Om Plugga klart

Under tre år har de Europeiska socialfondsprojekten Plugga klart 1 och Plugga klart 2 bedrivits på ett tjugotal skolor runtom i Dalarna. Det övergripande syftet har varit att förebygga studieavbrott på gymnasiet

Plugga klart 1

I Plugga klart 1 har målgruppen varit all skolpersonal. Fokus har varit på att implementera ett gemensamt förhållningssätt och bemötande. Både till varandra och till eleverna. Projektet har stöttat skolorna i deras arbete med både kompetensutveckling och processledning.

Plugga klart 1 har fokuserat på att erbjuda kompetensutveckling för personal som arbetar i skolan. Syftet har varit att utveckla ett gemensamt förhållningssätt och bemötande. Målgruppen har varit all skolpersonal. Personalen har under ett läsår, via utbildningsdagar och processtöd, fått arbeta med att skapa och reflektera kring det gemensamma förhållningssättet, bemötandet och normkritiska tänkandet. Relationen mellan lärare och elev är den enskilt största faktorn för att kunna frigöra elevernas potential i skolan.

Plugga klart 2

I Plugga klart 2 har målgruppen varit elever som skolorna bedömt vara i riskzon för studieavbrott. Skolorna har utvecklat sina verksamheter utifrån fem huvudområden:

  • Riskfaktorer och Riskfaktorrutin
  • Förebygga studieavbrott och Studieavbrottsstatistik
  • De horisontella principerna
  • Öka elevernas valkompetens
  • Utvecklingsområden

Resultaten påvisar att det går att förebygga studieavbrott. Det är dock en utmaning där berörda behöver samverka från flera håll. Även krävs ett tydligt ledarskap på flera nivåer och delaktighet av all personal.

I projektet används ett antal centrala begrepp där några är särskilt viktiga att definiera. Framförallt begrepp som i tidigare forskning och utvärderingar har haft olika innebörder, och begrepp som ännu inte används frekvent.

De fyra första inledande definitionerna är alla hämtade från Skolverkets Utbildningsstatistikenhets PM Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2014/2015 (2015)

Plugga klart 2 har fokuserat på att erbjuda insatser mot elever i riskzon att avbryta sina studier. Projektet har syftat till att utveckla verksamheter i skolan och just genomföra insatser för ungdomar som riskerar att avbryta sina studier. I projektet identifierades elever som hade tankar på att avbryta sina studier och insatser gjordes för dessa.

Skolorna har även genom projektet aktivt skapat rutiner för att stödja elever som är i riskzon för studieavbrott. Deltagande skolor har analyserat sina behov och utformat handlingsplaner för utvecklingsarbetet. Under projekttiden har sedan verksamheten utvecklats enligt planen, för att i förlängningen bidra till förändrade strukturer på skolan.

Deltagande skolor har givits möjlighet att utvecklas tillsammans. Bland annat genom nätverksträffar, kunskapspåfyllning och erfarenheter från omvärlden. Skolor som deltagit har haft speciell personal som arbetat med just riktat stöd till elever i riskzon för studieavbrott.

 

Att motverka studieavbrott är en viktig del i arbetet med att förebygga utanförskap. Forskning visar att personer som inte fullföljer gymnasiet har sämre chanser att etablera sig på arbetsmarknaden.

Under 2014 genomförde Region Dalarna en förstudie tillsammans med kommunerna i länet för att inventera tänkbara projekt inför kommande utlysningar från Europeiska socialfonden (ESF).  Region Dalarnas direktion tog i december 2014 beslutet att förbereda en ansökan till ESF gällande ett regionalt projekt för att förhindra studieavbrott med SKL:s projekt Plug In som förebild. I augusti 2015 lämnades två ansökningar in till ESF, Plugga klart 1 och Plugga klart 2.

Projekten beviljades ESF-stöd och startade i januari 2016. Projekten kompletterar varandra och innehåller kompetensutvecklingsinsatser för skolpersonal, insatser för att fånga upp elever som är i riskzon att avbryta sina studier och verksamhetsutveckling för att implementera rutiner för ett långsiktigt arbete för att motverka studieavbrott.

Syftet har varit att skapa förutsättningar för att minska studieavbrotten i gymnasieskolorna i Dalarna och därmed öka genomströmningen av elever som slutför gymnasieskolan.

Ett av målen har varit att de deltagande skolorna skall kunna minska sina studieavbrott. Ett annat mål har varit att öka kunskapen och medvetenheten hos personalen om vikten av ett ändamålsenligt förhållningssätt och bemötande.

 

Resultatmål Plugga 1

Mål 1: Minst 80 procent av personalen anser att de har fått ökad kunskap och medvetenhet om förhållningssätt och bemötande enligt egen skattning direkt efter genomförd kompetensutveckling.

 

Mål 2: Minst 60 procent av personalen anser att de har förändrat sitt arbetssätt gentemot eleverna, så att det främjar inkludering, jämställdhet och icke-diskriminering.

 

Mål 3: Minst 90 procent av personalen anser att de har fått ökad kunskap och medvetenhet inom jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering enligt egen skattning direkt efter genomförd kompetensutveckling.

 

Mål 4: Könsfördelning bland deltagarna ska vara lika som bland skolpersonalen totalt på varje skola vid terminens början.

 

Mål 5: Minst 10 procent av utbildningstiden ska ägnas åt förhållningssätt kopplat till jämställdhetsproblematik (inkl. icke-diskriminering).

Resultatmål Plugga klart 2

Mål 1: Att de deltagande skolorna ska ha minskat sina studieavbrott med 40 procent bland pojkarna och 40 procent av flickorna på två år.

 

Mål 2: Studiemiljön har blivit mer jämställd, tillgänglig och icke-diskriminerande på de deltagande skolorna

 

Mål 3: Att 40 procent av flickorna och 40 procent av pojkarna upplever att de fått en ökad valkompetens efter att ha deltagit i projektet. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?