Kompetensutveckling genom Plugga klart 1

De skolor som valde att arbeta med projektet Plugga klart 1 fick delta i ett speciellt utformat kompetensutvecklingsprogram utifrån deras behov. Under två heldagar har genomförts kompetensutvecklingsinsatser där fokus har varit på bemötande och förhållningsätt.

Innehåll i utbildningsdagarna

 • Vad är gemensamt förhållningssätt?
 • Koppling till andra insatser
 • Självbilder
 • Bekräftelse, villkorlig och ovillkorlig
 • Tanke-känsla-handling
 • Jämställdhet
 • Passiva system
 • Lösningsfokuserat vs problemorienterat
 • Kommunikationsnycklar
 • Icke-diskriminering
 • Jag-tillstånd
 • Meta-/elementnivåer i kommunikation
 • Symmetriska och asymmetriska konflikter
 • Tillgänglighet

Processtödsinsatserna har fokuserat på de individuella behov som framkommit på de olika skolorna. Processtödet har genomförts gentemot arbetslag samt rektorer.

Kompetensutveckling avseende de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet samt icke-diskriminering har även varit tillgänglig för varje skola att avropa från projektledningen, detta i form av att projektledningen besökt skolan för att informera om och fördjupa kunskaperna i de horisontella principerna

Bemötande och förhållningssätt

Då skolorna har befunnit sig på olika nivåer vad gäller gemensamt förhållningssätt och bemötande på skolan,  har projektledningen erbjudit olika alternativ för att arbeta vidare. Tre olika ”nivåer” har funnits där många skolor tagit del av samtliga erbjudanden.

Översyn av skoldokument t.ex. likabehandlingsplaner (nivå 1)

Skolorna erbjöds att skicka in skoldokument med anknytning till de horisontella principerna för att få synpunkter och återkoppling på dessa. De skolor som lämnade in sina likabehandlingsplaner fick en generell återkoppling på likabehandlingsarbete i form av ett dokument som skickades ut till alla skolor. Återkoppling och samtal om likabehandlingsarbete skedde sedan även på en nätverksträff för delprojektledare.

Processtöd på skolan (nivå 2)

Denna nivå innebar att skolan erbjöds processtöd på plats. Stödet var kopplat till arbetet inom Plugga Klart 2. Syftet var här att integrera jämställdhets-, tillgänglighets- och icke-diskrimineringsaspekter i projektarbetet. Vid ett första inledande möte definierades behoven. Upplägg och genomförande planerades därefter gemensamt.

Stödet blev skräddarsytt för varje skola och anpassat efter skolans önskemål vad gäller innehåll, tid och vilken personal som skulle delta. Tanken var att träffarna varvades med ett eget arbete på skolan, vilket sedan följdes upp. På så vis blev processtödet ett stöd i skolans pågående utvecklingsprocess.

Individstöd och aktiviteter på skolan (nivå 3)

Projektledningen erbjöd olika aktiviteter utifrån jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering mot deltagande skolor. Dessa aktiviteter var riktade mot elever och personal. Projektledningen tog tillsammans med skolan fram en plan på aktiviteter kopplat till de Horisontella principerna utifrån de behov och förutsättningar som fanns på skolan.
Möjliga målgrupper var bl.a. dessa, enskilda eller kombination av flera:

 • Elever i PK2
 • Personal i PK2
 • Personal med koppling till PK2 
 • All personal på skolan

Aktiviteter erbjöds i fyra olika former: Återkommande aktiviteter, Korta lektioner, Temadag/studiedag och Workshop. Det innebar att personal från projektledningen kom till skolan och lyfte, utmanade och diskuterade frågor med koppling till jämställdhet och där både elever och personal deltog.

Swedish Empowerment Center (Empowercenter) har sedan år 1990 skapat, utvecklat, och i praktisk verksamhet omsatt, empowermentpedagogik. Empowermentpedagogik är ett medvetet bemötande och förhållningssätt som syftar till att den man möter skall finna vilja, mod och motivation att bli ett ansvarstagande subjekt i sitt eget liv.

Läs mer om Empowercenter (extern länk)

Dela:

Hade du nytta av informationen?