Kortfattat: Regionstyrelsen 2022-04-11

Pressmeddelande – 11 april 2022

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.


Region Dalarna ökar insatser på miljöområdet

Regionstyrelsen har beslutat att ge extra medel till regionens hållbarhetsavdelning för att kunna anställa två miljösamordnare från och med augusti 2022.

Region Dalarna ska ha en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hållbarhetsavdelningen ansvarar för att leda och samordna regionens arbete med hållbar utveckling för att uppnå målen i Agenda 2030. Hållbarhetsavdelningen ska också stödja genomförandet av Region Dalarnas hållbarhetsprogram 2022–2025.

För att kunna anställa två miljösamordnare ska en finansiering på 700 000 kronor för perioden augusti–december 2022 tas ur regionstyrelsens utvecklingsmedel. Den fortsatta finansieringen om 1,7 miljoner kronor om året från och med 2023 hanteras inom budgetberedningens ordinarie arbete.

Modernisering av vägsträckan Särnaheden-Idre lyfts fram i ny länsplan

Ett avtal ska tas fram i samverkan med Trafikverket för att senast 2023 starta en planläggningsprocess för riksväg 70 Särnaheden-Idre. Det ingår i regionstyrelsens beslut om ny länsplan för transportinfrastruktur 2022–2023. Samtidigt markerar regionstyrelsen i sitt beslut att ställningstagandet förutsätter en statlig medfinansiering om minst 30 procent av upprustningen av riksväg 66 mellan Västmanlandsgränsen och Smedjebacken.

Regeringen gav i juni 2021 varje region i uppdrag att ta fram en plan för det egna länets infrastruktur för transporter för perioden 2022–2033 där alla transportslag ska ingå. Parallellt fick Trafikverket i uppdrag att ta fram en nationell plan för utveckling av transportsystemet.

Det är idag ett hårt tryck på hela transportsystemet i och genom Dalarna. Sträckan Särnaheden-Idre är smal med dåliga sidoområden. Något som skapar problem för framkomligheten och trafiksäkerheten, främst vad gäller turisttrafiken, men även för tung trafik och arbetspendling.

I förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur avsätts nästan 800 miljoner kronor till nyinvesteringar eller ombyggnadsåtgärder. Med på listan finns följande projekt:

 • Riksväg 66 Östra Tandö-Bu: Objektet byggstartades under 2021 och beräknas blir klart under 2022. Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet samt minskad miljöpåverkan.
 • Länsväg 1024/1025: Oxberg-Fiskarheden. Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet genom breddning av väg.
 • Riksväg 66: Västmanlands länsgräns – Smedjebacken. Ökad trafiksäkerhet genom mötesseparering.
 • Länsväg 1012: Bro Oxberg. Nuvarande väg- och järnvägsbro ersätts med två nya broar

Tillfälliga pandemiregler förlängs

Regionstyrelsen har beslutat att återigen förlänga tillfälliga regler vad gäller sjukresor med anledning av pandemin. Alla personer som är 70 år och äldre, samt de som tillhör riskgrupp i övrigt, ska beviljas bilersättning från och med 0 kilometer för resor till och från vaccination för covid-19. Eftersom Folkhälsomyndigheten släppt på restriktionerna från och med februari 2022 ändras regionens beslut till att endast omfatta resor till och från vaccinering mot covid-19.

I de fall resa med egen bil inte är ett alternativ kan sjukresa, i mån av kapacitet hos kollektivtrafikförvaltningen, beviljas för ovan nämnda personer.

Beslutet gäller från och med 11 april 2022 till och med 1 oktober 2022.

Finansiering klar för ny arbetstidsmodell för Kommunals avtalsområde

Regionstyrelsen har beslutat om finansiering av ny hälsofrämjande arbetstidsmodell samt kompetenshöjande satsningar för Kommunals avtalsområde.

Den beräknade kostnaden om 15,9 miljoner kronor för år 2022 finansieras genom regionstyrelsens anslag för utvecklingsmedel. Finansiering för kommande år hänskjuts till ordinarie budgetprocess.

Arbetstidsavtalet som förhandlats fram mellan arbetsgivare och fackförbundet Kommunal innebär lägre veckoarbetstid i samband med natt- och rotationstjänstgöring. Den nya arbetstidsmodellen omfattat samtliga yrkeskategorier inom Kommunals avtalsområde såsom undersköterskor, barnskötare och skötare.

Satsningen ska leda till en bättre arbetsmiljö där fler orkar arbeta heltid och ges möjlighet till återhämtning vid natt- och rotationsarbete. Utöver den nya arbetstidsmodellen föreslås en kompetenshöjande satsning, bland annat på vidareutbildning. Målbilden är att om 10 år ska 30 procent av undersköterskorna i Region Dalarna ha en vidareutbildning inom sitt yrkesområde.

Tvätteriets fastighet i Fredriksberg ska köpas

Fastigheten Fredriksberg 1:22 ska förvärvas av Ludvika kommun för 4 miljoner kronor. Det föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige beslutar. Fastighetsnämnden föreslås få i uppdrag att genomföra processen.

Region Dalarnas servicenämnd har för avsikt att långsiktig bedriva tvätteriverksamhet i Fredriksberg. Region Dalarna utreder samverkan kring tvätteriverksamhet med Region Värmland. Byggnaden bedöms ha goda förutsättningar för samverkan och har ur det perspektivet även en lämplig geografisk placering.

Förändrad politisk organisation

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om förändringar i den politiska organisationen. Samtliga förändringar ska gälla från och med 1 januari 2023. Förslaget innehåller bland annat följande förändringar:

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden utökas till 13 ledamöter och 13 ersättare.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ha ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare.
 • Gemensam nämnd för kostsamverkan läggs ned. Nämnden har innefattat en samverkan mellan Region Dalarna och Mora kommun. Mora kommun har frånträtt samverkan och därmed finns det inget behov av att ha kvar nämnden.
 • Samverkansorganet för privata vårdgivare läggs ned.

Reglementen och styrdokument vad gäller regionens samverkan med länets kommuner ska också ses över.

Bakgrunden till förslaget är att regionstyrelsen beslutade 20 september 2021 att tillsätta en politisk arbetsgrupp bestående av nio förtroendevalda, en från respektive parti. Arbetsgruppens uppdrag var att göra en översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod. Med hjälp av tjänstepersoner har arbetsgruppen genomfört en digital enkätundersökning, gjort en omvärldsanalys samt utrett organisatoriska möjligheter utifrån både ett juridiskt och ett effektivitetsmässigt perspektiv.

Ny mötes- och resepolicy

Mötes- och resepolicy för Region Dalarna ska läggas fram till regionfullmäktige. Det har regionstyrelsen beslutat. Policyn är koncis i sin utformning och styr mot hållbara resesätt. Mötesarrangören ska vid varje enskilt tillfälle bedöma vilken mötesform som ger minsta möjliga klimatpåverkan utan att ge avkall på sociala, organisatoriska eller ekonomiska behov. Kollektiva färdsätt ska användas där så är möjligt.

Under förutsättning att fullmäktige fastställer den nya policyn uppdras regiondirektören att ta fram och fastställa riktlinjer som hjälper medarbetare och förtroendevalda att göra kloka mötes- och reseval i enlighet med policyn.

Subventionerad hälso- och sjukvård för ukrainska medborgare

Ukrainska medborgare, oavsett migrationsstatus, berättigas subventionerad hälso- och sjukvård i samma utsträckning som asylsökande, vilket innebär tillgång till all vård för barn under 18 år samt för vuxna vård som inte kan anstå, kostnadsfria hälsoundersökningar oavsett ålder samt gratis mässlingsvaccin till vuxna.

Ordförande i regionstyrelsen tog den 18 mars 2022 ett ordförandebeslut i ärendet. Nu tar regionstyrelsen samma beslut och föreslår att regionfullmäktige på sitt nästa möte fastställer förändringen. Förutsatt att fullmäktige tar beslutet gäller det till och med 19 september 2022 men kan förlängas av regionstyrelsen, enligt förslaget.

För att undvika smittspridning av potentiellt allvarliga infektionssjukdomar samt för att ge en rättvis hälso- och sjukvård till människor oavsett migrationsstatus är det angeläget att ukrainska medborgare som befinner sig i regionen viseringsfritt likställs med asylsökande eller personer som fått tillfälligt uppehållstillstånd genom EU:s massflyktsdirektiv.

Avgiftsfri busstrafik för ukrainska medborgare

Resenärer som styrker sitt ukrainska medborgarskap genom uppvisande av identitetshandlingar tillåts att åka busstrafik i Dalarnas län utan avgift. Det föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige beslutar på sitt nästa möte. Beslutet gäller från och med 25 april 2022 till och med 14 juni 2022.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden

  Vill du veta mer?

  Här finns handlingarna till regionstyrelsen

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka