Region Dalarna gör lex Maria-anmälan med anledning av försenad cancerdiagnos

Pressmeddelande – 5 juli 2019

En 69-åring man får sin cancerdiagnos fördröjd på grund av att rutiner kring provsvar och symtombild inte följts:
– I det här fallet har man frångått de standardiserade vårdförloppen vilket är ytterst beklagligt då det sannolikt fördröjt patientens diagnos, säger Roger Larsson, chefläkare Region Dalarna.

En 69-årig man med diabetes och högt blodtryck söker vård under våren 2018 på grund av blödning från ändtarmen. Mannen genomgår undersökning av ändtarmen vid vårdcentralen. Man finner hemorrojder som bedöms orsaka blödningarna och bedömer att ingen provtagning eller uppföljning behöver göras.

Under hösten 2018 har patienten en planerad läkarkontroll för sin diabetes. Läkaren noterar då att patienten har sjunkande blodvärde. Patienten berättar att han fortfarande har blod i avföringen. Nya prover beställs men då läkaren enbart arbetar enstaka veckor vid vårdcentralen signeras inte proverna av läkaren förrän i februari 2019. Det noteras då att patienten fortfarande har lågt blodvärde. Nya prover avseende blodvärdet beställs och provtagningen utförs i februari 2019.

Proverna förblir återigen osignerade fram till mitten av april 2019 då patienten själv kontaktar vårdcentralen för att få veta provresultaten. En av de fast anställda läkarna ser då att blodvärdet sjunkit ytterligare. Läkaren ringer patienten och får reda på att patienten besväras av trötthet och har gått ner i vikt. Patienten beskriver att han fortfarande har blod i avföringen samt täta avföringar. Remiss för koloskopi, tarmundersökning via kamera, utfärdas. Patienten genomgår en sådan undersökning 14 dagar senare och man ser då en cancer i ändtarmen.

Efter kompletterande utredning med bland annat magnetröntgen kan onkologisk behandling med cytostatika påbörjas.

– Blödningar från tarmen är en relativt vanlig orsak till att patienter söker vård. Många gånger rör det sig om fullständigt godartade orsaker såsom hemorrojder eller sprickor kring ändtarmsöppningen. Men blod i avföringen kan också ha allvarliga bakomliggande orsaker. Om blödningarna fortsätter mer än fyra veckor trots behandling av den förmodade orsaken ska patienterna i allmänhet utredas mer noggrant, i synnerhet om patienten dessutom uppvisar anemi, blodbrist, vid provtagning, säger Roger Larsson.

Sedan några år finns så kallade standardiserade vårdförlopp för de flesta cancerdiagnoser. Dessa innebär bland annat att patienter med en viss symtombild, såsom blod i avföringen eller blod i urinen, erbjuds ett snabbt och standardiserat utredningsförlopp. Syftet är att påskynda diagnostiken av potentiellt allvarliga bakomliggande sjukdomar och att utföra dessa utredningar lika så att ingenting riskerar att missas.

I det här fallet har man frångått de standardiserade vårdförloppen vilket sannolikt fördröjt patientens diagnos. Dessutom har uppföljningen av olika provtagningar kraftigt fördröjts då läkaren enbart arbetat i perioder vid vårdcentralen. I normala fall finns särskilda rutiner för hur provsvar och röntgensvar ska följas upp om inte den ordinerande läkaren är i tjänst när prov- och röntgensvar anländer. Vid internutredningen kan vi se att det funnits brister avseende detta och åtgärder vidtas nu för att säkerställa att dessa rutiner följs.

– Kännedomen om standardiserade vårdförlopp är överlag god och många patienter har goda erfarenheter av att snabbt omhändertas. Men det aktuella fallet belyser behovet av kontinuerlig information och fortbildning av all vårdpersonal, säger Roger Larsson.

Under hösten kommer därför Region Dalarna att erbjuda all personal inom primärvården två fortbildningsdagar kring standardiserade vårdförlopp. Syftet är att öka medvetenheten och följsamheten kring standardiserade vårdförlopp och därmed patientsäkerheten. 

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

 • Roger Larsson Chefläkare, Division Primärvård, Region Dalarna
  072-141 66 22
  roger.s.larsson@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: