Kompetensförsörjning och arbetsmarknad

Utbildning och arbete är två faktorer som påverkar människor allra mest och därmed också regionens utveckling och tillväxt. Därför är kompetensförsörjning en avgörande och viktig fråga för Dalarna.

Dalarna ska vara en lärande region som möter människornas, näringslivets och samhällets behov av kunskap och kompetens. Väl fungerande kompetensförsörjning innebär att arbetsgivare hittar den arbetskraft de behöver; att viktiga samhällsfunktioner fungerar så som till exempel skola, vård och transport och för detta måste det då finnas personer med de rätta kompetenserna. Det i sin tur ökar möjligheten att befintliga företag stannar i länet och att nya företag vill etablera sig.

Region Dalarnas arbete med kompetensförsörjning utgår från Dalastrategin 2020. Den anger fem områden som är särskilt viktiga för länets kompetensförsörjning:

  • Fokusera mot höjd utbildningsnivå och livslångt lärande
  • Stärk samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare
  • Öka deltagande i arbetslivet
  • Bredda och fördjupa arbetet med kompetensförsörjning där behov av stor nyrekrytering kan förutses
  • Uppmärksamma betydelsen av attraktiva arbetsplatser

I arbetet med kompetensförsörjning samverkar vi med olika branscher, främjarorganisationer, utbildningsanordnare, näringsliv offentlig sektor och relevanta myndigheter. Vi jobbar för en bättre matchning mellan den kompentens som finns idag och den arbetsgivarna efterfrågar. Detta för att det ska finnas relevanta utbildningar på alla nivåer som ger människor den kompetens som efterfrågas i Dalarna.

Dela:

Hade du nytta av informationen?