Verksamhetsutveckling genom Plugga klart 2

Vid uppstarten av projektet fick skolorna själva prioritera sitt kommande arbete utifrån upplevda behov. För att förenkla detta arbete delade projektledningen in den tänkta verksamhetsutvecklingen i fyra prioriterade områden: samordning av insatser, studieverkstad, språkstöd och överlämning.

Samordning av insatser

Det kan dröja innan skolan upptäcker att eleven har kommit efter i studierna. Det behövs ett system/rutin där läraren tidigt larmar när riskfaktorer börjar uppstå. En elevsamordnare ska vara den som hjälper eleven att strukturera det arbete som krävs för att orka/kunna klara skolan utan att behöva avbryta studierna.

Den primära rollen är att hjälpa eleven med struktur, planering och arbeta förebyggande för att motverka studieavbrott. Det kan handla om att informera om konsekvensen av att göra ett studieavbrott och att det uppstår ett glapp tills 20 års ålder då vuxenutbildningen är tillgänglig. Någon arbetsmarknad existerar knappt för en ungdom utan gymnasieutbildning.

Studieverkstad

En studieverkstad är ett ställe där samlade resurser finns för att ge extra stöd till elever som har ett behov av särskilt stöd, som det inte finns utrymme till i ordinarie undervisning.

Studieverkstaden dimensioneras och planeras utifrån de behov som man på skolan kan/vill kanalisera dit. Där bör det finnas personal med exempelvis specialpedagogisk utbildning, lärarpersonal och/eller elevvårdande personal.  

Personalsammansättningen anpassas efter behoven. De elever som nyttjar studieverkstaden kan vara där på heltid, tillfälligt eller delar av skoltiden. Tiden i studieverkstaden anpassat individuellt utifrån varje enskild elev.

Språkstöd

Språkstöd kan ges på flera olika sätt. Det viktiga är att det blir en integrerad del av skolarbetet. Ett sätt är modersmålsträning som är en dokumenterat viktig del för elever med annat modersmål än svenska.

Ett annat sätt att ge språkstöd är att komplettera undervisningen med handledning på modersmålet, både muntligen och skriftligen. Ett tredje sätt är att ge stöd i integrerad ämnessvenska. Samverkan mellan gymnasieprogrammen och IM språk är en viktig ingrediens i arbetet med språkstöd.

Överlämning

En kritisk punkt för eleverna är övergången mellan grundskola och gymnasieprogram. Många elever upplever det positivt, att äntligen få syssla mycket med det de är intresserade av.

Andra kan uppleva det som besvärligt och att det är ett stort steg att ta, av flera orsaker. Flera skolor uppgav under förstudien att det finns ett behov av att utveckla rutinerna kring överlämning mellan skolformerna.

Det handlar dels om ett personalperspektiv, att utveckla rutiner för att relevant information lämnas till mottagande skola. Det handlar om ett elevperspektiv, att utveckla ett stöd för eleverna i samband med val av utbildning och själva övergången mellan skolformerna.

Dela:

Hade du nytta av informationen?