Ny utredning ska leda till flera vårdtider inom Dalarnas vuxentandvård

Pressmeddelande – 24 februari 2022

Nu ska Folktandvården Dalarna se över möjligheten att utöka vårdtiderna inom länets vuxentandvård. Syftet med detta är att öka tillgängligheten för patienter samt ge större utrymme för medarbetarnas yrkesmässiga utveckling.

Idag 24 februari 2022 gav en enig Tandvårdsnämnd förvaltningsledningen i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns för utöka vårdtiderna inom vuxentandvården. Bakgrunden till beslutet är att Region Dalarna under flera års tid behövt prioritera barntandvård på grund av resursbrist och vårdskuld till följd av pandemin, vilket i sin tur orsakat en stor brist på tider för behandling av vuxna.
– Vid resursbrist arbetar vi utifrån en strikt prioriteringsordning som fastställs av tandvårdslagen. Det som prioriterats är akutvård och tandvård för barn och ungdomar, medan allmäntandvård för vuxna är det som vi först tvingas välja bort, säger Göte Persson, Tandvårdsnämndens ordförande.

Till följd av detta har tillgängligheten för vuxna patienter i behov av tandvård minskat i länet, samtidigt som vakanserna inom förvaltningen ökat under det senaste året. Många av tandläkarna och tandhygienisterna som valt att sluta har lyft bristen på möjlighet att få utvecklas i sitt yrke som anledning för uppsägning.
– De som valt att sluta uppger att de är oroliga för den egna utvecklingen som yrkesutövare då arbetstiden som ägnats till vuxentandvård varit mycket begränsad. Medarbetare ska ha chansen att växa och utvecklas, med utredningen vill vi hitta sätt att utöka möjligheterna för dem att belägga mer arbetstid på behandling av vuxna, samtidigt som vi utökar tillgängligheten för patienterna, Karin Gunnars Hellgren, Tandvårdschef Folktandvården Region Dalarna.

Tandvårdslagen ger möjlighet för regioner att ge vuxentandvård i den omfattning som bedöms lämpligt. Utredningen ska belysa vilka beslut som måste fattas för att kunna frångå den fastställda prioriteringsordningen för på så sätt kunna utöka möjligheterna för behandling av vuxna. Detta ska dock ske på ett sätt som inte påverkar övriga tandvården negativt.
– Inom utredningen måste vi även se över vilka konsekvenser och effekter ett avsteg från prioriteringsordningen skulle kunna få på tillgängligheten för framförallt barn och ungdomstandvård, säger Göte Persson.

Fakta

Enligt tandvårdslagen skall Folktandvården ansvara för regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar till och med det år de fyller 23 år, specialisttandvård för vuxna samt akuttandvård och övrig tandvård för vuxna i den omfattning som regionen bedömer lämpligt

Vid resursbrist skall tandvård till enskild patient erbjudas enligt följande rangordning:

  • Akuttandvård till barn och ungdom
  • Akuttandvård till vuxna inklusive patienter inom regionens tandvårdsstöd
  • Allmäntandvård till barn och ungdom
  • Behandling inom regionens tandvårdsstöd
  • Specialisttandvård för barn och ungdom
  • Specialisttandvård för vuxna
  • Allmäntandvård till vuxna
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka