Regionala företagsstöd

Regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling. Ett av dem är regionalt investeringsstöd, som riktar sig till större investeringar i länet. Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget.

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Region Dalarna. Varor och tjänster som beställts innan ansökan inkommit till Region Dalarna kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Region Dalarna har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in till Region Dalarna.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Stödet behovsprövas för varje enskilt företag. Hänsyn tas även till eventuell koncerntillhörighet.
 • Resultatbudget för de två kommande åren ska bifogas med ansökan.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Region Dalarnas budget.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av kontanter från företaget, privata investerare, bank eller andra finansiärer. Lånelöften från kreditgivare ska bifogas med ansökan.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer tillämpligt kollektivavtal.
 • Offerter ska alltid bifogas med ansökan. Investeringar över 700 000 kr skall konkurrensutsättas. Skriftlig offertförfrågan ska ställas till minst två potentiella leverantörer, svar skall bifogas med ansökan om stöd.
 • Om stödet delfinansieras med EU-medel ställs det krav på speciell dokumentation och allmän informationsskyldighet.
  .

Regelverk
Gällande svensk förordning: SFS 2015:210 och SFS 2015:211. EU-s regelverk om försumbart stöd: (EU) nr 1407/2013. EU:s regelverk om det allmänna gruppundantaget (EU) nr 651/2014.

Ansökan lämnas in elektroniskt via Tillväxtverkets "Min ansökan". Ansökan ska lämnas in innan investeringen påbörjas. Ansökningarna hanteras i dialog med sökande och beslut fattas utifrån de medel som finns tillgängliga.

Alla våra stöd kan sökas löpande.

Konsultcheck

Konsultchecken ska hjälpa ett företag att stärka sin kompetens. Konsulten ska vara extern och anlitas för ett avgränsat projekt. Insatsen ska vara utvecklande för företaget och konsulten ska ha kompetens som saknas hos det företag som söker stödet.

Läs mer

Mikrostöd

Stödet kan sökas av nystartade företag, som är högst fem år gamla och har en omsättning på max en miljon kronor. Syftet med mikrostöd är bland annat att ge en lite generösare behandling av mindre investeringar i små, nystartade företag.

Läs mer

Regionalt investeringsstöd

Regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling. Ett av dem är regionalt investeringsstöd, som riktar sig till större investeringar i länet. Få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget.

Läs mer

Samverkansprojekt

Företag som samverkar med andra företag kan söka stöd. Samverkan ska omfatta minst tre fristående företag. Det projekt som genomförs ska skapa mervärde som annars inte skulle uppstå, och vara tidsbegränsat.

Läs mer

Särskilt investeringsstöd och stöd till företagsutveckling

Ett av de regionala företagsstöden för en hållbar tillväxt och balanserad regional utveckling är investeringsstöd till företagsutveckling. Det riktar sig till investeringar i privatägda små och medelstora företag i hela länet. Verksamheten ska bedrivas på marknadsmässiga villkor.

Läs mer

Utvecklingsstöd för sociala företag

Behöver du stöd för att utveckla ditt sociala företag för att kunna skapa än större samhällsnytta? Syftet med utvecklingsstödet är att underlätta för sociala företag att få tillgång till finansiering för att utveckla och skala upp sin verksamhet.

Läs mer

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet ENCOM II kan ge stöd till företag som gör investeringar så att den egna produktionen blir energieffektivare. Stöd kan även ges till företag som utvecklar produkter och tjänster som är mer energieffektiva eller har lägre klimatpåverkan än de som annars finns på marknaden. De insatser som ges stöd ska samtidigt leda till ökad sysselsättning.

Projektet ENCOM II drivs under perioden 2018-2022 och är ett så kallat "ramprojekt" för företagsstöd. Stöden finansieras med en blandning av regionala utvecklingsmedel som Dalarna får från nationellt håll och med EU-medel som kanaliseras via Regionala strukturfonden med Tillväxtverket som förvaltare. Tack vare denna satsning så kan mer stöd ges till utveckling av företagandet i Dalarna.

Målet är att bidra till målet om en "koldioxidsnål ekonomi" och att skapa nya arbetstillfällen.

Vem kan söka?

Du som har ett litet eller medelstort företag. Du måste bedriva verksamheten på marknadsmässiga villkor och ha verksamhet i länet. Hänsyn tas alltid till konkurrensförhållandena på orten. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Vilka energiåtgärder kan man söka stöd för?

 • Investeringar i nya maskiner eller utrustning som är energieffektivare än befintliga. Energieffektiviseringen beräknas utifrån hur mycket energi som sparats.
 • Investeringar som gör att man kan producera mer med samma mängd energi.
  Energieffektiviseringen beräknas utifrån den ökade produktiviteten, det vill säga hur mycket lägre energianvändning per producerad enhet.
 • Utveckling av energieffektivare produkter och tjänster(miljöteknik) Energieffektiviseringen beräknas utifrån den volym som beräknas nå marknaden.

  Insatserna ska samtidigt leda till ökad sysselsättning.

Hur söker man stöd inom detta projekt?

Inom villkoren för stödtyperna har företag möjlighet att ansöka om stöd genom detta projekt.

Investeringsstöd till företagsutveckling
Konsultcheck
Mikrostöd
Regionalt investeringsstöd
Samverkansprojekt

Slutligt beviljade stöd inom ENCOM II

Bjursås mekaniska verkstad AB
Björbo Snickeriproduktion AB
Boggs mekaniska AB
Bröderna Östensson AB
Dala Massivträ AB
Dala Plåtteknik AB
Gis Gagnefs Industrisnickerier AB
InnoSat Communikation AB
JLM Healty Homes AB
MVUS AB
Next Green AB
Olsson och Jansson i Nås AB
Rälta Snickerifabrik AB
Sterners Specialfabrik AB
Stjärnsunds Svetsmekano AB
Svenska Husgruppen AB
Svenska Krämfabriken
Svetslego AB
Säters snickerifabrik AB
VIQMA system AB
Västerdalarnas mekaniska Industri AB
Wåhlins Skärteknik AB

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet Investeringar och omställning i Dalarna ska, genom omställningscheckar samt stöd till investeringar inom internationalisering, digitalisering och grön omställning, bidra till en ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag i Dalarna. Detta förväntas leda till nya affärsmöjligheter och konkurrensfördelar som tryggar företagens framtid och hjälper dem att växa. Resultatet förväntas bli framgångsrika företag som står sig starka, har ökat sin beredskap och omställningsförmåga.

Projektet Investeringar och omställning i Dalarna drivs under perioden 2021-2023 och är ett så kallat "ramprojekt" för företagsstöd. Stöden finansieras med EU-medel som kanaliseras via Regionala strukturfonden med Tillväxtverket som förvaltare. Tack vare denna satsning så kan mer stöd ges till utveckling av företagandet i Dalarna.

Vem kan söka?

 • Företag med befintlig verksamhet
 • Företag med marknad som är större än Dalarna
 • Omsättning 1-300 Mkr
 • Antal anställda 1-249, varav minst en person arbetar 100%
 • Företaget ska ha en god överlevnadsförmåga och resurser för att fullfölja satsningen

Företag inom handel kan inte söka dessa checkar (för information om andra möjligheter, ta kontakt med ditt näringslivskontor).

Tematiska områden:

 • Digital omställning
 • Internationalisering/ny nationell marknad
 • Grön omställning
 • Strategisk omställning

Hur söker man stöd inom detta projekt?

Inom villkoren för stödtyperna har företag möjlighet att ansöka om stöd genom detta projekt.

Affärsutvecklingscheck React
Särskilt investeringsstöd
Regionalt investeringsstöd

 

Här är tips på andra stöd för dig som företagare

För att uppnå god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand dagligvarubutiker och bensinstationer i landsbygder. Hos Region Dalarna kan man söka hemsändningsbidrag, servicebidrag och särskilt driftstöd.

Läs mer om stöd till kommersiell service

Söker du startkapital till ditt bolag? DalaCapital vill bidra till att fler innovativa bolag startas och utvecklas framgångsrikt i Dalarna. Därför investerar de i bolag med stor potential i tidig fas, så kallad såddfas. Investeringsbeloppet är 100-500 tkr.

Läs mer om DalaCapital

Bär du på en idé som du vill förverkliga? Vill du utveckla ditt företag på ett smart och hållbart sätt? Eller söker du finansiering för att kunna ta ditt företag till nästa nivå? I denna digitala broschyr har vi samlat kontaktuppgifter till aktörer som ger dig råd och stöd, oavsett vilken fråga det gäller. 

Dela:

Hade du nytta av informationen?