Förstudie och uppstart på skolorna

I samband med projektansökan till ESF genomfördes en förstudie kopplat till skolornas behov av stöd för att kunna motverka studieavbrotten. I denna studie pekades på behov av både kompetensutveckling och verksamhetsutveckling, vilket utmynnade i att det skickades in två projektansökningar till ESF.

När sedan projektansökningarna blev beviljade och de två projekten skulle utformas krävdes tydlighet genom strukturering samt prioritering av projektens olika arbetsområden. Här summeras projektarbetets innehåll kopplat till skolutveckling med både kompetens- och verksamhetsutveckling.

Projektens huvudaktiviteter

 • Utforma rutiner i skolan för att identifiera elever som riskerar att göra studieavbrott.
 • Utveckla och införa tidiga insatser för att motverka studieavbrott.
  Utforma system för att registrera elever som gör studieavbrott och dess orsaker.
 • Nätverksträffar för berörd personal.
 • Utbilda berörda elever i horisontella principer: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
 • Workshop med berörd personal i horisontella principer: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
 • Implementering av de rutiner som skolorna arbetat fram under projektåren

Elever i riskzon för studieavbrott

Riskfaktorerna är preciserade i fem övergripande kategorier och en sjätte kategori som benämns ”annan riskfaktor”. Syftet med riskfaktorkategorierna har varit att underlätta för varje skola att påbörja det egna arbetet med att konkretisera riskfaktorer för studieavbrott. Varje skola har själv arbetat fram riskfaktorer som upplevs vara relevanta utifrån den egna verksamheten. De övergripande riskfaktorkategorier som projektgruppen valt att betona har varit:

 • Närvaro 
 • Studieresultat
 • Deltagande i undervisningen
 • Hälsa
 • Eleven uttrycker tankar om studieavbrott
 • Annan riskfaktor

Valkompetens

”För att hantera valsituationer behöver eleven utveckla ett antal kompetenser som visar på strukturerade sätt att samla, analysera, sätta samman och organisera sig själv och utbildnings- och yrkesinformation samt ha färdigheter att kunna fatta och genomföra beslut och hantera övergångar och växlingar i livet. Med andra ord ska eleven ges möjlighet att utveckla en så kallad valkompetens” (Arbete med studie- och yrkesvägledning, s.13).

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Horisontella principer

I ESF-projekt är de så kallade Horisontella principerna prioriterade och ska genomsyra samtliga insatser som görs. Alla horisontella principer är lika viktiga för att nå de övergripande EU-målen i Europa 2020-strategin. I Plugga klart-projekten arbetar vi med de horisontella principerna kring:

 • Jämställdhet
 • Tillgänglighet
 • Icke-diskriminering

Dela:

Hade du nytta av informationen?