Sjuksköterska håller hand med patient.

Länsövergripande strategi för god och nära vård i Dalarna tas fram

Nyhet – 8 september 2021

Region Dalarna håller tillsammans med länets 15 kommuner på med ett omställningsarbete för god och nära vård. Målet är ökad tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet för patienterna. En ny gemensam strategi arbetas nu fram och ska vara klar för beslut vid årsskiftet.

Omställningen och utvecklingen till god och nära vård pågår redan på lokal, regional och nationell nivå. Målet är att skapa en kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

För att den regionala hälso- och sjukvården och den kommunala vård och omsorgen ska kunna möta den demografiska utveckling och invånarnas vårdbehov på ett bättre sätt krävs en omställning av hela vård- och omsorgskedjan. En mer tillgänglig närmare vård och omsorg kan tillsammans med nya sätt att arbeta innebära att resurserna används bättre och därmed räcker till fler. Allas engagemang och samverkan behövs för att omställningen ska lyckas.

Så arbetar vi med nära vård i Dalarna

Sedan hösten 2020 pågår ett arbete med att fram en gemensam strategi/färdplan för arbetet med god och nära vård.

-Vi har bland annat gjort en inventering av vad som redan görs inom regionen och i våra kommuner för att skapa en god och nära vård. Det vi kan konstatera är att det pågår många fina initiativ och projekt som vi ska förvalta och ger ännu bättre förutsättningar för utveckling genom den här gemensamma färdplanen, säger processledare Ewa Welén.

En omvärldsbevakning av vad som görs i andra län har genomförts. Det har också hållits inspirations- och kunskapsdagar för tjänsteledning och politiska företrädare. Allt detta har analyserats och kommer nu att ligga till grund för det fortsatta arbetet med strategin.

Vad händer nu?

Under hösten kommer arbetet med strategin att fortsätta, fokus kommer att vara på uppföljning och indikatorer samt implementering.

Strategin ska vara klar för beslut vid årsskiftet och ska beskriva hur regionen och kommunerna tillsammans ska arbeta för att främja en god och nära vård i Dalarna.

Hur kan jag påverka eller bidra till en nära vård?

Du är välkommen att komma med tankar, idéer och inspel om vad du tycker att vi bör ta med oss i arbetet med en god och nära vård. Hör av dig till processledare för styrgruppens arbete, Ewa Welén. 

Regionens interna arbete med god och nära vård pågår parallellt

De senaste åren har Region Dalarna på olika sätt arbetat med omställningen till god och nära vård. I maj 2021 fick Annika Olofsson i uppdrag att samordna och leda regionens fortsatta arbete med omställningen.

-Det pågår redan mycket bra arbete i våra verksamheter som styr mot en god nära vård, det ska vi ta tillvara på och fortsätta utveckla. Den länsövergripande strategin är dock efterlängtad och kommer att hjälpa oss hitta en riktning för vart vi ska och vad som är viktigast för just Dalarna som län, så vi tillsammans med kommunerna kan arbeta vidare mot samma mål, berättar Annika.

 • Ewa Welén Processledare för god och nära vård
  ewa.welen@regiondalarna.se
 • Annika Olofsson Projektledare God nära vård i Region Dalarna
  070-334 32 70
  annika.a.olofsson@ltdalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka