Uppföljningsmöte - Validering kock i offentliga kök i Dalarna

Nyhet – 04 februari 2022, kl. 15:36

Sammanfattning från uppföljningsmöte i februari 2022.

Onsdagen den andra februari 2022 arrangerade Region Dalarna, Offentlig gastonomi i Dalarna och UHR Utbildning AB, ett uppföljningsmöte om validering för kostcheferna i Dalarnas offentliga kök. Uppföljningsmötet var en fortsättning på de tidigare genomförda valideringsrelaterade aktiviterna. Den här gången med fokus på att fördjupa kunskaperna ytterligare. Både gällande validering, yrkesbedömarutbildningen, kollegiala handledarutbildningen samt finansiering av utbildningsinsaterna. Det för att därefter tillsammans börja planera för nästa steg, då det är dags att gå från ord till handling.

Validerings Västs kollegiala handledarutbildning

Dagens första gästföreläsare var Anna Lindeblad från Validering Väst som var inbjuden att berätta om Validerings Västs kollegiala handledarutbildning. Anna inledde med att beskriva det kollegiala handledaruppdraget. Om hur det handlar om att vara en stödjande och handledande funktion åt en kollega ”vid kompletterande insatser i samband med validering”. Men också att den kollegiala handledarens kompetens är värdefull i samband med handledning vid exempelvis arbetsförlagt lärande. Att ha ett intresse för att handleda, för lärande samt har en lång erfarenhet av att ha utövat kockyrket, ja det menade Anna är egenskaper och kompetenser som är bra att ha som kollegial handledare snarare än den formella kompetensen som kock. Anna beskrev avslutningsvis även innehållet i själva utbildningen liksom kopplingen mellan yrkesbedömarens uppdrag som validerare och till själva validanden. Kostcheferna fick även information om att Region Dalarna kommer att finansiera en första utbildningsomgång innehållandes totalt 20 stycken utbildningsplatser på den kollegiala handledarutbildningen, vid ett utbildningstillfälle under 2022.

Omställningsfondens uppdrag

Dagen nästa gästföreläsare var Omställningsfondens Omställningsråd för Dalarna, Gunilla Jacobson, som tillsammans med sin kollega Håkan Karlström berättade mer om Omställningsfondens uppdrag. Gunilla informerade även om de medel som kommunerna kan söka för bland annat förebyggande insatser som exempelvis kompetensutveckling. Att kompetensutveckla en medarbetarbetare till yrkesbedömare inkluderas därmed i det. Och med anledning av att kommunernas kontaktpersoner för Omställningsfonden redan har informerats som den pågående satsningen i Dalarnas offentliga kök, uppmuntrades kostcheferna även att kontakta dem för att få hjälp med ansökningarna. Ansökningar som kommunerna skall göra var och en för sig. Avslutningsvis visade Gunilla exempel på olika utbildningssatsningar som gjorts i Dalarna tidigare, med hjälp av medel från Omställningsfonden, och där det också framkom att några kommuner har gjort liknande satsningar på kompetensutveckling i de offentliga köken.

Valideringsmodellen för kockyrket och certifieringen av yrkesbedömare

Efter Omställningsfonden var det dags för en av dagens mötesarrangörer, Anna Åhlund från UHR Utbildning AB, att informera mer om valideringsmodellen för kockyrket och certifieringen av yrkesbedömare. Anna visade bland annat en film om validering i offentliga kök där vi fick höra en yrkesbedömare, en validand och en kostchef ge sina perspektiv på deras roller och syn på styrkan i kompetensförsörjningsverktyget validering. Både ur ett individ- och ur ett arbetsgivarperspektiv. Därefter gick Anna igenom hur ansökan till yrkesbedömarutbildningen går till, vad som är bra att tänka på samt gav information om att kostcheferna kommer att få ett underlag som ett stöd i deras fortsatta kompetensplanering av blivande yrkebedömare, kollegiala handledare och så småningom även validander.

Workshop kring yrkesbedömare

Den mer informativa första delen av mötet följdes sedan upp av en workshop. Den syftade till att, och med hänsyn till kommunernas olika behov och förutsättningar, ta reda på om varje kommun skall ha sin egna yrkesbedömare för att validera befintlig personal och vid nyrekrytering. Eller om ett system byggt på noder, där ett antal kommuner utbildar yrkesbedömare som andra kommuner kan använda vid validering av personal, är att föredra. Utöver diskussion tillfrågades även alla kommuner hur de såg på de två alternativen. Och majoriteten av kommunerna beskrev att de, utifrån deras behov och förutsättningar, ser valideringsnoder som det allra bästa alternativet. Var de noderna i så fall kommer att vara placerade rent geografiskt kommer underlagen för kommunernas kompetensplanering att kunna synliggöra.

Valideringsnätverk kostchefer

Mötet avslutades därefter med att återkoppla lite från utvärderingen av den valideringsworkshop som genomfördes i november 2021. I utvärderingen fick kostcheferna nämligen ta ställning till om de skulle vilja ingå i ett valideringsnätverk. Ett nätverk, som under ledning av Region Dalarna, träffas två gånger per år, och där fokus för träffarna är just validering. Eftersom majoriteten hade svarat ”Ja” på den frågan så är ambitionen att nätverket kommer att startas upp med en första träff onsdagen den 15 juni 2022. Målet är framförallt att innehållet på de här träffarna skall vara i symbios med det pågående arbetet som sker ute i kommunernas och regionens kök. Men också vara ett bra forum att presentera både resultat från genomfört arbete och bidra till erfarenhetsutbyte mellan varandra.  Ambitionen är också att bjuda in gästföreläsare som kan bidra ytterligare till både kunskap och inspiration för det fortsatta arbetet med att stärka kompetensförsörjningen i de offentliga köken!

Tillbaka

Dela: