Region Dalarna antar en reviderad tidsplan för förflyttning av ovaccinerade medarbetare – men beslutet kvarstår

Pressmeddelande – 7 februari 2022

En enig regionstyrelse fattade idag beslut om att anta en reviderad tidsplan för genomförandet av intern förflyttning av ovaccinerad personal. Detta bland annat på grund av att Region Dalarna för närvarande har en rekordhög frånvaro bland personalen som försvårar ett omedelbart genomförande av beslutet.

– Förflyttningar av ovaccinerad personal får inte äventyra patienternas säkerhet. Om förflyttning inte är möjlig ska dock arbetsgivaren inför varje arbetspass vidta skyddsåtgärder. Exempelvis ska den ovaccinerade medarbetaren genomgå ett antigen-test och bära skyddsutrustning, säger Ulf Berg (M) – regionstyrelsens ordförande.

De preliminära sammanställningarna visar att konsekvenserna av att genomföra regionstyrelsens beslut (2021-12-22) fullt ut i nuläget skulle innebära risker för patienternas säkerhet. Beslutet om att nyanställda och befintliga medarbetare ska uppvisa vaccinationsbevis står dock fast. Patientsäkerheten styr dock takten på genomförandet av interna förflyttningar av ovaccinerade medarbetare.

Region Dalarna har idag identifierat cirka 260 antal ovaccinerade medarbetare varav omkring 165 inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

– Vi ser också att flera ovaccinerade medarbetare nu väljer att vaccinera sig, vilket är glädjande, säger Elin Norén (S), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Kontinuerlig återrapport till regionstyrelsen

Regiondirektören har fått i uppdrag att kontinuerligt rapportera till styrelsen hur genomförandet fortskrider.

– Det är självklart att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19. Enligt patientsäkerhetslagen har regionen ett ansvar att vidta alla tänkbara åtgärder för att förhindra vårdskada hos våra patienter, säger Ulf Berg, som också framhåller att även arbetsmiljölagen ställer höga krav på arbetsgivaren och tillägger:

– Om byggarbetaren inte väljer att använda skyddshjälm kommer ändå arbetsgivaren att ställas till svars vid eventuell skada.

– Vi har ett stort ansvar, både som vårdgivare och som arbetsgivare. Utgångspunkten är att den som jobbar nära patienter i första hand ska vara vaccinerad, men vi förtydligar nu att förflyttningar eller omplaceringar inte kommer genomföras om det i sig kan äventyra patientsäkerheten. Vi är också överens om att det krävs löpande dialog med de fackliga företrädarna med målet att uppnå samsyn i arbetsmiljöfrågor, säger Elin Norén.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

– Om vi orsakar en patient eller medarbetare skada vilar ett mycket tungt ansvar på berörd chef om den inte gjort allt för att förhindra skadan. Om våra medarbetare inte följer vetenskap och beprövad erfarenhet kan det också få allvarliga konsekvenser, säger Ulf Berg.

De verksamheter som idag inte kan leva upp till beslutet ska göra en riskbedömning för den enskilde medarbetaren och därefter vidta relevanta skyddsåtgärder för att upprätthålla en hög säkerhet.

Vaccination är effektfullt både för samhälle och individ

Tack vare en omfattande vaccination i samhället går nu pandemin in i en ny fas. Även om restriktioner i samhället hävs så vill Region Dalarna som vårdgivare och arbetsgivare vara förberedd på en eventuellt femte våg med en svår virusmutation. Trots att restriktionerna nu ska hävas skriver Folkhälsomyndigheten (2022-02-03): ”För att skydda de mest sårbara är det fortsatt viktigt med riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen.”

–Vaccination mot covid-19 bland våra medarbetare är av största vikt! Kravet på uppvisande av vaccinationsbevis kvarstår men vi måste nu sänkta införandetakten för att upprätthålla en god patientsäkerhet. Så därför vädjar jag till våra medarbetare som inte vaccinerat sig att vaccinera sig! Det är en bra livförsäkring, avslutar Ulf Berg.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka