Regionstyrelsen 2021-09-20

Pressmeddelande – 20 september 2021

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Översyn av Region Dalarnas politiska organisation

En politisk arbetsgrupp inrättas med uppdrag att göra en översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod. Det har regionstyrelsen beslutat.

Inför varje mandatperiod är det brukligt att göra en översyn av den politiska organisationen. Varje parti, som är representerat i regionfullmäktige, har en representant vilket innebär att gruppen har nio ledamöter. Ordförande för gruppen är Sofia Jarl (C). Övriga ledamöter är Christer Carlsson (M), Lisbeth Mörk Amnelius ( DSP), Svante Parsjö-Tegnér (L), Birgitta Sacrédeus (KD), Mursal Isa (MP), Abbe Ronsten (S), David Örnberg (V) och Benny Rosengren (SD).

Översynen ska särskilt beakta beslutsprocesser som sker i samverkan mellan regionstyrelsen och regionens kommuner med ett fokus på regional utveckling och kollektivtrafik. Arbetsgruppen ska redovisa sitt uppdrag till regionstyrelsen i april 2022.

Översyn av arvoden till Region Dalarnas politiker

Regionstyrelsen har beslutat att inrätta en politisk arbetsgrupp som har till uppgift att se över nuvarande regler för arvoden till politiker.

Gruppen består av nio ledamöter – en från varje parti som ingår i regionfullmäktige. Resultatet ska presenteras för regionstyrelsen i maj 2022 så att regionfullmäktige kan ta beslut i juni samma år.

Stöd till start-up-företag inom hälsa och välfärd

Region Dalarna ska delta i projektet Ignite Public som ska kartlägga behov hos till exempel äldre, eller en verksamhet, för att sedan matcha dessa behov med rätt start-up-företag inom hälsa och välfärdsområdet. Dalarnas Science Park kommer att gå in som part i projektet.

Projektet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket. Men för att delta krävs en finansiering på 100 000 kronor som nu regionstyrelsen har beviljat. Dalarnas hjälpmedelscenter går in som behovsägare i projektet.

Miljoner till återstart av kulturen i Dalarna

Regionstyrelsen har beslutat att avsätta tre miljoner kronor från sina utvecklingsmedel till kultur- och bildningsnämndens projekt om en återstart av kulturen i Dalarna efter pandemin.

Kulturella och kreativa näringar är en av de branscher som drabbats hårdast av pandemin. Restriktioner kring antal personer vid offentliga sammankomster har i det närmaste inneburit näringsförbud för kulturen och många konstnärer och arrangörer har förlorat en stor del av sina intäkter. Det behövs en tydlig om- och nystart för kulturlivet i länet och Region Dalarna vill vara motorn i den återstarten.

Ekonomisk plusprognos

Enligt delårsrapporten är det prognostiserade ekonomiska resultatet plus 333 miljoner kronor, vilket är bättre än budget. Regionens så kallade balanskravsresultat är plus 133 miljoner vilket är sämre än budget.

De verksamheter som primärt bidrar till att det budgeterade balanskravsresultatet inte uppnås är hälso- och sjukvården, central förvaltning, kollektivtrafikförvaltningen och folktandvården.

Regionen har gjort en extra avsättning till pensioner på 251 miljoner kronor vilket också är en bidragande faktor till att det budgeterade balanskravsresultatet inte uppnås.

Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård

Vårdval ska införas för öppenvården inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna den 1 januari 2022. Förslag på avtal, information, föreskrifter och ersättning har arbetats fram. Det förslaget lämnar nu regionstyrelsen till regionfullmäktiges möte i oktober.

Vårdval BUP införs i Dalarna med anledning av att den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom öppen vård under många år haft svårigheter att behålla en god tillgänglighet både vad gäller besök, fördjupad utredning och behandling.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till regionstyrelsen

Om Kortfattat 

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden
 • Karin Stikå Mjöberg regiondirektör, Region Dalarna
  070-686 38 20
  karin.stika-mjoberg@regiondalarna.se
 • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
  070-250 43 40
  ulf.berg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka