Samhälls-och infrastrukturplanering

Region Dalarna ansvarar för att ta fram en länsplan för transportinfrastruktur och sen genomföra planen i samverkan med Trafikverket. Regionen arbetar även med regional samhällsplanering i samverkan med Dalarnas kommuner. Syftet är att stärka sambandet mellan kommunal fysisk planering, infrastrukturplanering och kollektivtrafik.

Regionala utvecklingsförvaltningen arbetar bland annat med:

  • Genomförandet av innevarande länsplan för transportinfrastruktur i samverkan med Trafikverket
  • Samverkan med Kollektivtrafikförvaltningen i arbetet med att ta fram och genomföra Trafikförsörjningsprogrammet
  • Förslag till svar på remisser i samverkan med Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning
  • Underlag och regionala analyser
  • Samordning och samverkan
  • Stöd i påverkansarbete och utvecklingsprocesser
  • Kunskapsöverföring

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Som regional kollektivtrafikmyndighet är Region Dalarna ansvarig att, enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik, upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet över kollektivtrafiklagen och i uppdraget ingår även tillsyn över trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet är en del i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin 2030 - Tillsammans för ett hållbart Dalarna.

Regionalt trafikförsörjningsprogram Dalarna 2023-2032 (pdf, 52 sidor)

Hade du nytta av informationen?