Integration och mångfald

Vägen in är en regional överenskommelse för etablering av nyanlända i länet. Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, länets kommuner och en rad andra aktörer arbetar gemensamt för nyanländas integrering och inkludering i samhället.

Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, länets kommuner och en rad andra aktörer kommer att arbeta i sina respektive organisationer, men med ett organiserat och effektivt samarbete som gynnar regional samverkan. Ett stärkt gemensamt arbete för nyanländas integrering och inkludering i samhället.

Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna har ett gemensamt Vägen in-Kansli, vi arbetar utifrån inställningen att inflyttningen till vårt län är en möjlighet och en förutsättning för att trygga kompetensförsörjning och välfärd i vår region.

Dalarna står inför flera utmaningar där demografisk utveckling, kompetensförsörjning och social sammanhållning och delaktighet i samhället kräver nya sätt att arbeta. Utmaningarna är komplexa vilket innebär att det är mycket svårt för enskilda aktörer att möta. Det nödvändiga helhetsperspektivet utgör kärnan i vårt arbete.

Den regionala överenskommelsen Vägen in består av en avsiktsförklaring om samverkan, principer och utgångspunkter för arbetet och fem utpekade samverkansområden:

Teckning

Arbete

Arbete ger arbetskamrater, gemenskap, språkkunskaper och en känsla av att vara behövd och att kunna bidra.

Vägen till arbete
Teckning

Språk och utbildning

Språket är nyckeln för att kunna bli delaktig i livet i ett nytt land.

Vägen till språk och utbildning
Teckning

Hälsa

God och jämlik hälsa för ett hållbart Dalarna är en målsättning för hela regionen att samlas kring.

Vägen till god och jämlik hälsa
Teckning

Bostad

Bristen på bostäder är ett växande problem i flera av länets kommuner.

Vägen till bostad
Teckning

Social sammanhållning och delaktighet

Dalarna har i alla tider påverkats av mångfald och kulturella influenser från omvärlden.

Vägen till social sammanhållning och delaktighet

Undertecknande parter är Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Arbetsförmedlingen, Högskolan Dalarna, Försäkringskassan, Almi företagspartner, Migrationsverket, Företagarna och samtliga länets kommuner.

Dela:

Hade du nytta av informationen?