Informationsmöte och inventering DalaWux SYV-nätverk

Nyhet – 02 februari 2022, kl. 15:30

Den 8 december träffade Region Dalarna DalaWux SYV-nätverk för att informera och inventera utmaningar och behov.

Onsdagen den 8 december 2021 var Region Dalarna inbjudna att informera om det pågående arbetet i Valideringslyft för DalaWux SYV-nätverk. Ett nätverk som består av studie- och yrkesvägledare från alla Dalarnas vuxenutbildningar och som har en mycket viktig funktion. Bland annat i den inledande delen i en valideringsprocess. Syftet med mötet var, utöver att informera om Valideringslyft, också att samla in kunskap om och få en förståelse för studie- och yrkesvägledarnas förutsättningar att arbeta med validering. Det för att se om det fanns någon/några delar som skulle kunna vara möjliga att integrera i Region Dalarnas kommande arbete inom Valideringslyft. Likväl ta reda på om det fanns något som bedömdes vara angeläget att ta tag i direkt. Vilket det för övrigt, redan under mötets gång, visade sig att det gjorde. Det framkom att det fanns en önskan om att få en större samverkan kring validering med Arbetsförmedlingen och framförallt få en ökad kunskap om Arbetsförmedlingens arbete med validering. Det bestämdes därför i slutet av mötet att vi skulle bjuda in Arbetsförmedlingen till en första dialog om validering för att kunna lyfta de tankar, frågor och önskemål som framkommit.

För att alla studie- och yrkesvägledare i DalaWux SYV-nätverk, även de som inte hade möjlighet att delta vid själva informationsmötestillfället, skulle kunna få en chans att bidra till kunskapsunderlaget, skickades en digital enkät ut till samtliga studie- och yrkesvägledare. En enkät som bestod av tio frågor och som besvarades av totalt 14 studie- och yrkesvägledare. Resultaten från enkäten förstärkte även den bild som hade framkommit under informationsmötet. Bland annat den att det råder en skillnad mellan de olika vuxenutbildningarnas förutsättningar, utmaningar och behov i arbetet med validering. Hälften av studie- och yrkesvägledarna som besvarade enkäten beskrev att de arbetar med validering idag medan två studie- och yrkesvägledare inte gör det. Resterande respondenter valde svarsalternativet Annat och kompletterade det med följande kommentarer: ”Till en viss del”, ”Jag vägleder elever till validering”, ”Sällan”, ”Få konkreta fall”, ”Försöker lära mig mer om det” samt ” Inte jag personligen, men en av våra skolor utför validering för undersköterskeutbildning”. Vidare svarade två av de 14 respondenterna att de i dagsläget har bra förutsättningar att arbeta med validering medan resterande 12 ansåg att de inte har det.

Det framträdde också en stor samstämmighet i vad studie- och yrkesvägledarna anser skulle behövas för att förutsättningarna skulle bli bättre än idag. En respondent efterfrågade exempelvis följande: ”Mer kunskap och en gemensam struktur att arbeta utifrån så att det blir en likvärdig validering oavsett var den görs. Sen även ett förtydligande när det pratas om validering om man menar mot intyg (hur ställer sig arbetsgivarna till det) eller prövning för att få betyg”.

Liknande inslag som i citatet ovan återkom i åtskilliga av de andra studie- och yrkesvägledarnas svar. Behov av om ökad tydlighet framkom också i många av svaren liksom att det finns behov av förbättringar på flera nivåer. För den potentiella validanden behövs exempelvis fler ”alternativ” och fler ”utförare av valideringen”. En studie- och yrkesvägledare beskriver det enligt följande: ”Som Syv gör jag bara en första utredning men om jag då finner att eleven bör fortsätta utredas om möjligt att validera så finns det väldigt liten förutsättning för det inom Vuxenutbildningen då lärarna har svårt att hinna med validering utöver arbetet med sina grupper och kurser. Validering görs främst inom våra yrkesutbildningar med antagna elever, men inte heller där speciellt mycket då det inom vissa yrken, t.ex. vården nästan går snabbare att läsa en kurs än att validera innehållet.”  

Ledningens roll i arbetet med validering framträder också som viktig för att förbättra studie- och yrkesvägledarnas förutsättningar. En respondent beskrev det enligt följande: ”Incitamentet behöver komma från ledningen. Jag har inte möjlighet att hinna med detta i min roll som det ser ut i min organisation”. Ledningens roll i arbetet med validering återkom även i svaren på den nästföljande frågan. I den fick studie- och yrkesvägledarna ta ställning huruvida de tycker att arbetet med validering är en prioriterad fråga i skolledningen. Två respondenter svarade att det är det medan fyra svarade att det inte är det. Resterande åtta angav svarsalternativet Annat. En av de respondenterna som valde det svarsalternativet gav följande beskrivning av sin syn på huruvida ledningen prioriterar validering eller inte: ”Både och. Det pratas hela tiden om det, men eftersom det inte finns en samsyn händer det inget.” Att det finns en viss, om än begränsad, prioritering framkommer även i andra svar samt att en respondent svarade att den inte vet.

Den efterföljande frågan gällde huruvida det finns yrkeslärare i deras verksamheter som arbetar med validering idag. Tio av studie- och yrkesvägledarna svarade att det finns medan resterande svarade att det inte gör det eller att de inte vet om det finns.

Med hänvisning till det långsiktiga målet med Valideringslyfts-projektet, att öka antalet valideringar, fick studie- och yrkesvägledarna även en fråga om de anser du att deras verksamheter skulle kunna öka antalet valideringar. Tio av dem svarade att de anser det, tre att de inte vet och den sista respondenten svarade att den inte anser att den egna verksamheten kan det. Bland svaren på frågan, om på vilket sätt verksamheterna i så fall skulle kunna öka antalet valideringar, återkommer dels behovet av mer tydlighet kring vad som gäller, hur själva valideringsprocessen går till, liksom mer resurser i form av tid och personal. Flera respondenter lyfte också ökad kunskap om validering som viktigt. En respondent beskrev exempelvis att det behövs ”en riktad utbildningsinsats/informationsrunda i skolledningen och bland yrkeslärare”. En annan menade att det behövs ”fortbildning för pedagoger och ev. studie- och yrkesvägledare”. Ökad samverkan med näringslivet och arbetsgivare återkommer också i flera av svaren som viktigt för att kunna öka antalet valideringar. Framförallt för att, och som en respondent uttryckte det, ”då viss validering kräver tillgång till maskiner, utrustning eller barngrupper som saknas på skolan”. Avslutningsvis lyftes även vikten av ”marknadsföring av validering” samt att det också ”skulle vara bra med valideringssamordnare och en hemsida där alla valideringsmöjligheter finns samlade och kontaktuppgifter”.

Medskick till fortsatt utvecklingsarbete

I den avslutande delen av enkäten gavs möjlighet att göra medskick till Region Dalarna i det fortsatta utvecklingsarbetet med validering. Då medskicken som inkom var av olika karaktär presenteras samtliga av dem i sin helhet nedan:

”APL/praktik platser inom regionen är vitalt för validering inom vissa kurser och då behöver vi snabbt kunna få ut våra validander ett par dagar hos en handledare som hjälper läraren att checka av vissa praktiska moment inom en kurs, samma för kommunen och enskilda företag beroende på kurs och kursinnehåll.”

"Påverka nationella beslutsfattare genom direkta och indirekta insatser. Arbeta med utveckling av metoder, processer, strukturer och utbildning respektive information där hållbara förutsättningar finns för finansiering av utveckling, implementering och spridning av branschvalideringsmodeller samt metodmaterial för validering inom Vuxenutbildningen. Synliggörande av reell kompetens.”

”Jag upplever att det fungerar bra inom vård och omsorg så koncentrera er på andra yrkesområden.”

”Ansvaret kan inte ligga på överbelastade SYVAR. Ansvaret måste upp på ledningsnivå för att hitta mandatet att arbeta vidare för att effektivisera och kompetensförsörja. Samarbete mellan kommunerna måste till för att lösa det ekonomiska.”

”Det vore bättre att Region Dalarna hade någon som arbetade med samt samordnade validering och vi kunde hänvisa dit.  Det blir väldigt "plottrigt" och upp till varje kommun.”

”Jättebra att ni tar i frågorna och arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för validering framöver! :)”

Tillbaka

Dela: