Regional kartläggning av validering kock

Sammanfattning från regional kartläggning validering kock i offentliga kök i Dalarna 8 september 2021.

Onsdagen den 8 september 2021 skickade Region Dalarna ut en digital regional kartläggningsenkät till samtliga sexton kostchefer som finns representerade i Offentlig gastronomi i Dalarnas regionala kostchefsnätverk. Inspirationen till enkäten hämtades initialt från Region Västernorrlands och Sollefteå kommuns framgångsrika satsning på validering kock i offentliga kök i projektet Målbild måltid.

Själva enkäten blev senare ett resultat av en påbörjad samverkan mellan Offentlig gastronomi, UHR-utbildning samt Region Dalarna och som en del i Region Dalarnas medverkan i Myndigheten för yrkeshögskolans Europeiska socialfondsfinansierade projekt Valideringslyft. Ett projekt där ökat antal valideringar är ett av de prioriterade områdena. Den regionala enkäten syftade därför till att kartlägga hur kompetensförsörjningen av kockar inom Dalarnas offentliga kök ser ut samt undersöka om validering används som ett kompetensförsörjningsverktyg. Förhoppningen med enkäten var att kunna bidra till ett kunskapsunderlag om hur det ser ut idag i Dalarnas offentliga kök. Det för att därefter se över hur vi tillsammans kan arbeta med att främja kompetensförsörjningen av kockar i de offentliga köken i Dalarna genom validering.

Resultat av kartläggningsenkäten

 • 11 av de 15 respondenterna anger att det är svårt att rekrytera och behålla personal.
 • Gällande könsfördelningen bland de anställda anger samtliga respondenter att det är fler kvinnor än män.
 • Sett till fördelningen ut bland de anställda med svensk respektive utländsk härkomst anger samtliga respondenter att de har fler anställda med svensk bakgrund än med utländsk härkomst.
 • 14 av respondenterna uppger att de har anställd personal som saknar formella betyg/liknande dokumentation på sina kompetenser. Den femtonde respondenten svarar att den inte kan svara på frågan.
 • Den personal som saknar formella betyg/liknande dokumentation för behörighet ute i de olika verksamheterna har följande tjänster idag: kock, måltidsbiträde, måltidsbiträde som vikarierar som kokerska och dietkokerska, köksbiträde, biträde, ekonomibiträde, kombitjänst som biträde och lokalvårdare samt de som arbetar i mottagningskök. Åtta respondenter anger att de har en eller flera anställda kockar utan formell behörighet. Fem respondenter uppger att de har en eller flera måltidsbiträden som är anställda utan formell behörighet. Fyra respondenter anger att de har en eller flera anställda köksbiträden utan formell behörighet. Avslutningsvis beskriver en respondent att de har ”biträden som skulle kunna kliva upp och bli kock då de idag hjälper till så pass mycket i kök”.
 • Bland den personal som saknar formell utbildning och som har kocktjänst, svarar fyra respondenter att den/de är aktuella för validering medan fem respondenter svarar att de inte är det. Fyra respondenter svarar att de inte vet och de resterande två respondenterna svarar att frågan inte är relevant.
 • Bland den personal som har måltidsbiträdestjänst idag svarar nio respondenter att någon/några av dem är aktuella för kocktjänst. Resterande respondenter har svarat att de inte är det eller att de inte kan svara på den frågan.
 • Två respondenter svarar att de har har tillgång till utbildad yrkesbedömare som kan utföra valideringar mot kockyrket. Tio respondenter svarar att de inte har det och resterande tre svarar att de inte vet om de har det.
 • Fem av de femton respondenterna anger vidare att de känner till Hotell- och restaurangbranschens valideringsmodell för kockyrket, medan de resterande tio respondenterna svarar att de inte känner till den.
 • Totalt tio respondenter svarar att de känner till att kommuner kan söka bidrag för validering genom Omställningsfonden. Övriga respondenter svarar att de inte känner till det.
 • I enkätens avslutande del fick respondenterna frågan, om det fanns det något annat som de ville förmedla till Region Dalarna utifrån regionens deltagande i valideringsprojektet Valideringslyft. Fem respondenter svarade att de hade det. Dessa reflektioner presenteras nedan i sin helhet:

”Det är viktigt att se till att arbetstagare som har jobbat länge inom sitt yrke kan få möjlighet till validering.”

”Tycker det är högst intressant och vill gärna ta reda på mer information.”

”Bra att utveckla/utöka ”valideringsmodellen” så det blir enklare samt för en rimlig peng.”

”Ett problem vi ser idag är att det i vissa fall inte finns tillräckliga kunskaper i svenska språket för att tillgodogöra sig en validering.”

”Fråga 1 skulle varit två, det är skillnad på att rekrytera och behålla. Fråga 6, våra kockar som är anställda som kock är utbildade. Fråga nio – vi känner till men vet inte helheten vad innehållet är. Vi har några som är validerade genom omställningsfonden, men klara kockar för vår verksamhet blev de inte av den utbildningen. Övrigt: Vi upplever att många har utbildningsbevis, men saknar kunskaper för att kunna jobba självständigt som kock i storkök och förskolekök. Bör inkludera även konsistenskost (timbal, grov patériktat till äldreomsorgen) i utbildningen.”

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?