Ny strategi för suicidprevention ger stöd i långsiktigt arbete

Pressmeddelande – 20 april 2021

I Dalarna mister vi 40-45 personer varje år i suicid. Hälso- och sjukvården vill nu skapa förutsättningar för att minska antalet suicid i ett långsiktigt arbete tillsammans med både interna och externa verksamheter.

Suicid är ett ämne som berör hela samhället och som påverkar många människor. Den 23 februari beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om Strategin för suicidprevention. Strategin ska vara vägledande inom det suicidpreventiva arbetet, där innehållet ska ses som ett delat ansvar mellan Region Dalarnas verksamheter och externa aktörer. Syftet är att få samtliga inom hälso- och sjukvården att arbeta med suicidprevention.

– Arbetet är beroende av allas gemensamma insatser. Strategin ger möjligheter att tillsammans stärka det suicidpreventiva arbetet i Region Dalarna och lägga grunden för en mer välmående befolkning, säger Cecilia Tegelberg, suicidsamordnare vid utvecklingsenheten, Region Dalarna.

Syftet med strategin är att svara upp mot det nationella handlingsprogrammets vision: att ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord.

Arbete i bred samverkan

Strategin för hälso- och sjukvården skapar en gemensam riktning och prioritering i arbetet och visar vilka åtgärder som bidrar till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

Att främja den psykiska hälsan i befolkningen är en viktig åtgärd för att förhindra att människor tar sina liv. Hälso- och sjukvården har här en viktig roll, men behöver samarbeta med andra aktörer för att påverka suicidtalen i vårt län.

– Det suicidpreventiva arbetet behöver göras i bred samverkan med kommuner och civilsamhället. Samtidigt behöver hälso- och sjukvården ta ett större ansvar som hälsofrämjande arbetsgivare och stödfunktion när det gäller att ge människor fler verktyg att bemästra svårigheter i livet. Tillsammans behöver vi bli bättre på att se till människors livsvillkor och förutsättningar, vilka ofta grundläggs i tidiga år, säger Cecilia Tegelberg.

Prioriterade åtgärdsområden och aktiviteter

Med utgångspunkt i det nationella handlingsprogrammet har fyra prioriterade åtgärdsområden valts ut:

 • Kompetenshöjande insatser som riktar sig till personal inom regionen, kommuner och civilsamhället.
 • Informationsinsatsertill befolkningen för att bland annat minska myter och fördomar.
 • Insatser rörande beroende/missbruk då personer med beroendeproblematik ofta behöver både medicinskt och socialt stöd. Det är också av vikt att minska riskerna för att dessa personer flyttas runt olika vårdinsatser.
 • Insatser för en förstärkt vårdkedja – en utvecklad vårdkedja bidrar till effektiv vård utan att någon patient faller mellan stolarna med onödigt dröjsmål.

Till samtliga åtgärdsområden finns specifika aktiviteter. Dessa aktiviteter är i första hand framtagna för hälso- och sjukvården men är också avsedda att kunna genomföras av andra enheter inom Region Dalarna, förslagsvis i samverkan.

Aktiviteternas genomförande diskuteras, planeras och följs upp i varje ansvarig ledningsgrupp i befintligt system. Samtliga aktiviteter i strategin ska kontinuerligt följas upp inom angiven tidsram.

 • Cecilia Tegelberg Suicidsamordnare vid utvecklingsenheten, Region Dalarna
  cecilia.tegelberg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: