Ökad kännedom inom länet för att barn och ungdomar ska komma till tals

Pressmeddelande – 12 oktober 2021

IVO:s, Inspektionen för vård och omsorg, och PAN:s, Patientnämnderna i Sverige, nya analys av klagomålen som inkommit år 2020 pekar på att insatser krävs för att barn och ungdomar ska göra sina röster hörda. Patientnämnden Dalarna satsar nu på informationsaktiviteter.

Enligt Barnkonventionen har barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som de är berörda av. Hänsyn ska tas till barnens åsikter, de ska göras delaktiga och bli förstådda. Detta gäller även inom hälso- och sjukvården.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg (IVO), i samarbete med Patientnämnderna i Sverige (PAN), sammanställt en analys av de registrerade klagomålen inom hälso- och sjukvården som berör barn och ungdomar i åldern 0-­17 år. Analysen, som tar fasta på klagomålen som inkom år 2020, visar att bristande kommunikation och långa väntetider är anledningar till klagomål, samt att vårdnadshavare uppfattar att de och deras barns tillstånd inte tas på allvar. Antalet inkomna klagomål minskade i förhållande till 2019, vilket ses som en konsekvens av spridningen av covid-19. I början av 2021 sammanställde Patientnämnden Dalarna en liknande analys som pekar på att den regionala situationen stämmer i stor del överens med den nationella.

Viktigt att barnens egna röster hörs
IVO:s analys visar att det är ytterst sällan som barnens erfarenheter framgår i klagomålen, utan att det i de i flesta fallen är vårdnadshavaren som för barnets talan. Detta kan även ses i Patientnämnden Dalarnas rapport. År 2020 registrerades 48 klagomål i länet, varav endast ett var inlämnat direkt av ett barn.
– Det är av största vikt att vårdnadshavare agerar som förespråkare när barnen inte kan eller vill framföra klagomål själva. Samtidigt ser vi att barn, speciellt de i den högre åldersgruppen och som anses vara mogna nog att komma till tals själva, alltför sällan söker sig till patientnämnden, säger Anna Sörebö, förvaltningschef på Patientnämnden Dalarna.

Enligt Dalarnas patientnämnd beror detta troligtvis på att få ungdomar känner till verksamheten. Målet är därför att nå ut och sprida kännedom genom att möta ungdomarna på hemmaplan.
– Att informera är en del av vårt uppdrag och vi arbetar för att nå barn och ungdomar på deras egna arenor; bland annat har vi för avsikt att mer aktivt samarbeta med skolor och bibliotek, säger Anna Sörebö.
– Länets barn- och ungdomsmottagningar är också viktiga aktörer för denna insats. Här vill vi exempelvis utbilda personalen om patientnämndens uppdrag och erbjuda informationsmaterial till väntrum, både analogt och digitalt.

Patientnämnden agerar även för att nå barn och ungdomar genom att utöka och förenkla möjligheterna till kontakt. Till exempel är det möjligt att framföra klagomål via 1177.se.
– Det är viktigt att vi når våra medborgare tidigt och på så sätt agerar för att de ska utveckla ett positivt förhållningssätt till hälso- och sjukvården. Vårt mål är att barn och ungdomar ska veta att de alltid kan vända sig till oss. Det finns hjälp att få och alla är välkomna oavsett ålder, säger Christina Bröms (C), ordförande i patientnämnden Dalarna.

För mer information om Patientnämnden Dalarna besök Om du inte är nöjd med vården

Läs rapporterna i deras helhet här:
Patientnämnden Dalarnas rapport: Klagomål på vården som avser barn: en analys av klagomål inkomna till Patientnämnden Dalarna under 2020

Inspektionen för vård och omsorgs rapport: Bättre förutsättningar behövs för att barnens röster ska höras i vården: En analys av klagomål på hälso- och sjukvården för barn

  • Anna Sörebö Förvaltningschef
    023-490250
    anna.sorebo@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka