Internationellt arbete

Region Dalarna ska medverka till att länet blir en attraktiv region och samarbetspartner. Vi arbetar för att stimulera ett ökat internationellt kunskapsutbyte i för länet viktiga utvecklingsfrågor.

Genom att delta i europeiska nätverk, organisationer och projekt kan vi utveckla Dalarna. Samarbete med andra länder öppnar för affärs-, kompetens- och kulturutbyten och ger oss kunskap om hur människor i andra delar av världen hanterar möjligheter och problem. Ökat inflöde av idéer och nya tankesätt kan resultera i kreativa lösningar för de utmaningar länet har.

EU:s fonder och program samt stöd från möjliggör samarbete mellan människor i olika länder och bidrar till att innovativa utvecklingsprojekt kan genomföras.

Vi är en del av Central Sweden 

Vårt arbete inom regional utveckling på EU-nivå sker via samverkansorganisationen Central Sweden. Samarbetet handlar om att öka Dalarnas möjligheter att påverka politiska beslut inom EU på olika nivåer. Central Sweden arbetar för att förverkliga medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program ur ett EU-perspektiv. Central Sweden är en ideell förening där Region Dalarna, Region Örebro och Region Gävleborg samverkar. Kontoret ligger i Bryssel.

EU-program 2021-2027

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Dalarna. Nu finns ett nytt program framtaget för den Europeiska regionalfonden Norra Mellansverige (ERUF) samt en ny regional handlingsplan för den Europeiska socialfonden och Norra Mellansverige (ESF+).

Det finns även nya Interreg-program att titta närmare på där Dalarna kan delta i följande program: Interreg Sverige-Norge, Interreg Östersjösamarbetet och Interreg Europa.

Utöver strukturfonderna finns det inom EU intressanta sektorsprogram som möjliggör samverkan och projektfinanisering inom forskning/innovation, transport och infrastruktur, energi och klimat, digitalisering, kompetensförsörjning etc.

Dela:

Hade du nytta av informationen?