EU:s strukturfonder

Genom medlemskapet i EU har Sverige tillgång till medel ur EU:s strukturfonder som syftar till att minska skillnader och ojämlikheter mellan regioner inom Europa. I Dalarna skapar EU:s strukturfonder förutsättningar för hållbar utveckling. Förra programperioden tog slut 2020 och nuvarande period sträcker sig mellan 2021-2027. För att säkra att medel används på ett effektivt och strategiskt sätt ligger de nya programmen i linje med Dalarnas prioriteringar i Dalastrategin och de tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Hos Region Dalarna kan man söka medfinansiering till utvecklingsprojekt från europeiska regionala utvecklingsfonden, europeiska socialfonden och Interreg.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Programmet har som mål att bidra till att utveckla innovativa miljöer, ett dynamiskt näringsliv och ökad tillgänglighet för näringsliv och invånare i regionen. Förvaltande myndighet för regionala utvecklingsfonden är Tillväxtverket.

 

Europeiska socialfonden (ESF+)

Programmets övergripande mål är att stärka individens ställning i arbetslivet och på så sätt bidra till tillväxt och ökad sysselsättning. Förvaltande myndighet för Europeiska socialfonden är Svenska ESF-rådet

 

Interreg Sverige-Norge

Interreg är EU:s program för gränsöverskridande samarbete mellan olika regioner i EU eller angränsande till EU. Programmet ska stimulera samarbete över gränsen mellan Sverige och Norge från nordligaste Jämtland/Trøndelag till Västra Götalandsregionen (Fyrbodalområdet)/Østfold. Grundförutsättningen är att det finns minst en norsk och en svensk part i projektet.

 

Interreg Östersjöprogrammet 2021-2027

Interreg Östersjöprogrammet är ett program som stöttar omställningen till grönare och mer resilienta samhällen genom transnationellt samarbete i Östersjöområdet.

Programområdet omfattar hela Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och delar av Tyskland, samt Norge.

Nästa utlysning publiceras den 20 oktober 2022.

Information om programmet och om hur ansökan går till

 

Interreg Europa 2021-2027

Interreg Europa är ett interregionalt program som ger stöd till projekt som stärker regional policyutveckling inom sex tematiska områden; smart, green, connected, social, citizens, governance.

Programmet möjliggör samarbete mellan regioner i alla EU:s 27 medlemsländer utan geografiska begränsningar.

Film om Interreg Europe

Information om programmet och kommande utlysningar

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?