Ny tidsplan för Dalastrategin

Nyhet – 14 maj 2020

Den pågående coronapandemin påverkar arbetet med att ta fram en ny Dalastrategi. Därför beslutade Regionala utvecklingsnämnden idag att flytta fram antagandet av Dalastrategin i regionfullmäktige – från november 2020 till juni 2021.

Arbetet med att ta fram en ny Dalastrategi – en regional utvecklingsstrategi för Dalarnas län – startade hösten 2019. Den nya strategin ska bli en integrerad del i det dagliga och långsiktiga arbetet inom alla verksamhetsområden i hela länet och den tas fram i nära samverkan och dialog med andra aktörer.

– Många för Dalastrategiarbetet helt centrala aktörer som exempelvis våra kommuner har idag svårt att sätta av tid för arbetet med strategin när mer akuta frågor kopplade till covid-19 samtidigt behöver hanteras. För att vi ska få en bra samverkan kring vår nya Dalastrategi krävs det därför mer tid, säger Helena Hanno Enochsson, enhetschef strategi och finansiering, Region Dalarna.

Arbetet med den nya Dalastrategin ska utgå från en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i länet. Eftersom effekterna av coronapandemin troligen blir långtgående och i dagsläget är långt från kända, kan den nya Dalastrategin inte baseras på varken analyser av läget innan coronakrisen eller dagens läge.

Coronapandemins effekter på EU-nivå påverkar också framtagandet av nya Dalastrategin. Förhandlingarna kring EU:s långtidsbudget är sedan tidigare försenade och försenas nu ytterligare för att också hantera coronakrisen. Detta påverkar sammanhållningspolitiken och programskrivningsarbetet för bland annat ERUF och ESF+, som är viktiga redskap i arbetet för en hållbar regional utveckling.

– Spridningen och effekterna av covid-19 har tydliggjort sambandet mellan välfärd och tillväxt. Detta gör att en Dalastrategi behöver ha större fokus på vikten av ett robust Dalarna och vad det innebär för en hållbar regional utveckling. Omställningsförmåga kommer att vara ett centralt begrepp och insatser för stärkt omställningsförmåga behöver identifieras och prioriteras, säger Helena.

Beslut om ny tidsplan
Utifrån den rådande situationen behöver tidplanen för framtagandeprocessen av en ny Dalastrategi revideras. Nämnden beslutade därför att:

  1. Dalastrategin ska senast antas vid regionfullmäktige i juni 2021.
  2. Nuvarande strategi gäller till och med att den nya regionstrategin har tagits av regionfullmäktige.
  3. Beslut om ny tidsplan tas på regionala utvecklingsnämnden i september.

Vad är Dalastrategin?
Dalastrategin är vår regionala utvecklingsstrategi (RUS) och är ett regionalt styrdokument som visar inriktningen för ett läns utvecklingsarbete. Alla län ska enligt lag ha en aktuell strategi för länets regionala utveckling och det är Region Dalarna som regionalt utvecklingsansvarig aktör som ansvarar för att ta fram, samordna genomförande och också följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i Dalarna. Arbetet leds av regionala utvecklingsförvaltningen.

Dalarnas samhällsutmaningar är utgångspunkt i framskrivningen av mål och identifiering av prioriterade insatser i nya Dalastrategin. Strategin ska bidra till måluppfyllelse av FNs globala mål, Agenda 2030.

Läs mer om Dalastrategin på vår webbplats: https://www.regiondalarna.se/dalastrategin

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: