Kortfattat: Regionstyrelsen 2022-02-07

Nyhet – 7 februari 2022

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Tillfälliga pandemiregler för sjukresor förlängs

Regionstyrelsen har beslutat att förlänga de tillfälliga reglerna vad gäller sjukresor med anledning av pandemin. Personer som är 70 år och äldre ska i första hand ta egen bil till planerade vårdbesök inom sjukvården och tandvården.

 1. Alla personer som är 70 år och äldre samt de som tillhör riskgrupp i övrigt, ska beviljas bilersättning från och med 0 kilometer för resor till planerade vårdbesök inklusive vaccination för covid-19.
 2. I de fall resa med egen bil inte är ett alternativ kan sjukresa, i mån av kapacitet hos kollektivtrafikförvaltningen, beviljas för ovan nämnda personer.
 3. Beslutet gäller från och med 2022-02-07 till och med 2022-04-11.

Patientavgifterna för sömnhjälpmedlet CPAP sänks

Patientavgiften för APAP/CPAP-maskiner blir en engångsavgift på 250 kronor, istället för en månadskostnad på 150 kronor. Förslaget läggs till regionfullmäktige av regionstyrelsen men föreslås börja gälla redan från 2022-01-01.

Den mest effektiva behandlingen av sömnapné är en APAP/CPAP-maskin. Den blåser in en svag luftström i halsen genom en mask när man andas. Luftströmmen gör att andningsvägarna hålls öppna.

Sömnlaboratoriet vid Avesta lasarett finansieras i dag delvis av höga avgifter från APAP/CPAP-maskiner. Sömnlaboratoriet bör i likhet med annan hälso- och sjukvård finansieras med budgeterade ramanslag och tillförs därför 10 miljoner kronor för 2022.

Säkrare och tryggare mödrahälsovård och förlossningsvård i Dalarna

Uppdraget är en prioriterad punkt i regionplanen 2021-2023 som ska ge ökad trygghet, förstärkt valfrihet och tillgänglighet för födande kvinnor och deras familjer inom mödrahälsovården, förlossningsvården och eftervården.

På förslag från hälso- och sjukvårdsnämnden har nu regionstyrelsen fattat beslut om finansiering av projektet för år 2022 med summan 2,85 miljoner kronor. Finansiering inför 2023 hänvisas till budgetarbetet i Regionplan- och budget 2023.

Projektet handlar bland annat om att utöka patienthotellplatser i Falun för de med behov av att ha större närhet till förlossningen samt skapa patienthotellplatser vid Mora lasarett för en närmare och tryggare eftervård i norra Dalarna. Förstärkt specialistmödravård ingår också i projektet.

Mål och strategier antagna för hälso- och sjukvården

Regionstyrelsen har antagit mål och strategier för hälso- och sjukvården som ska ligga till grund för inriktningen på beslut om kommande investeringar och utveckling av vårdnivåer. Planperspektivet är 15 år.

Ambitionen är att utveckla den nära vården, samtidigt som den demografiska utvecklingen pekar mot fler äldre och vårdkrävande medborgare och färre i arbetsför ålder. Därutöver planeras stora investeringar i IT, medicinsk teknik samt lokaler. Utvecklingen inom det medicinska området ger möjlighet att behandla fler sjukdomar samtidigt som problem med personalförsörjningen finns idag och förväntas öka.

Mål för hälso- och sjukvården finns formulerade i nationell lagstiftning och fastställer att vården bland annat ska vara jämlik, patientsäker och kostnadseffektiv. De strategiska områdena faller däremot under det regionala självstyret. Regionstyrelsen har nu bestämt följande strategiska områden för framtidens hälso- och sjukvård i Dalarna:

Region Dalarna ska vidareutveckla:

 • samverkan (internt och externt)
 • prioritering och översyn av vårdutbud
 • digitalisering
 • hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • egenvård
 • kompetensförsörjning
 • fastighets- och lokalutbud
 • forskning och utveckling

Reviderad tidsplan för förflyttning av ovaccinerade medarbetare

Regionstyrelsen har fattat beslut om att anta en reviderad tidsplan för genomförandet av intern förflyttning av ovaccinerad personal. Detta bland annat på grund av att Region Dalarna för närvarande har en rekordhög frånvaro bland personalen som försvårar genomförande av beslutet omedelbart. Beslutet om att nyanställda och befintliga medarbetare ska uppvisa vaccinationsbevis står dock fast.

Så här lyder regionstyrelsens beslut:

 1. Med ändring av regionstyrelsens beslut 2021-12-22 §187 punkt 3 föreslås att regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören innebär
 2. att förflyttning eller omplacering av personal som har patientnära kontakter och inte uppvisar vaccinationsbevis ska ske med undantag av:
  - när förflyttningar och omplaceringar på kort sikt medför allvarliga patientsäkerhetsrisker eller arbetsmiljörisker som väger tyngre, än ökad risk för smitta och smittspridning, samt
  - när risk- och konsekvensanalys på individnivå visar att patientsäkerhet och arbetsmiljö kan säkerställas genom andra skyddsåtgärder.
  - Vidtagna avvikelser ska dokumenteras och återredovisas till regionstyrelsen löpande.
 3. Regiondirektören uppdras att genomföra utbildning av regionens chefer när det gäller arbetsgivarens ansvar för att förhindra arbetsskada samt vårdgivarens ansvar för att förhindra vårdskada.
 4. Regiondirektören uppdras att löpande föra en dialog med de fackliga företrädarna med målsättningen att få en samsyn i arbetsmiljöfrågor.
 5. Regiondirektören uppdras att löpande följa pandemiläget med syfte att identifiera en tidpunkt när risken för vårdskada och arbetsskada på grund av covid-19 kan uteslutas.
 6. I övrigt är regionstyrelsens beslut daterat 2021-12-22 §187 oförändrat mot bakgrund av vårdgivarens ansvar enligt patientsäkerhetslagen och arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen.

Länk till regionstyrelsens beslut 2022-12-22

Region Dalarnas syn på Trafikverkets nationella plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Trafikverkets förslag innehåller vissa satsningar i järnvägsinfrastrukturen som är positiva för den regionala utvecklingen och stämmer med Region Dalarnas prioriteringar. Vissa satsningar behöver dock skyndas på för att få till ett bra system för hela landet och möjliggöra medfinansiering från EU, skriver regionstyrelsen i sitt remissvar.

Remissen har besvarats med utgångspunkt från bland annat Dalarnas regionala utvecklingsstrategi, Dalastrategin. För att klara omställningen till hållbart resande behövs en överflyttning från väg till järnväg vilket kräver kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder i länets prioriterade järnvägsstråk. För länets sammanhållning och konkurrenskraft är även vägstråken av stor betydelse. Trafikverkets förslag innehåller inte tillräckliga satsningar på mötesseparering och trafiksäkerhetsåtgärder i länets prioriterade vägstråk, menar Region Dalarna.

Läs hela Region Dalarnas remissvar på Trafikverkets förslag till plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Utred villkoren för ökade öppettider för Folktandvården

Utred om tandvården kan få samma ekonomiska incitament som primärvården att utöka sina öppettider. Det uppdraget har regionstyrelsen nu gett till vårdvalsberedningen. Bakgrunden är målet i Regionplanen 2021-2023 om ökade öppettider för Folktandvården.

Utökade öppettider kräver schemaläggning med skiftgång och kan endast tillämpas på kliniker med minst fyra behandlingsteam och ett underlag på cirka 8 000 - 10 000 patienter. Om fler kliniker ska gå över i skiftgång krävs beslut om minskat antal kliniker med fler sammanslagningar för att skapa större enheter.

På följande orter har Folktandvården redan idag kliniker med utökade öppettider: Avesta, Hedemora, Ludvika, Borlänge och Falun

Region Dalarna ska hyra sina persondatorer

Regionstyrelsen har beslutat att regionen i framtiden ska hyra sina persondatorer istället för att äga dem. Genom att hyra datorerna räknar man med att få en högre och jämnare kvalitet på datorerna eftersom det nya systemet möjliggör ett kontinuerligt utbyte av datorer.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka