Tågstation och motorväg med bilar i Dalarna

Infrastruktur

Region Dalarna samverkar med Trafikverket, andra myndigheter, kommuner, organisationer och näringslivet i den långsiktiga nationella och regionala planeringen av vägar, järnvägar, flyg och sjöfart.

Region Dalarna arbetar för en stärkt och modern infrastruktur, både inom och utom länet. Närhet till nationella och internationella marknader är nödvändigt för länets utveckling och tillväxt. Där ett aktivt utbyte med omvärlden underlättas av ständigt förbättrade kommunikationer.

Dalarna är ett av Sveriges viktigaste exportlän och ett ledande besökslän utanför de tre storstadsregionerna. Därför behöver transportbehoven av såväl gods- som persontransporter tillgodoses.

Samordning av infrastruktur- och trafikeringsåtgärder med våra grannlän har också stor betydelse för att uppnå regionförstoring. Något som innebär att invånarnas möjligheter att arbeta och studera i ett större geografiskt område utökas, då kommunikationerna i området byggs ut.

Storregional samverkan får allt större betydelse för att uppnå viktiga gemensamma infrastruktursatsningar i Sverige, bland annat genom samarbetet Botniska korridoren och i Mälardalsrådets samarbete ”En Bättre Sits”.

Fastställande av länsplan i Region Dalarna

Region Dalarnas uppgift är att fastställa en länsplan för regional transportinfrastruktur. Planeringen av infrastrukturen ska skapa goda förutsättningar för både gods- och persontransporter. Vi ska även påverka hur nationella medel ska användas för investeringar och förbättringsåtgärder. Den nationella planen för transportsystemet upprättas av Trafikverket och fastställs av regeringen. Den senast fastställda nationella planen och länsplanen gäller för perioden 2018–2029.

Regionens arbete med framtagande av en ny länsplan för perioden 2022-2033 pågår, parallellt med Trafikverkets framtagande av förslag till ny nationell plan. Läs mer om Dalarnas länsplan.

Dela:

Hade du nytta av informationen?