Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

EU:s sammanhållningspolitik är viktig för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Dalarna. Programarbete pågår för en ny EU-programperiod 2021–2027. Arbetet utgår från Dalarnas utmaningar och prioriteringar för att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt för att bidra till en hållbar regional utveckling. Programmet tar hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Region Dalarna ansvarar, tillsammans med Region Värmland och Region Gävleborg, för att skriva ett nytt program för Europeiska regionalfonden Norra Mellansverige. I detta arbete ingår bland annat att arbeta fram en regional handlingsplan för den Europeiska socialfonden. Regionala strategiska dokument utgör grunden för programmets inriktning och programmet tar även hänsyn till tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Så ser processen ut

Det finns en arbetsgrupp med representanter från de tre regionerna samt Tillväxtverket. Gruppen koordineras av Ann-Christin Gagge för Norra Mellansverige.

En process har drivits med tematiska dialoger om programgeografins utmaningar och behov. Under 2020 bjöd de regionala utvecklingsdirektörerna in partnerskapet till ett informationsmöte om programmet och framtagandeprocessen. Partnerskapet består av de aktörer som är involverade i framtagandet och genomförandet av programmet, bland andra kommuner, länsstyrelser, högskolor och universitet, näringslivsfrämjare, kluster, science parks, de innovationsstödjande systemen och arbetsmarknadens parter.

Vår ambition har varit och är att ha en öppen och transparent process i framtagandet av programmet och vi kommunicerar med externa aktörer och tillgängliggör dokumentation på den här webbsidan. Tidsplanen har inte tillåtit en formell remiss utan vi har arbetat med återkommande dialoger för att säkerställa innehållet i programmet. Under hösten 2020 hade vi tre digitala dialogmöten, presentationer från dessa tillfällen finns bland dokumenten nedan. 

Från programförslag till färdigt program

I december 2021 tog regeringen beslut om de åtta regionala ERUF-programmen, inklusive det för Norra Mellansverige. Näringsdepartementet har under sin beredning gjort vissa förändringar och nu sänt programmen vidare till EU-kommissionen. Kommissionen har fem månader på sig att behandla programmen.

Det uppdaterade programförslaget för Norra Mellansverige finns publicerat på denna webbsida. 

Kontakt

Ann-Christin Gagge
Koordinator ERUF Norra Mellansverige 2021-2027
ann-christin.gagge@regiongavleborg.se
073-274 27 88

Skrivargrupp

Åsa Ängsback
asa.angsback@regiondalarna.se
070-622 63 66

Camilla Tellås
camilla.tellas@regionvarmland.se
073-070 74 90

Lina Andersson
lina.e.andersson@regiongavleborg.se
076-125 73 03

Thomas Högman
thomas.hogman@regiongavleborg.se
073-079 32 70

Dela:

Hade du nytta av informationen?