Psykologisk behandling via videosamtal ger bra stöd vid oro, ångest och stress

Pressmeddelande – 5 oktober 2021

Över 90 procent känner sig hjälpta av de psykologiska behandlingsinsatser de fått via videosamtal i Region Dalarnas app Min Vård:
–Det ska vara enkelt att söka hjälp och vi är uppkopplade och digitala idag, säger Jeremy Wihdén, psykolog och arbetsledare på Min Vård.

Sedan hösten 2020 har det gått att få psykologisk behandling i appen Min Vård. E-tjänsten vänder sig till vuxna personer, 18 år eller äldre, för bedömning, rådgivning och psykologisk behandling. Det kan handla om nedstämdhet, depression, stressrelaterad ohälsa, oro, ångest eller sömnsvårigheter.

– Fördelarna men en e-tjänst är att patienten kan befinna sig på valfri geografisk plats, slipper res- och väntetider. Det här underlättar så klart för dem som inte bor i en tätort med närhet till en fysisk vårdcentral, säger Jeremy Wihdén.

Under våren 2021 fick patienter efter sitt videobesök frivilligt bedöma e-tjänsten genom att svara på frågan: ”Är du nöjd med ditt videobesök?”. Betygetsnittet blev 3,9 av 4 möjliga. Och av de patienter som under det första året svarade på frågan: ”Jämfört med ditt första besök hos behandlaren, hur har ditt mående förändrats?” så har 93 procent av patienterna inför sista videobesök svarat att de är förbättrade. Hela 74 procent av patienterna svarade att de var ”mycket förbättrade” eller ”väldigt mycket förbättrade”.*

I cirka 15 procent av alla ärenden har samverkan med annan vård skett. Vanligast är läkarbesök, provtagning eller gemensam vårdplanering med vårdsamordnare på den vårdcentral där patienten är listad.
– De allra flesta patienter som söker sig till oss kan vi på egen hand bedöma och behandla. Men en välutvecklad samverkan med övrig vård är nödvändig för att kunna erbjuda alla patienter en säker och god vård. Möjligheten till snabb kontakt och samarbete med vårdcentralernas vårdsamordnare är oerhört värdefullt för en effektiv samverkan, säger han.

Utöver ett par psykologer som rekryterats externt så bidrar vårdcentralerna i Dalarna med bemanning. Under hösten 2021 ska fler behandlare från regionens vårdcentraler tillkomma.
– Vi räknar nu med att antalet tillgängliga tider kommer att öka framöver, säger Jeremy Wihdén.

Min Vård har i likhet med övrig primärvård i uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.
– Vi vill verkligen uppmuntra personer med en begynnande psykisk ohälsa att söka oss i tidigt skede för att förebygga allvarligare ohälsa och sjukskrivning. Vi kan också erbjuda visst stöd för personer som vill förändra sina levnadsvanor i syfte att stärka sin hälsa, säger Jeremy Wihdén.

Så går det till om du behöver hjälp

  • Ladda ner appen Min Vård. Ange Min Vård Online som mottagning. Klicka på Välj tid. Klicka på Psykologisk behandling och rådgivning. Boka in ett besök genom att välja den tid som passar bäst.
  • Besöken är på 25 minuter. Ibland påbörjas behandlingen redan under det första samtalet men ibland behövs ytterligare ett par besök innan behandlingen startar.
  • Under de första samtalen görs en bedömning och om det är aktuellt med psykologisk behandling tas en behandlingsplan. Om Min Vård inte är rätt vårdnivå så hjälps personen vidare.
  • En behandlingskontakt är avgränsad och sträcker sin mellan en till tre månader utifrån behov. Behandlingsmetoden är främst KBT, kognitiv beteendeterapi, vilket innebär fokus på beteendeförändringar.
  • De flesta behandlingar kompletteras med ett textmaterial som patienten läser och arbetar med på egen hand mellan besöken. När patienten mår bättre görs en vidmakthållandeplan och behandlingen avslutas, men vid behov kan patienten höra av sig på nytt. Om patienten inte har blivit förbättrad i sin problematik så hjälps patienten vidare till andra vårdinsatser.

* Resultaten för Min Vårds olika behandlingsprogram visar hittills att de flesta patienter fullföljer sin behandling och blir kliniskt förbättrade utifrån diagnosspecifika självskattningsinstrument. Siffrorna kommer från en kvalitetsrapport som har sammanställts i syfte att säkerställa en god vårdkvalitet.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka