Så här jobbar Vägen in

Vägen in utgår från inställningen att inflyttning till regionen är en möjlighet och en förutsättning för att trygga kompetensförsörjning och välfärd.

Arbetet med Vägen in ska skapa förutsättningar för en bättre samverkan och samordning av insatser, som gör det möjligt att kraftsamla för ett gemensamt arbete för nyanländas integrering i samhället.

Samverkan bygger på följande principer:

 1. Regional samverkan, samordning och ansvarstagande.
 2. Ett lösningsfokuserat arbetssätt.
 3. Att i det gemensamma arbetet väga in varje kommuns faktiska mottagande och reella förutsättningar.
 4. Att aktivt söka samarbete mellan myndigheter och näringsliv, föreningsliv och idéburna organisationer.

I juni 2015 ställde sig samtliga kommuner i Dalarna, Landstinget Dalarna, Region Dalarna, ALMI, Arbetsförmedlingen, Företagarna, Försäkringskassan, Högskolan Dalarna, Migrationsverket och Länsstyrelsen bakom Vägen In - en regional överenskommelse för etablering av nyanlända 2015-2020. Förutom de undertecknande parterna finns ett aktivt engagemang från den ideella sektorn.

Överenskommelsen har formen av en avsiktsförklaring om samverkan och om ett gemensamt ansvarstagande för mottagande av nyanlända. I överenskommelsen lyfts fem områden för samverkan; arbete, språk och utbildning, god och jämlik hälsa, bostad och till social sammanhållning och delaktighet.

I stora delar handlar genomförandet av Vägen in om samordning, samverkan och samsyn kring myndigheters och organisationers ordinarie arbete för att bland annat uppnå synergivinster och minska dubbelarbete. Det handlar också om att tillsammans ta utvecklingsinitiativ och driva eller stödja gemensamma insatser.

Syfte

Ett gemensamt kansli ska vara en samlande kraft genom att följa och stödja arbetet med att omsätta Vägen In till handling. Syftet med kansliet är således att öka förutsättningarna för att målen för den regionala överenskommelsen Vägen in nås. Kansliet kan beskrivas som ett organiserat samarbete, inte en fysisk organisation. Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna kommer istället att arbeta i sina respektive organisationer men med tätt samarbete. Kansliet ska också vara öppet så att ytterligare organisationer kan ansluta.

Kansliet ska ha en koordinerande och drivande roll i arbetet med Vägen in. Kansliet ska verka för att stärka befintliga aktörer i deras arbete inom de områden som omfattas av Vägen in.

Mål

Mål för kansliet är att stödja ett strategiskt integrationsarbete på regional nivå som är sektorsövergripande och kunskapsbaserat, samt bygger på delaktighet från undertecknande parter i Vägen in. Kansliet vill främja integrationen av nyanlända och utrikesfödda i länet genom att förbättra och underlätta samverkan mellan aktörer i den offentliga sektor, privata sektor och civilsamhällets organisationer, både inom och mellan aktörerna.

Kansliets arbetsgrupp och ansvarsområden

 • Pablo Vilches: projektledning, arbete och hälsa
 • Åsa Norrman: kommunal utveckling
 • Nana Heinberg: social sammanhållning
 • Omar Famara Touray: Bostad och utbildning

Arbetssätt och förslag på aktiviteter

 

I stora delar handlar genomförandet om samordning, samverkan och samsyn kring myndigheters och organisationers ordinarie arbete för att bland annat uppnå synergivinster och minska dubbelarbete. Det handlar också om att tillsammans ta utvecklingsinitiativ och driva eller stödja gemensamma insatser. Förslagsvis kommer kansliet att arbeta genom följande aktiviteter:

 

 • Samordning av temagrupper
 • Lärandeseminarier
 • Stöd vid finansiering av projektmedel
 • Utbildningsinsatser och träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • Anpassade konferenser för olika målgrupper inom t ex kommunerna
 • Framtagande av behovsanalyser, statistik
 • Omvärldsbevakning, best practice
 • Använda befintliga regionala och kommunala nätverk/aktörer både för spridning och utveckling, bland annat rådslag
 • Kommunikationsplattform

 

Förutom de 5 spåren som överenskommelsen avser har vi avgränsat några prioriteringsområden: stärkt regionalt fokus (regional samverkansprocess), arbete, anställning och kompetensförsörjning, attityder och värderingar samt kommunal utveckling.

2019 års arbete har utgått från ett tätt samarbete mellan Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna, där den största samordningen av insatser görs. Bland annat görs årsplaneringar tillsammans utifrån respektive organisationers mål och uppdrag samt Vägen in:s målsättning. 2019 års arbete har utgått och fördjupats i det samarbetet. Fokus har legat på utveckling av de regionala och kommunala nätverken samt på produktion av rapporter och informationsmaterial. Samverkan med Högskolan Dalarna har också prioriterats i och med ett gemensamt deltagande i ett Horizon 2020 projekt som godkändes i december 2019.

Vägen in fortsätter sitt arbete mot länets aktörer inom integrationsområdet. Under 2019 har det genomförts tre processträffar med deltagande av tjänstepersoner och politiker från länets kommuner och region, myndigheter samt aktörer inom det civila samhället. Processträffarna förväntas medföra ett ökat antal projekt på regional nivå samt underlätta arbetet och kommunikationen mellan aktörerna på lokal och regional nivå. Det har hållits en konferens under temat Social sammanhållning och delaktighet. Samarbetet med kommunerna har fortsatt med bland annat tre nätverksträffar med olika teman och ett antal kommunbesök där dialogen har fokuserats på kommunernas integrationsarbete.

Ett nyhetsbrev från Vägen in har startats upp och skickats ut till samverkansparterna vid fyra tillfällen under 2019, och planeras fortsätta ges ut under nuvarande år.

Med hjälp av Region Dalarnas analytiker har en integrationsrapport tagits fram. Rapporten är ett svar på ett kunskapsbehov som har uttryckts under en längre tid av tjänstepersoner, politiker och organisationer som på olika sätt arbetar med integration i Dalarna. Det finns många föreställningar om hur integrationen fungerar (eller inte fungerar) och förhoppningen är att denna rapport ska bidra till en mer nyanserad bild av både möjligheter och utmaningar kopplade till integrationen av utrikes födda personer i länet. Under våren 2020 planeras en kommunturné för att presentera integrationsrapporten och identifiera behov av fördjupande analyser hos kommunerna.

Under 2020 kommer vi behöva undersöka behov och föra dialoger med aktörerna kring en eventuell fortsättning av regional samverkan kring nyanländas etablering. Vägen in löper ut vid årsskiftet 2020/2021. Sedan 2015 har överenskommelsen satt riktningen för det regionala arbetet med integrationsfrågor i Dalarna. Mycket har hänt sedan flyktingvågen 2015, förutsättningarna för integrationsarbetet har förändrats och nya utmaningar och möjligheter tillkommit.

Utifrån det arbete som kansliet för överenskommelsen har gjort de senaste åren är vår uppfattning att det regionala arbetet med integration och inkludering måste fortsätta, om än i nya former, efter att överenskommelsen löpt ut. För att kunna revidera överenskommelsen kommer Vägen in-kansliet under våren-20 genomföra dialoger med berörda aktörer för att kartlägga behov och förutsättningar för fortsatt samverkan. Med berörda aktörer menas kommuner, myndigheter, civilsamhälle, akademi etc.

I juni 2018 påbörjades en serie av processdagar med undertecknande parter för Vägen in + civilsamhället. Syftet med processdagarna var att skapa delaktighet, kännedom om varandras verksamhet, bygga relationer och byta erfarenheter. Allt för att förbättra integrationsarbetet i länet genom ökad samverkan. I samarbete med utomstående konsulter genomfördes fem processtillfällen varav det sista mötet var på två dagar. Många har deltagit på flera eller alla processdagarna, men det har också kommit till nya deltagare allt eftersom. På varje processdag har ca 25-40 personer närvarat.

Syftet med processdagarna har nåtts på så sätt att aktörerna har lärt känna varandra, fått en ökad förståelse för varandras verksamhet, delat erfarenheter och tagit egna initiativ till olika former av samarbeten. Någon har uttryckt det som att ” …det är som att träffa sin familj när vi ses på processdagarna” och en representant för civilsamhället säger ”…genom att skapa god samverkan mellan civilsamhället och det offentliga där nyanlända involveras leder till en god inkludering. Vägen In skapar goda förutsättningar för det – att tänka nytt.”  Flera har poängterat betydelsen av att ha en arena att mötas på och att värdet av det är stort.

Serien med processdagar är nu avslutad, men tanken är att nätverket med alla aktörer för Vägen in + civilsamhället ska fortsätta leva genom att vi träffas i nätverket 1-2 ggr/termin. Nätverket kommer också spela en viktig roll när Vägen in revideras och ställning ska tas till om överenskommelsen ska fortsätta finnas kvar i nuvarande form efter 2020. Revideringsprocessen startades upp vid en större nätverksträff i maj 2019.

Processdag 1, 2018-06-05 (pdf, 1 sida)
Processdag 2, 2018-08-30 (pdf, 1 sida)
Processdag 3, 2018-10-11 (pdf, 1 sida)
Processdag 4, 2018-11-15 (pdf, 1 sida)
Processdag 5, 2019-01-09 och 2018-01-10 (pdf, 2 sidor)

Här finns några av de projekt/insatser som pågår eller har pågått inom regionen. Vill du ha din organisations projekt beskrivet här skickar du in en beskrivning till oss.

Avesta: Projekt för ett inkluderande och hållbart arbetsliv (word, 1 sida)

Ludvika: Vägen till egen försörjning, Ludvikamodellen (pdf, 14 sidor)

Vansbro: Fritidscheck (word, 1 sida)

Hedemora: Handledarutbildning (pdf, 2 sidor) Företagsskola för nyanlända (pdf, 4 sidor)

Guide för jämställdhets- och jämlikhetssäkra beslut och verksamheter i kommuner (pdf, 1 sida)

Webbutbildning "Bättre bemötande"

Länk till en öppen och gratis webbutbildning (extern länk)

Dela:

Hade du nytta av informationen?