Uppföljning av Dalastrategin

Dalastrategin pekar ut prioriteringar inom tre målområden som länet ska arbeta för att uppnå. För att veta hur det går för oss i Dalarna följer vi upp ett antal indikatorer genom att göra en nulägesanalys. Nulägesanalysen rapporteras förutom här även på den årligt återkommande konferensen Dalating.

Dalastrategin är indelad i tre olika målområden som kopplar an till de olika dimensionerna av hållbarhet - miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet: ett klimatsmart Dalarna, ett konkurrenskraftigt Dalarna och ett sammanhållet Dalarna. En princip för genomförandet av Dalastrategin är ett kunskapsbaserat arbetssätt, vilken bland annat innefattar uppföljning, utvärdering och ett kontinuerligt lärande. 

Nulägesanalys: Hur går det i Dalarna?

Till nulägesanalysen

Dela:

Hade du nytta av informationen?