Regionala projektmedel

Regionala projektmedel ska i första hand användas som medfinansiering av projekt inom den regionala utvecklingsstrategin för Dalarna och EU:s strukturfonder.

För vad kan man få projektmedel?

Projektmedel kan sökas för projekt som är i linje med Dalastrategin 2030 (pdf, 38 sidor). Prioritering mellan projektansökningar sker utifrån hur väl projektet överensstämmer med dessa program. Det övergripande och långsiktiga målet för Dalastrategin är ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. En kontakt ska alltid tas med Region Dalarnas projekthandläggare och strateger innan ansökan skickas in. För kort beskrivning om redan beviljade projekt, se Projektbanken.

Vem kan ansöka?

Huvudsakliga stödmottagare är kommuner, regionförbund, regioner, myndigheter, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och universitet/högskolor. Projektstöd lämnas inte till enskilda personer eller enskilda företag.

Hur ansöker man?

Ett möte med handläggare och strateg ska ske innan ni skickar in ansökan. Fyll i mallen för tidig projektidé och skicka till strateg och handläggare i god tid innan inbokat möte. 

Ansök om projektmedel via Min ansökan (extern länk) Ansökan ska undertecknas och intygas av behörig firmatecknare. För att logga in använder du e-legitimation eller skapar ett konto med lösenord. Obs! När du fyller i ansökan är det inte tillåtet att endast hänvisa till bifogad bilaga. Upptagna kostnader/kostnadsslag ska specificeras, bifogas därför som fil till ansökan.

När ansöker man?

En ansökan ska alltid föregås av en kontakt eller möte med Region Dalarnas projekthandläggare och strateger.

Beviljade projekt 2022

Sökande: Region Dalarna

Pågår: 2022-03-01 till 2022-11-30

Beviljat stöd: 388 728 kronor

Innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Utgångspunkten är att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom alla områden, i hela länet och säkerställa digital inkludering och tillgänglighet. 

Sökande: Byggdialog Dalarna (länk till byggdialog.se)

Pågår: 2022-04-01 till 2022-12-31

Beviljat stöd: 500 000 kronor

Regionen behöver lyfta in industriellt träbyggande som en del av Dalarnas smarta specialiseringsprogram inom bland annat bioekonomi, i syfte att kraftsamla regionens företag och främjandeaktörer och utveckla träbyggandet på ett hållbart och samverkande sätt.

Målet är att skapa regionala förutsättningar till ett genomförande projekt med inlämning i början av ERUF programperiod samt mobilisera värdekedjan kring industriellt träbyggande i Dalarna och i Norra Mellansverige regionen, genom bred förankring och konkreta insatser kommande år.

Sökande: Stiftelsen Dalarna Science Park (länk till dalarnasciencepark.se)

Pågår: 2022-03-01 till 2022-11-30

Beviljat stöd: 370 442 kronor

Förstudien ska bidra till genomförandet av Dalarnas Smart specialiseringsstrategi genom att lägga grunden till en samverkansplattform som knyter samman alla de projekt och initiativ som just nu pågår inom området Hälsa och Välfärd. Det finns ett stort behov av samordning samt att etablera ett nätverk som kan arbeta gränsöverskridande med allt som händer inom området. På kort sikt kommer förstudiens aktiviteter leda till:

- Ökad kunskap om smart specialisering som arbetssätt hos relevanta aktörer i innovationsstödssystemet
- Förslag på hur innovationsekosystemet kan organiseras inom Hälsa och Välfärd

Förstudien ska identifiera vilka aktörer i Dalarna som behöver samverka för att öka innovation och konkurrenskraft inom området, identifiera fler intressenter och analysera deras behov kopplat till en regional plattform.

Sökande: Stiftelsen Dalarna Science Park (länk till dalarnasciencepark.se)

Pågår: 2022-04-01 till 2022-12-31

Beviljat stöd: 500 000 kronor

Lugnet i Falun är en unik plats. Här samlas Högskolans testverksamhet och forskning, Falu kommuns sport, friluftsliv och evenemangsmiljö samt idrottsföreningar. Målet på sikt är att etablera Lugnet som arena och samverkansmiljö för näringsliv, forskning och lärande inom området rörelse. Där de tre ägande parterna Dalarna Science Park, Falu kommun och Högskolan Dalarna kan lägga grunden för framtida samverkansprojekt och koppla upp sig mot innovationsmiljöer i andra delar av Sverige och Europa.

Lugnet är redan idag en nationellt erkänd arena för testverksamhet, idrottsevenemang och friluftsliv. Sammanfattningsvis ska förstudien ta fram en plan för hur Lugnet ska ta ett tydligt kliv framåt i internationell kontext inom området rörelse. Förstudien kommer att pågå i nio månader under 2022.

Sökande: Högskolan Dalarna (länk till du.se)

Pågår: 2022-03-01 till 2022-11-30

Beviljat stöd: 369 884 kronor

Denna förstudie vill ta ett större grepp över det horisontella kriteriet Jämställdhet mellan könen i det regionala näringslivet och lägga grunden för att denna fråga på ett mer operativt och verkningsfullt sätt finns med i kommande ERUF-finansierade projekt.

Avsikten med förstudien är att den ska leda till ett genomförandeprojekt där en verktygslåda kan prövas, utvärderas och vidareutvecklas inom i första hand Dalarnas energibransch. Detta ska även kunna involvera fler branscher som ännu inte är identifierade. De verktyg som arbetas fram kommer sannolikt även kunna appliceras för ökad jämlikhet och inkludering, dvs inte bara kön, utan även etnicitet, social bakgrund etcetera. 

Sökande: Ludvika kommun (länk till ludvika.se)

Pågår: 2022-04-01 till 2022-12-31

Beviljat stöd: 500 000 kronor

Förstudien är direkt kopplad till smart specialisering området "Hållbart och hälsofrämjande byggande och boende", vars vision är att Dalarna har hållbara och hälsofrämjande byggnader och välfärdstjänster för livslångt boende, lärande och arbete.

I förstudien kommer det att arbetas med arbetsmetoder för landsbygdens hållbar livsmiljö och omställning. Syftet är att analysera om det är möjligt att mobilisera omställningskraft genom skapandet av hållbar livs- och boendemiljö tillsammans med invånarna, civilsamhälle, företag och offentliga aktörer, bland annat genom exemplet Bysjöstrand Ekoby.

Sökande: Länsstyrelsen Dalarna (länk till lansstyrelsen.se/dalarna)

Pågår: 2022-04-01 till 2022-12-31

Beviljat stöd: 400 000 kronor

Förstudien ska underlätta övergången till en cirkulär ekonomi, genom kunskapsuppbyggnad, samplanering och framtagning av strategisk inriktning för de kommande årens arbete inom området. För varje materialflöde genomförs kartläggningar och tankesmedjor med en bredd av aktörer, i syfte att generera idéer om nya värdekedjor och möjligheter till industriella symbioser. Förutsättningarna för hur återanvändning, återvinning och förebyggande av avfall kan öka identifieras. Utifrån detta identifieras behov av regionala genomförandeprojekt.

Hade du nytta av informationen?