Stöd till företag och projekt bidrar till hållbar utveckling i Dalarna

Företag och organisationer i länet kan ansöka om projektstöd, företagsstöd eller stöd till kommersiell service hos Region Dalarna. Under 2022 beviljades nästan 60 miljoner kronor till företag och projekt som bidrar till en hållbar regional utveckling i Dalarna. – Vi arbetar hela tiden för att stöden ska möta de samhällsutmaningar som Dalarna står inför och att de medel som Region Dalarna beslutar om läggs på rätt insatser, säger Elsmari Julin, förvaltningschef för regionala utvecklingsförvaltningen.

Förvaltningens roll

Många medarbetare inom regionala utvecklingsförvaltningen är inblandade i detta arbete. De har dialog med projektägare och företag, bereder ansökningar, skriver förslag till beslut till nämnden samt följer upp. Förvaltningen har även en samordnande roll och arbetar stödjande i utvecklingsprocesser och med kunskapsöverföring.

- Få vet om att vi arbetar med stöd till företag och projekt och hur det påverkar länet på ett positivt sätt. Företag som får del av företagsstöd eller som deltar i utvecklingsprojekt får bättre förutsättningar att bli klimatsmarta och konkurrenskraftiga, vilket ger arbete och skatteintäkter som kan finansiera välfärden. Butiker och samhällsservice i hela länet bidrar till ökad sammanhållning och utvecklingskraft, säger Jonny Gahnshag, chef för enheten Näringslivsutveckling inom regionala utvecklingsförvaltningen.

Ny plan för strategisk finansiering

Under 2022 har förvaltningen tagit fram en ny plan för strategisk finansiering som nämnden beslutade om i februari. Planen ska vara ett stöd i hur befintliga resurser kan användas smart och där de gör störst nytta.

- Under 2022 har vi utvecklat vårt arbetssätt för att hitta en mer proaktiv roll och ha så tidiga dialoger som möjligt med projektägare. Stöden ska möta de samhällsutmaningar som beskrivs i Dalastrategin och bidra till ett klimatsmart, konkurrenskraftigt och sammanhållet Dalarna. Det som startas inom ett projekt ska kunna implementeras i ordinarie verksamheter. Samtidigt är resurserna begränsade och därför är det av yttersta vikt att de prioriteras och läggs på rätt insatser, säger Helena Hanno Enochsson, chef för enheten Strategi och finansiering inom regionala utvecklingsförvaltningen

Stöd som möjliggörare för affärsutveckling och investeringar

Ett exempel på ett företag som fått stöd är Västerdalarnas Mekaniska Industri AB som fått stöd till både affärsutveckling och investeringar.

- Vi fick stöd som möjliggjorde dels en större maskininvestering och dels en satsning och lansering av en egen ny produkt. Stöden har varit väldigt värdefulla och skänkt en extra trygghet i ett annars väldigt osäkert omvärldsläge säger Pontus Säfström, VD på Västerdalarnas Mekaniska Industri AB.

Projektet Kompetenskraft Dalarna som drivs av Högskolan Dalarna är ett annat exempel, där nyutexaminerade studenter får möjligheten att på heltid genomföra ett utvecklingsprojekt hos ett företag i Dalarna. Studenten får marknadsmässig lön under tiden och företaget betalar hälften av personalkostnaden. Resterande del finansieras av projektmedel från regionalfonden. Båda dessa är tydliga exempel på vad de regionala utvecklingsmedlen gör för nytta i riktning mot ett mer öppet, nytänkande och hållbart Dalarna.

- Våra medarbetare har med stort engagemang åtagit sig uppdraget att utveckla det interna arbetet med stöd till företag och projekt. Nu kan förvaltningen på ett ännu bättre sätt bidra till Dalarnas utveckling, avslutar Elsmari Julin, förvaltningschef.

Mer information om stöd och bidrag som kan sökas hos den regionala utvecklingsförvaltningen hittar du på samlingssidan för stöd och bidrag.

Hade du nytta av informationen?