrelsen som nu beslutat att föreslå regionfullmäktige att anta det nya avtalet för Vårdval (tidigare benämnt Hälsoval).
(S) och (V) deltog inte i beslutet eftersom partierna avser att lägga alternativa budgetar på regionfullmäktige.

Vårdval för barn- och ungdomstandvård uppdateras
Årets revidering av avtalet för barn- och ungdomstandvård öppnar upp för att även tandhygienister och erfarna tandsköterskor ska kunna utföra undersökningar på treåriga barn. Det föreslår regionstyrelsen nu att regionfullmäktige beslutar.
Bakgrunden till förändringen är bristen på tandvårdspersonal i Dalarna. För få privata kliniker är intresserade av att behandla barn mot nuvarande ersättningsmodell. Därför är det Folktandvården som ansvarar för 97 procent av barnen. För att använda tandvårdens resurser på bästa och mest effektiva sätt föreslås en ändring av kravet på att treåringar ska undersökas av en tandläkare. Undersökningen kan utföras av en tandhygienist eller en erfaren tandsköterska. Förändringen kräver god kommunikation med tandläkare, när avvikelser från normal tandhälsa uppmärksammas.
Avtalet för Vårdval inom barn- och ungdomstandvård infördes i dåvarande Landstinget Dalarna 2001. Varje år revideras avtalet av regionfullmäktige.
(V) reserverade sig mot beslutet.

Ny policy för kommunikation
Region Dalarnas nuvarande kommunikationspolicy antogs av dåvarande landstingsfullmäktige i november 2015. I ett kommunikationsperspektiv är sex år en lång tid. Utvecklingen inom området går snabbt. Därför föreslår nu regionstyrelsen att regionfullmäktige antar en reviderad policy.
Kommunikationspolicyn är tänkt att vara ett övergripande policydokument som beskriver de förhållningssätt som är styrande för regionens interna och externa kommunikation. Förslaget till policy utgår från Region Dalarnas värdegrund om öppenhet, respekt och ansvar. Policyn kompletteras med mer konkreta riktlinjer som är styrande och vägledande för verksamheten.

Film i Dalarna blir aktiebolag
Region Dalarnas nuvarande verksamhet Film i Dalarna ska flyttas över till det regionägda aktiebolaget Film i Dalarna AB. Det föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige beslutar på sitt möte i november.
I juni 2020 skrev regionstyrelsen in i Regionplanen 2021-2023 att "en filmfond ska upprättas för att uppmuntra till filmskapande i Dalarna". Regionfullmäktige beslutade i juni 2021 att Region Dalarna ska gå in med tre miljoner kronor per år under tre år med syfte att investera i långfilm och tv-serieproduktion under perioden 2022-2024.
Att bilda ett aktiebolag för investering i filmproduktion är en markering av självständighet gentemot huvudmannen vilket är viktigt för externa finansiärer av filmproduktion.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till regionstyrelsen

 • Karin Stikå Mjöberg regiondirektör, Region Dalarna
  070-686 38 20
  karin.stika-mjoberg@regiondalarna.se
 • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
  070-250 43 40
  ulf.berg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka