Restaurangkockar lagar mat i ett restaurangkök

Validering

Genom validering kan vi bättre ta tillvara på kompetens som finns i länet. Tillsammans med nationella, regionala och lokala aktörer skapar vi en infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning.

Beskrivning av satsningen

Förändringar på arbetsmarknaden kräver strategiska och samordnade insatser för livslångt lärande, omställning och utveckling. Med validering kan en persons kompetens, oavsett hur den har förvärvats, synliggöras och bekräftas så att personen kan komma vidare i arbetslivet eller till en utbildning.

Region Dalarna samverkar med nationella, regionala och lokala aktörer i Valideringslyft - en satsning för att skapa en nationell och regional infrastruktur för validering. Syftet är att säkra ett system för validering i Dalarna som är lika för alla, tillgängligt och kvalitetssäkert. Projektet pågår mellan december 2020 och december 2022 och leds av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Mål med projektet

Målsättning är:

  • Ökad förmåga att använda validering som en del i det regionala kompetensförsörjnings- och sysselsättningsarbetet
  • Ökat antal genomförda valideringar
  • Ett konkret och anpassat metodstöd samt ett kartläggningsverktyg i syfte att ta fram regionala utvecklingsplaner

Två års projektarbete sammanfattas på Sobonas valideringskonferens

Lagom till att Valideringslyfts-projektet började gå mot sitt slut bjöds förvaltningen in som talare på Sveriges största valideringskonferens arrangerad av Sobona den 9 november 2022. Ett ärofyllt uppdrag och en fin möjlighet att sammanfatta det genomförda projektarbetet. I föreläsningen lyftes bland annat betydelsen av en nära samverkan kring validering mellan aktörer på olika nivåer. Likaså vikten av att tillsammans bygga hållbara regionala stödstrukturer. Det för att kunna främja långsiktighet i arbetet. Vidare beskrevs hur förvaltningen, i samband med åtskilliga aktörer, arbetat för att uppnå just det inom branschvalidering kock i Dalarnas offentliga kök. För att ta del av föreläsningen i sin helhet se länk: https://sobona.se/vara-fragor/kompetensforsorjning/enklare-vag/konferenser/valideringskonferensen-2022/hallbar-kompetensforsorjning-genom-regional-samverkan

Regional samverkan kring validering - avgörande för hållbar kompetensförsörjning

Inför Sobonas nationella valideringskonferens den 9 november 2022 intervjuades förvaltningen bland annat om vilken roll regioner har när det gäller arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Likaså om vilken betydelse samverkan mellan olika aktörer på olika nivåer har för att kunna nå framgång i det arbetet. För att ta del av hela intervjun, se länk: https://sobona.se/nyhetsrum/nyheter/2022-11-01-regionerna-har-en-viktig-roll-i-arbetsmarknadsfragorna-och-kompetensforsorjningen

Logga ESF.png

Logga MYH.png

Regional kartläggning av validering kock

Sammanfattning från regional kartläggning validering kock i offentliga kök i Dalarna 8 september 2021.

Sammanfattning kartläggning kock

Regional kartläggning av digital information

Sammanfattning från regional kartläggning av tillgänglighet till digital information om validering i Dalarna 7 juni 2021.

Sammanfattning regional kartläggning

Skolverket: Valideringsarbete i teori och praktik

Webbaserad utbildning i validering som ökar kunskapen att kartlägga och bedöma individers kompetens.

Om utbildningen på skolverket.se

Linnéuniversitetet: Validering i praktiken

Utbildning som handlar om hur en individs kunskaper och kompetenser kartläggs som ett led i en valideringsprocess.

Om utbildningen på lnu.se

Linköpings universitet: Valideringsarbete i praktiken inom högskolan 7,5 hp

Kurens syftar till att bidra till ökad kunskap om hur validering och bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande kan göras inom lärarutbildning.

Om kursen på liu.se

Validering av reell kompetens

Valideringskartan är ett stöd för att hitta vägar till validering av reell kompetens för studier och arbete.

Läs mer om valideringskartan

Dalarnas valideringsnätverk

Dalarnas valideringsnätverk bildades 2017 och bestod initialt av representanter från Region Dalarna, Arbetsförmedlingen, Högskolan Dalarna och verksamheten Dala valideringscentrum (DVC). Syftet med nätverket var att tillsammans samverka kring och föra en dialog om validering Dalarna. Valideringsnätverket har fortsatt sin samverkan och sitt arbete även efter DVC:s avslut och arrangerade bland annat en valideringskonferens i november 2020. Utöver att fortsätta dialog och samverkan kring validering på strategisk nivå är samtliga tre aktörer involverade i arbetet med de aktiviteter som sker inom ramen för den regionala dialoggruppen om validering i Dalarna.

Regional dialoggrupp om validering i Dalarna

Sedan 2021 finns en regional dialoggrupp om validering. I dialoggruppen ingår, utöver Dalarnas valideringsnätverk, ett tjugotal valideringskunniga personer med olika funktioner från olika verksamheter runtom i Dalarna. Dialoggruppen har kontinuerliga möten där frågor kopplade till det fortsatta utvecklingsarbetet av validering i Dalarna diskuteras.

 

Dala valideringscentrum har drivits i två omgångar. Först i projektform under perioden februari 2014 till och med april 2016. Region Dalarna var projektägare och operativ utförare var DalaWux genom Malung-Sälens kommun. Huvudfinansiär var Tillväxtverket och Region Dalarna och Malung-Sälens kommun bidrog med ytterligare medel till projektet.

Under perioden augusti 2017 till och med juli 2019 drevs Dala valideringscentrum som en verksamhet med Malung-Sälens kommun som huvudman. Operativ utförare var Dala valideringscentrum och verksamheten finansierades av samtliga kommuner via Malung-Sälens kommun.

Dala valideringscentrum skapades initialt som en regional stödstruktur för validering. En stödstruktur som skulle hålla samman arbetet mellan stuprören. Det fanns även en långsiktig vision om att Dala valideringscentrum skulle bli en öppen arena för en mer effektiv dialog och samverkan kring utvecklingen av validering i Dalarna. Verksamheten Dala valideringscentrum avslutades då omförhandling om finansiering och ny huvudman inte nådde något resultat.

Dokument

Slutrapport "Validering en effektiv kompetensförsörjning (pdf, 18 sidor)

Rapport "Utvärdering av verksamheten i Dala Valideringscentrum" (pdf, 32 sidor)

Hade du nytta av informationen?