Region Dalarna lyfter fram vägsträckan Särnaheden-Idre när ny länsplan för transportinfrastruktur ska antas

Pressmeddelande – 29 mars 2022


– Jag är glad över att ett enigt arbetsutskott nu tydligt tagit ställning för att driva på en ombyggnation av den omoderna vägsträckan Särnaheden-Idre. Region Dalarnas plan förutsätter dock en fortsatt statlig medfinansiering för väg 66 på minst 30 procent. Något som skapar utrymme för en förbättring av Särnaheden-Idre-sträckan, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M).

Regeringen gav i juni 2021 varje region i uppdrag att ta fram en plan för det egna länets infrastruktur för transporter för perioden 2022–2033. Alla transportslag ska ingå i planen. Parallellt fick Trafikverket i uppdrag att ta fram en nationell plan för utveckling av transportsystemet.

Regionstyrelsens arbetsutskott har nu hanterat förslaget till preliminär länsplan för Dalarnas transportinfrastruktur. Arbetsutskottet föreslår nu att regionstyrelsen på sitt möte den 11 april 2022 antar förslaget, men med ett förtydligande kring vägsträckan Särnaheden-Idre.

Målet är att ett avtal ska tas fram i samverkan med Trafikverket för att senast 2023 starta en planläggningsprocess för riksväg 70 Särnaheden-Idre. Ställningstaganden i länsplanen förutsätter dock statlig medfinansiering om minst 30 procent av upprustningen av riksväg 66 mellan Västmanlandsgränsen och Smedjebacken.

Utvecklingskraft i hela länet

– Dalastrategins övergripande mål är ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. De norra länsdelarna behöver en säker och funktionell vägförbindelse vilket Region Dalarna nu tydligt markerar. Men staten måste också ta sitt ekonomiska ansvar för att hela Sverige ska leva, säger Sofia Jarl (C) – förste vice ordförande i regionstyrelsen.

Det är idag ett hårt tryck på hela transportsystemet i och genom Dalarna. Sträckan Särnaheden-Idre är smal med dåliga sidoområden. Något som skapar problem för framkomligheten och trafiksäkerheten – främst vad gäller turisttrafiken, men även för tung trafik och arbetspendling.

– Långa avstånd kommer alltid vara en del av Dalarnas geografi. Digitalisering och innovativa transportlösningar kan göra skillnad men vi kommer alltid behöva transportera gods och personer. Region Dalarna sätter nu fokus på vägsträckan Särnaheden-Idre som måste bli modernare och säkrare för att den norra länsdelen ska utvecklas i framtiden, säger Elin Norén (S) – regionstyrelsens andre vice ordförande.

Vägsatsningar i länsplanen

I förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur avsätts nästan 800 miljoner kronor till nyinvesteringar eller ombyggnadsåtgärder. Med på listan finns följande projekt.

  • Riksväg 66 Östra Tandö-Bu: Objektet byggstartades under 2021 och beräknas blir klart under 2022. Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet samt minskad miljöpåverkan.
  • Länsväg 1024/1025: Oxberg-Fiskarheden. Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet genom breddning av väg.
  • Riksväg 66: Västmanlands länsgräns – Smedjebacken. Ökad trafiksäkerhet genom mötesseparering.
  • Länsväg 1012: Bro Oxberg. Nuvarande väg- och järnvägsbro ersätts med två nya broar.
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka