Kortfattat: Regionstyrelsen 2022-05-30

Nyhet – 30 maj 2022

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Besöksrestriktioner tas bort

Regionstyrelsen har beslutat att upphäva beslutet om restriktioner för besök till inneliggande patienter på grund av pandemin. Utifrån rådande smittläge görs bedömningen att restriktionerna kan tas bort. Istället uppmanas besökare att följa normala rutiner; besökaren ska inte ha några nytillkomna infektionssymtom och att hygienrutiner ska följas.

Fortsatt avgiftsfri busstrafik för ukrainska medborgare

I Europa råder fortfarande ett ytterst osäkert säkerhetspolitiskt läge. I Ukraina har många drabbats av krig och tvingats fly från sina hem och från sitt land.

Mot bakgrund av detta har regionstyrelsen beslutat att förlänga möjligheten för ukrainska medborgare, som kan uppvisa giltig ukrainsk identitetshandling, att åka buss i hela Dalarnas län utan färdbevis. Beslutet föreslås gälla till och med 2022-10-03. Slutligt beslut fattas av regionfullmäktige.

Ingen yttre påverkan bakom omfattande it-störning

Den 7 mars 2022 inträffade en driftstörning som påverkade större delen av Region Dalarnas it-miljö och telefoni. En händelseanalys av driftstörningen har genomförts vilken rapporterades på regionstyrelsens möte den 30 maj.

Händelseanalysen visar att felet inte var orsakat av någon yttre påverkan. Orsaken till driftstörningen var en mjukvarubugg i två centrala nätverksväxlar vilka hanterar bland annat trafik till och från internet vilket medförde att regionen fick stora störningar både internt och externt.

Analys av händelsen, dess konsekvenser och hanteringen av det inträffade har resulterat i förslag på åtgärder inom områden som reservrutiner, kommunikation och ansvarsfördelning.

Ny avgift för hjälpmedel samt högkostnadsskydd

Regionstyrelsen har fastställt en avgift på 250 kronor per personligt förskrivet hjälpmedel. Dessutom ska ett gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas kommuner införas, vilken ska räknas fram på samma sätt som för hälso- och sjukvården. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskyddet träder i kraft 2023-01-01. Regionfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ordning och reda bland varumärken skapar tydlighet för invånarna

Regionstyrelsen har fastställt en så kallad varumärkeshierarki som beskriver och reglerar hur regionen organiserar sina varumärken samt hur dessa förhåller sig till varandra. Varumärkeshierarkin ska fungera som ett stöd för hur namn och logotyper ska hanteras korrekt så att kommunikationen med invånarna och skattebetalarna blir tydlig. Regionens varumärkeshierarki fastslår att regionen har ett modervarumärke (Region Dalarna) samt ett dottervarumärke (Dalatrafik). Utöver dessa reglerar varumärkeshierarkin även regionens fristående varumärken och samarbetsvarumärken.

Centralt lager med förbrukningsmateriel ska minska sårbarheten

Ett centralt lager för samordnad distribution av förbrukningsmateriel ska etableras. Det har regionstyrelsen beslutat.

Region Dalarna hade under hösten 2019 mycket stora leveransproblem av förbrukningsmateriel med anledning av byte av logistikleverantör. Under pandemin har flertalet brister gällande materiel uppstått. Därför behöver Region Dalarna ett nytt försörjningssystem som ger förutsättning för en ökad robusthet i försörjningen vid störningar i leveranskedjan.

Den lösningen som regionstyrelsen beslutat om bygger på tre delar:

  • Skapandet av en central organisation med tvärfunktionellt ansvar för försörjningsflödet.
  • Uppbyggnad av ett centralt lager som även kan nyttjas för samordnad varudistribution av lagervaror samt beställningsvaror.
  • Digitalisering av försörjningsflödet för att stödja kontroll och styrning.

Regiondirektören ges i uppdrag att utreda omfattningen av ett centralt lager vad gäller inkludering av produktområdena hjälpmedel och läkemedel. Dalarnas kommuner kommer att beredas tillfälle att delta i utredningen. Uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen den 2022-10-26.

Vaccinationskravet för medarbetare upphävs delvis

Regionstyrelsen har beslutat att upphäva kravet på uppvisande av vaccinationsbevis för covid-19 för regionens medarbetare. Beslutet innebär dock att gällande vaccinationsbevis ska uppvisas inför nyanställning, praktik och uppdrag.

Den sammanfattande bedömningen från regionens smittskyddsläkare är att vaccination mot covid-19 skyddar mycket bra mot allvarlig sjukdom och död. Däremot avtar skyddet mot att smittas – och därmed risken att smitta andra – snabbt, även efter en påfyllnadsdos. Andra smittskyddsåtgärder bedöms i det avseendet därför vara mer effektiva.

I beslutet får regiondirektören i uppdrag att löpande bevaka smittskyddsläget samt rapportera till regionstyrelsen om läget förändras. Regiondirektören har rätt att åter besluta om krav på uppvisande av vaccinationsbevis i avgränsad del verksamheten om det framkommer patientsäkerhets- eller arbetsmiljöskäl.

Kravet på uppvisande av vaccinationsbevis vid praktik, nyanställning eller uppdrag kvarstår. ”Patienters intressen bedöms vara överordnade studenters behov av praktik. Regionens erbjudande om praktik, nyanställning eller uppdrag förutsätter därför att den enskilde väljer att sätta patientens intresse framför sina egna”, står det i beslutsförslaget.

Plus i ekonomin för 2022 – osäkerhet inför 2023

Regionens ekonomiska resultat per april 2022 är plus 198 miljoner inklusive så kallade orealiserade finansiella förluster på 185 miljoner kronor. Statsbidrag kopplade till pandemin fortsätter att ha en markant positiv resultatpåverkan i hälso- och sjukvården. 2022 ser ut att generera ett överskott, men redan 2023 ser prognosen för regionsektorn kärvare ut med höga pensionskostnader, hög inflation och negativ real skatteunderlagsutveckling.

Regionstyrelsen beslutade att ge kollektivtrafiknämnden i uppdrag att inkomma med åtgärder för budget i balans. Även regiondirektören ska återkomma angående underskottet för regionstyrelsens förvaltning.

Projekt för hälsorum i Horndal och Furudal

Regionstyrelsen har beslutat att ge tre miljoner kronor till ett projekt med syfte att skapa hälsorum i Furudal och Horndal.

Det digitala hälsorummet i Furudal ska utvecklas. Idag är det utrustat för återbesök via videolänk där eventuell provtagning inför besöket är utfört på Rättviks vårdcentral. Idag är kapaciteten för att ta emot besök en halv dag per vecka, vilket motsvarar cirka tre besök. Kapaciteten ska öka.

Ett koncept i linje med hälsorummet i Furudal planeras också i Horndal med ett stegvis införande. Horndal startar med att etablera lokal och utrustning samt inleda samverkan lokalt.

Regionplan för 2023-2025

Regionstyrelsen har fastställt regionplan för åren 2023-2025. Planen är en del av Region Dalarnas rullande årsplanering och anger den övergripande inriktningen för regionen under perioden. Regionplan binder samman regionens övergripande vision samt strategiska mål med verksamhetens inriktning och omfattning samt ekonomiska förutsättningar. Det är regionfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut.

(S) och (V) reserverade sig till förmån till för egna förslag. Även (SD) avser komma med eget förslag.

Plan för laddstationer för elfordon

Regionstyrelsen har antagit en plan för laddinfrastruktur för elfordon. Planen har tagits fram av fastighetsnämnden. Inriktningen i planen är att samtliga regionens fastigheter ska förses med minst två laddplatser.

Vidare ger regionstyrelsen i uppdrag till kollektivtrafiknämnden att utreda behovet av laddinfrastruktur inför kommande upphandling av kollektivtrafik. Vidare får servicenämnden i uppdrag att utreda om laddstationer ska skapas för arbetsfordon och godstransporter. Regionfullmäktige fattar slutligt beslut.

(S) och (V) reserverade sig till förmån för egna förslag.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka