​Ny BVC-metod gör skillnad för barnfamiljer i Dalarna

Pressmeddelande – 10 september 2020

Riskfaktorer i barns uppväxtmiljö kan upptäckas med hjälp av en ny arbetsmetod för BHV-sjuksköterskor. Det visar en unik forskningsstudie på Dalarnas BVC-mottagningar. ”Den här metoden gör skillnad för barn i Dalarna,” säger Anna Berg, barnsjuksköterska och vårdutvecklare, Barnhälsovårdsenheten Region Dalarna.

Barnhälsovården (BHV) i Region Dalarna har sedan 2017 genomfört forskningsprojektet BarnSäkert tillsammans med Uppsala universitet. 

– Inom barnhälsovården i Sverige behöver vi strukturerade arbetssätt som gör det möjligt för oss att uppmärksamma familjer som behöver extra hjälp och stöd. Syftet med BarnSäkert-studien är att prova en ny metod för att göra just det, och hittills har resultaten varit lovande, säger Steven Lucas, ansvariga forskare, barnhälsovårdläkare i Region Uppsala och docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala universitet.

Det är uppväxtmiljön för 12 000 barn i Dalarna som har stått i centrum.

– Vi får ofta höra att ”barn märker inte föräldrars vuxenproblem”, men det är inte sant. Barn märker om en förälder till exempel är väldigt stressad eller oroar sig för ekonomin och det är viktigt att skapa förståelse för att barn märker mer än vad vi tror, säger Inga-Lill Hellsing, BHV-sjuksköterska och studiekoordinator för BarnSäkert-studien.

Det handlar om en arbetsmetod för att upptäcka riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö som är kopplade till att barn kan fara illa. Det går ut på att identifiera, utvärdera och bemöta psykosociala riskfaktorer som kan påverka både vuxnas och barns hälsa negativt, som till exempel föräldrastress, ekonomiska problem, riskbruk av alkohol eller våld i hemmet.

– Den här arbetsmetoden är ett bra sätt att identifiera olika typer av risksituationer för att sedan kunna starta samtal där en vårdnadshavare kan anförtro sig till sin BHV-sköterska, säger Anna Berg, som också är studiekoordinator för studien.

Arbetsmetoden innebär att vårdnadshavare som besöker sin barnavårdscentral, BVC, erbjuds att vid vissa förbestämda besök fylla i ett kortare frågeformulär med frågor som rör barnets uppväxtmiljö. Med frågeformuläret som stöd går det sedan att identifiera den enskilda familjens behov. Vårdnadshavaren kan därefter få ett motiverande samtal med sin BHV-sjuksköterska samt vid behov få hjälp till mer stöd, till exempel kontakt med psykolog, socialtjänst, kvinnofridsmottagning eller beroendeklinik.

– Vi ser att det här fungerar och gör skillnad för både BHV-sköterskorna, vårdnadshavarna och inte minst för barnen. Ofta är det inte jätteallvarliga saker det handlar om, men det finns också fall där vi har hjälpt någon till ett skyddat boende samma dag, säger Inga-Lill Hellsing.

Barnhälsovården saknar idag forskningsbeprövade verktyg för att identifiera psykosociala riskfaktorer. Arbetsmetoden i forskningsstudien bygger på den amerikanska SEEK-modellen (Safe Environment for Every Kid) som har anpassats till svenska förhållanden. Eftersom studien tidigt visat att modellen fungerar och ger utfall pågår nu diskussioner för att införa den här arbetsmetoden på alla BVC-mottagningar i Region Dalarna.

– Vi hoppas att den nya arbetsmodellen kan erbjudas på alla BVC-mottagningar i Dalarna under våren 2021, säger Anna Berg.

Den 24 september 2020 kommer ett informationsmöte och en paneldebatt att hållas i Falu lasaretts föreläsningssal mellan 10.00-12.00. Syftet är att uppmärksamma beslutsfattare och chefer inom regionen och länets kommuner på forskningsstudien och hur arbetsmodellen ska kunna erbjudas till alla barn och familjer i Dalarna.

BarnSäkert-studien

 • Ansvariga forskare är Steven Lucas och Maria Engström. Steven Lucas är barnhälsovårdläkare i Region Uppsala och docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, Maria Engström är barn- och distriktssköterska, vårdutvecklare i Region Uppsala, biträdande projektledare och doktorand i studien. Kristin Lindblom, barnhälsovårdsöverläkare, är ansvarig för studiens genomförande i Region Dalarna.
 • Alla BVC i Region Dalarna är engagerade i forskningsstudien. BVC-mottagningarna har lottas till SEEK-metoden eller kontroll och sedan parats ihop utifrån antal inskrivna barn och socioekonomiskt index för att sedan kunna göra en bra jämförelse.
 • Personal på BVC-mottagningar som använt SEEK-metoden har utbildats i alla riskområden som ingår i frågeformuläret och hur de kan hanteras av BVC.
 • Interventionen pågick 2018-04-09 – 2020-03-31 och valideringsdelen pågår till 2028.
 • 46 stycken BHV-sjuksköterskor i Dalarna har provat det nya arbetssättet och fått utbildning i SEEK-modellen och de olika riskområdena.
 • Mer än 10 000 frågeformulär har besvarats i forskningsprojektet, medverkan är frivilligt och påverkar inte den vård barnet får via BVC eller annan vårdinstans.

Barnhälsovården Dalarna
Barnhälsovården jobbar för att främja barns hälsa, förebygga barns ohälsa och tidigt identifiera risker i barns miljö.
Barnhälsovården är frivillig och de flesta förskolebarnen med föräldrar kommer till BVC. Många av besöken sker under barnets första levnadsår då drygt 99 procent av alla barn kommer till BVC.
Studien går ut på att utveckla en praktisk metod för att identifiera psykosociala riskfaktorer som är kopplade till att barn far illa och erbjuda hjälp till åtgärd

 • Steven Lucas projektledare för BarnSäkert-studien, barnhälsovårdläkare i Region Uppsala och docent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
  018-611 00 00
  steven.lucas@kbh.uu.se
 • Inga-Lill Hellsing BHV-sjuksköterska Region Dalarna och studiekoordinator för BarnSäkert-studien
  072-142 46 01
  barnsakert.dalarna@regiondalarna.se
 • Anna Berg Samordnare och vårdutvecklare Barnhälsovården i Region Dalarna och koordinator för studien BarnSäkert
  072-206 13 70
  barnsakert.dalarna@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: