Region Dalarna får goda resultat i SKRs patientenkät

Pressmeddelande – 14 december 2021

Patienterna i Dalarna är överlag nöjda med vården. Både inom specialiserad öppen- och slutenvård ligger Region Dalarna över rikssnittet i den nationella patientenkäten.
– Fantastiskt glädjande att vi har en hög patientnöjdhet och att flera avdelningar uppmärksammas för det goda arbetet med patientbemötande, säger Elisabeth Mörk Amnelius (DSP), regionråd.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under hösten 2021 redovisat resultatet av vårens patientenkät. Syftet med enkäten är att skapa en överblick kring patientnöjdheten inom regionernas specialiserade öppen- och slutenvård.

Dalarna över rikssnittet i enkätens sju dimensioner

Svaren pekar på en positiv trend i länets sjukvård: I samtliga dimensioner, både inom specialiserad öppen- och slutenvård, ligger Region Dalarna över rikssnittet.

Inom den specialiserade öppenvården utmärker sig regionen främst inom dimensionerna ”Helhetsintryck”, ”Respekt och bemötande” samt ”Kontinuitet och koordinering”. Speciellt goda resultat visar Reumatologimottagningen och Onkologimottagningen i Falun, Njurmottagningen i Mora och Medicinmottagningen i Avesta.

Inom den specialiserade slutenvården får Region Dalarna speciellt bra omdömen inom dimensionerna ”Delaktighet”, ”Emotionellt stöd och involvering” samt ”Kontinuitet och koordinering”. Avdelningarna som utmärker sig är Kirurgavdelningen 44 i Mora, Ortopedavdelningen 18, Öron- näs- och halsavdelningen 45 samt Medicinavdelningen 23 i Falun.
– Vi är mycket stolta över samtliga involverade verksamheters goda arbete med patienter. Vi är inte bara över rikssnittet när det kommer till patientnöjdhet utan utmärker oss, till exempel är vi bland de bästa i landet vad gäller dimensionen "Helhetsintryck", säger Pär Lennart Ågren, divisionschef Medicin, Region Dalarna.

Bland landets bästa sjukhusmat

I Dalarna svarade cirka 76 procent av patienterna att de haft en positiv upplevelse gällande mat under deras vistelse inom regionens slutenvård. Dalarnas resultat ligger även här över rikssnittet, 68 procent, och visar sig vara ett av landets bästa.
– Det är givetvis ett glädjande resultat, kosten är en viktig del av vårdprocessen och patientupplevelsen. Resultatet visar att det målmedvetna och engagerade arbetet inom kostverksamheten ”bär frukt”, säger Martin Ekberg, förvaltningschef Regionservice, Region Dalarna.

Bra svarsfrekvens i Dalarna

Dalarna utmärker sig för den positiva svarsfrekvensen. 50 procent av patienterna som fått enkäten för den specialiserade öppenvården och 53 procent av de som fått den för slutenvården lämnade in sina svar till SKR, jämfört med rikets 45 respektive 49 procent. Här ser vi även en ökning i förhållande till länets patienters svarsfrekvens år 2018, då den låg kring 45 procent både för den specialiserade öppen- och slutenvården.

Fakta

  • Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.
  • Nationella patientenkätens resultat ligger till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv, men ger även underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.
  • Enkäten är indelad i dimensionerna Helhetsintryck, Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap samt Tillgänglighet.
  • Inbjudan att besvara enkäten skickades till ett urval patienter som fått vård inom den specialiserade öppenvården eller slutenvården under perioden mars-april 2021.

Läs mer om patientenkäten här: Nationell Patientenkät | SKR

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka