Resa kollektivt

Kollektivtrafik på väg och järnväg är viktiga förutsättningar för den regionala utvecklingen i Dalarna.

Resmöjligheter och god regional tillgänglighet har stor betydelse för människors möjlighet att förflytta sig till och från hem, arbete, samhällsservice och utbildning.

Kollektivtrafikens utveckling är viktig för tillväxt och ökad sysselsättning och är förenlig med hållbar utveckling. I denna strävan är en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken och ett ökat kollektivt resande angelägna mål.

Så styrs kollektivtrafiken i Dalarna

Region Dalarna är från 1 januari 2018 regional kollektivtrafikmyndighet i Dalarna och har därmed ett myndighetsansvar i enlighet med lagen om kollektivtrafik (2010:1065) för länets kollektivtrafik. Det innebär att fatta beslut om allmän trafikplikt och formulera ett trafikförsörjningsprogram som belyser länets behov av kollektivtrafik och utifrån det forma mål och visioner. Det trafikförsörjningsprogram som nu ligger till grund för Trafikförsörjningsprogrammet är viktigt för förståelsen av de egna utmaningarna och ska ge perspektiv på länets politiska viljeinriktning för det har Region Dalarna ett politiskt tillsatt kollektivtrafikråd med sju ledamöter.

Till programmet hör även en trafikförsörjningsplan där våra bolag AB Dalatrafik och Tåg i Bergslagen AB mer detaljerat redovisar trafikarbetet dess kostnader och resandeutveckling de är också de som ansvarar för genomförandet av trafikarbetet och dess utveckling utifrån de direktiv som ges.

Dela:

Hade du nytta av informationen?