Regional kartläggning den 7 juni 2021

Sammanfattning från regional kartläggning av tillgänglighet till digital information om validering.

Måndagen den 7 juni 2021 skickade Region Dalarna ut en digital regional kartläggningsenkät till samtliga verksamheter i den regionala dialoggruppen om validering i Dalarna. Enkäten var dels en del i Region Dalarnas ordinarie arbete med validering och även kopplat till Region Dalarnas medverkan i Myndigheten för yrkeshögskolans Europeiska socialfonds-finansierade projekt Valideringslyft. Ett projekt där just tillgängligheten till information om validering är ett prioriterat område. Själva enkäten hade, med hjälp av och godkännande från Myndigheten för yrkeshögskolan, inspirerats och utformats utifrån deras två underlag Enkät – inventering av regionernas information kring validering och behov av ny information samt Intervjuguide till regionerna. Den regionala enkäten syftade till att kartlägga tillgänglighet till digital information om validering i Dalarna. Framförallt för att kunna bidra till ett kunskapsunderlag till fortsatt utvecklingsarbete med att öka tillgängligheten till information om validering i Dalarna.

Information om validering behöver finnas tillgängligt
Att det finns information om validering tillgänglig är viktigt för att kunna nå ut till många olika målgrupper. Utifrån det fick alla regioner besvara Myndigheten för yrkeshögskolans kartläggningsenkät om regionens tillgänglighet till information om validering. Region Dalarna, med stöd från Myndigheten för yrkeshögskolan, tog fram en regionalt anpassad kartläggningsenkät. Syftet var att kartlägga tillgängligheten till den digitala informationen om validering i de lokala valideringsverksamheterna, som ingår i den regionala dialoggruppen om validering i Dalarna.

Resultat som skulle bli ett bra kunskapsunderlag att arbeta vidare med för att öka tillgängligheten till digital information om validering även på lokal nivå. Och i en framtida stödstruktur för validering i Dalarna, oavsett hur den kommer att vara uppbyggd och vilka aktörer som kommer att vara involverade så kommer det här området att vara viktigt att uppmärksamma och fortsätta arbeta med.

Resultat av kartläggningsenkät

  • Flera verksamheter har redan en specifik webbplats för information om validering. Information som i huvudsak vände sig till potentiella validander och därefter till studie- och yrkesvägledare. En tredjedel svarade att informationen också vänder sig till politiken.
  • Det som kan stärkas i den digitala informationen var framförallt relaterat till bättre information om vad validering är, vilka olika steg som ingår i valideringsprocessen samt vad nyttan med validering är.
  • Det finns behov av att förbättra tillgängligheten till den digitala informationen om validering rent generellt. Kopplat till det fick verksamheterna även beskriva vad det förbättringsarbetet skulle kunna innehålla. Svar som framförallt var relaterade till att den digitala informationen behöver bli enklare att hitta, uppdateras och kompletteras samt vara tillgänglig på olika språk.
  • Enkäten fyllde också en viktig funktion, enligt en responderad verksamhet som kommenterade med: ”Det var bra att få upp ögonen för detta. Vi måste uppdatera och utveckla vår hemsida gällande validering.”

Med anledning av att Region Dalarna, vid tiden för kartläggningen, saknade en webbplats om regionens arbete med validering, fick respondenterna lämna önskemål på innehåll av en framtida webbplats om validering hos Region Dalarna. En fråga där det mest förekommande önskemålet var att Region Dalarna borde bygga upp en lika bra webbplats som Region Gävleborgs Validering Gävleborg. Respondenterna kunde avslutningsvis också lämna önskemål om förbättringar i innehållet av digital information hos valideringsrelaterade myndigheter. Tillgänglighet till digital information på olika språk var den förbättring som flest respondenter önskade.

Dela:

Hade du nytta av informationen?