Revisionsgranskning visar på brister i styrning och ledning inom Länsvuxenpsykiatrin

Pressmeddelande – 25 maj 2021

Orimligt höga jourersättningar för två läkare anställda inom Länsvuxenpsykiatrin, Region Dalarna. En schemaläggning som försvårar ST-läkares möjlighet att gå primärjour vilket försämrar deras möjlighet att skaffa sig yrkeserfarenhet. Detta är två av flera kritiska punkter i en extern granskning som Region Dalarnas revision låtit genomföra av läkarbemanningen inom Länsvuxenpsykiatrin.

Region Dalarna har identifierat orimligt höga ersättningsnivåer för två läkare anställda inom Länsvuxenpsykiatrin. När informationen nådde tjänstemän och politiskt ansvariga initierades en revisionsgranskning vars preliminära resultat regionledningen tagit del av.

Revisorernas samlade bedömning är att organisationen brustit i sin interna styrning och kontroll. Trots tidigare signaler har bristerna inte åtgärdats.

– Jag ser mycket allvarligt på de uppgifter som kommit fram i revisionsgranskningen. När jag fick signaler från våra tjänstepersoner om de påstådda missförhållandena agerade jag direkt och gav ett uppdrag att kontakta vår revision som satte igång en granskning av läkarbemanningen inom Länsvuxenpsykiatrin vars preliminära resultat jag nu tagit del av, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

  Revisionsgranskningen identifierar följande bristområden:

  • Brister i arbetsmiljön. Arbetstidslagens syfte att värna den enskildes hälsa frångås.
  • Risk för patientsäkerhet. Medarbetarna erhåller inte tillräcklig dygns- och veckovila. Arbetsfördelningen försämrar ST-läkarnas möjlighet att skaffa sig viktig erfarenhet.
  • Ineffektivt resursutnyttjande. Högre kostnader för läkarnas jour och beredskap än nödvändigt.
  • Bristande styrning och kontroll. Det går inte att säkerställa att rapporterade störningar under jourtid överensstämmer med verkliga störningar. Exempelvis erhöll en läkare 27 procent av all ersättning för jour och beredskap under januari-februari 2021.

  – Genom att vidta åtgärderna kommer vi snabbt att ställa om verksamheten så att patientsäkerheten säkerställs, arbetsmiljön blir bättre och att onödiga kostnader tas bort, säger Ulf Berg.

  Region Dalarna avser nu att följa upp den externa revisionsgranskningen med en intern utredning. Regionen anser sig dock redan nu ha tillräckligt med underlag för att vidta åtgärder. Exempelvis avser regionen göra en anmälan till Arbetsmiljöverket för att få utrett om regionen brutit mot arbetstidslagen. Rutiner och ansvar för schemaläggning ändras också omedelbart.

  • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
   070-250 43 40
   ulf.berg@regiondalarna.se
  • Hans Göran Åhgren ställföreträdande regiondirektör och chefsjurist
   079-060 31 98
   hansgoran.ahgren@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
   010-249 90 20
   kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka

  Dela: