​Kortfattat: Regionstyrelsen 28 oktober

Nyhet – 28 oktober 2020

Nyhetsnotiser om politiska beslut och information från regionstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2020.

Nya priser för Folktandvården Dalarna 2021
Tandvårdstaxan för Folktandvården Dalarna 2021 ska höjas från och med den 15 januari 2021. Det har regionstyrelsen beslutat att föreslå regionfullmäktige.

För att på sikt skapa förutsättningar för en tandvård med ekonomi i balans behöver Folktandvården Dalarnas prislista justeras. Föreslagen ökning har begränsats till allmäntandvården. Den generella taxehöjningen för allmäntandvården hamnar på ca 5,1 procent vilket beräknas ge minst 12 miljoner kronor i ökade intäkter jämfört med 2019. Tandvårdsförvaltningen har rätt att höja priserna årligen med landstingsprisindex (LPI). Då detta förslag kan innebära en höjning utöver LPI behöver beslutet tas i fullmäktige.

(V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag. (SD) instämde i yrkandet.

Justerad regionplan 2021-2023
Regionfullmäktige fastställde i juni en regionplan med budget och finansplan per 2021-2023. På dagens möte fattade regionstyrelsen beslut om att föreslå regionfullmäktige vissa justeringar av regionplan och budget med anledning av skatteunderlagsprognos per 1 oktober, uppgifter om nya statsbidrag samt vissa justeringar av uppräkningsindexen per förvaltning. Bland annat fastställdes skattesatsen för år 2021 till 11,63 öre per skattekrona, d v s oförändrad jämfört med 2020.

(S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag. (SD) och (V) deltog inte beslutet eftersom de avser lämna egna förslag till regionplan och budget 2021-2023 i samband med fullmäktige.

Ny finansieringsmodell för Regionservice
En utvecklad intern finansieringsmodell ska införas för Regionservice den 1 januari 2022. Det beslutade regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige.

Regionservice levererar och utför servicetjänster till regionens förvaltningar och andra aktörer. I huvudsak är Regionservices verksamhet i dagsläget intäktsfinansierad genom en köp- och säljmodell, det vill säga att beställarna debiteras för utförda serviceleveranser. Modellen ska nu utvecklas till ”intäktsfinansiering med partiell anslagsfinansiering”. Förändringen innebär att många av förtjänsterna med köp- och säljmodellen bibehålls samtidigt som andra fördelar med en anslagsfinansiering kan kombineras.

Ansvaret för samverkansorganet BDU läggs under regionstyrelsen
Ansvaret för Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) flyttas från regionala utvecklingsnämnden till regionstyrelsen den 1 januari 2020. Det har regionstyrelsen beslutat.

BDU är ett samverkans- och samrådsorgan mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner i regionala utvecklingsfrågor. Utöver förändringen att flytta den organisatoriska tillhörigheten för BDU kommer regionens representation i BDU att ändras. Vidare tillkommer en förändring av instruktionen för BDU för att tydliggöra BDU:s uppdrag.

Nytt skolskjutsreglemente
Regionstyrelsen beslutade om ett nytt reviderat skolskjutsreglemente – för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola – gällande från och med höstterminen 2021. Reglementet har tagits fram efter önskemål från kommuner av en arbetsgrupp som alla kommuner bjudits in till, sammankallade av kollektivtrafikförvaltningen. Syftet är att förtydliga gällande regler och skollagen för skolskjuts i Dalarna, samt att anpassa reglerna till dagens samhälle och trafik. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner fattar samma beslut.

Nytt avtal om specialistvård utanför Dalarna
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna det nya avtalet om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Det nya samverkansavtalet gäller tillsvidare. Avtalsdelen om specialistvården gäller 2021-2024 och reglerar formerna för samverkan inom sjukvårdsregionen, bland annat ekonomiska förutsättningar när patienter vårdas på sjukhus utanför den egna regionen.

I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ingår sju regioner, däribland Region Dalarna. För samverkan mellan regionerna enligt avtalet finns en särskild nämnd – Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Engångsbelopp till medarbetare som tack för arbetet under pandemin
Regionstyrelsen beslutade att utbetala ett engångsbelopp på 1 000 kronor (före skatt) till de medarbetare som 2020-12-01 innehar anställning vid Region Dalarna och som även arbetat under april och maj månad 2020. Utbetalningen ska ses som ett tecken på uppskattning för det arbete som under året utförts under de emellanåt svåra omständigheter som den pågående pandemin medför.

Utbetalningarna finansieras med medel ur regionstyrelsens utvecklingsmedel.

(S), (SD) och (V) reserverade sig mot beslutet. (S) och (V) reserverade sig till förmån för eget förslag.

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till regionstyrelsen.

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med de viktigaste besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämndenskrivskydd
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
  070-250 43 40
  ulf.berg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: