Kollegor som är glada och samarbetar

Socialt företagande i Dalarna

Med fler samhällsentreprenörer, växande sociala företag och social innovation får vi ökade möjligheter att möta de samhällsutmaningar som vi i Dalarna står inför. Genom gemensamma kraftsamlingar och nära samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, kan vi skapa förutsättningar för ett än mer hållbart Dalarna.

Det primära målet för ett socialt företag är att lösa samhällsutmaningar och skapa nytta för individer och samhälle. Samhällsutmaningarna kan handla om miljö och klimat, kompetensförsörjning, ökad psykisk ohälsa, integration och inkludering. Det sociala företaget, oavsett organisationsform, har en livskraftig affärsmodell där det ekonomiska överskottet huvudsakligen återinvesteras i verksamheten, alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt. Sin framgång mäter det sociala företaget i den samhällsnytta det skapar.

Satsningar på sociala företag är ett led i att bredda arbetsmarknaden för fler människor. Det kan leda till betydelsefulla arbetstillfällen, skapa vägar till arbete och inkludera en eller flera av de tre hållbarhetsdimensionerna; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Eftersom företagen kan arbeta utifrån att lösa olika former av samhällsutmaningar kan de sociala företagen se väldigt olika ut.

De sociala företagen fyller en viktig roll för ett hållbart och nyskapande Dalarna

Samhällsentreprenörer och sociala företag är viktiga aktörer för att i samverkan med företag och offentliga aktörer m.fl. nå det övergripande målet i Dalastrategin 2030 – ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Genom fler samhällsentreprenörer, växande sociala företag och social innovation kan vi tillsammans möta samhällsutmaningarna, hitta nya vägar till innovativa välfärdslösningar, bredda arbetsmarknaden för fler människor, bredda tillväxtbegreppen, breddaföretags- och innovationsstrukturerna samt fortsätta bygga ett hållbart, inkluderande och starkt samhälle.

Hur ser det sociala företagandet ut i Dalarna?

I Dalarna har vi ett 20-tal arbetsintegrerande sociala företag. Tillsammans sysselsätter de cirka 300 personer och omsätter cirka 40 miljoner kronor. Företagen har en bred produkt- och tjänsteportfölj, bland annat: arbetsförmågeutredning, bygg och fastighetsskötsel, byggnadsvård, hushållsnära tjänster, catering, flyttjänster, legotillverkning, städning och lokalvård samt återbruk. Läs mer om vilka företag det är och vilka tjänster företagen erbjuder hos ASF i Dalarna.

Totalt finns det ett 40-tal sociala företag med olika inriktining i Dalarna men vi behöver flera, bl.a. för att kunna möta kommunernas efterfrågan av socialt hållbara upphandlingar.

Offentlig upphandling är en stor möjliggörare för ett än mer socialt hållbart samhälle. Till exempel genom samarbeten med sociala företag för att utveckla nya välfärdstjänster eller integrera människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Här finns det stora vinster och nyttor att göra.

Många kommuner och andra offentliga aktörer har idag riktlinjer eller politiska beslut om att göra socialt hållbara upphandlingar, t.ex. med mål om antal upphandlingar med social hänsyn och reserverade kontrakt m.m. Upphandlingsdialog Dalarnas skrift ” En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling” visar på goda exempel och tips på hur man kan gå tillväga.

I spåren av Agenda 2030, pandemin och de allt fler samhällsutmaningarna visar analyser att alla företag inom kort kommer förväntas ta ett större samhällsansvar och ha ställt om sin verksamhet för ökad social och miljömässig hållbarhet, inte minst för att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna locka unga talanger. Många företag väljer att skapa samarbeten med sociala företag för att skapa ökad samhällsnytta, stärka sin hållbarhetsprofil, utveckla sitt entreprenöriella tänk och sin innovationskraft. I Social Entrepreneurship Forums rapport ”Business for good – samarbeten och affärer som gör nytta (pdf, 16 sid)" kan du läsa mer och få tips hur ditt företag kan skapa framgångsrika samarbeten med sociala företag.

Region Dalarna har gett Coompanion Dalarna i uppdrag att utveckla en regional hub för hållbar affärsutveckling för sociala företag och social innovation. Här kan du som samhällsentreprenörer och social företagare få olika former av stöd för att starta, driva och utveckla din verksamhet.

Vill du starta ett företag så kan kursen Starta socialt företag - Fornby folkhögskola (regiondalarna.se) vara en bra början.

Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar som förbättrar samhällets tjänster till medborgarna. Detta ökar i förlängningen medborgarnas välstånd och skapar ett inkluderande och mer hållbart samhälle.

Sociala innovationer kan vara nyskapande tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar.

På Mötesplats Social Innovations webbplats kan du läsa mer om 100 sociala innovationer som kan förändra Sverige.

Samhällsentreprenörer utvecklar lösningar för olika samhällsutmaningar.

Social business board Dalarna

Genom Social Business Board får Dalarnas medborgare nu möjligheten att utveckla idéer och kreativa lösningar för ett hållbart Dalarna med stöd av professionella rådgivare. Den 11 mars är det dags för omgång två av Social Business Board.

Läs mer om premiären av Social Business Board som var den 1 december. 

Läs mer om andra omgången av Social Business Board.

Informationsfilmer

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras


Ändra inställningar för kakor

Dela:

Hade du nytta av informationen?