ReDriv

Utveckling av en digital plattform för ladd- och tankinfrastruktur ska möjliggöra en snabbare övergång till fossilfria transporter.

ReDriv syftar till att stötta omställning och utveckling av regional ladd- och drivmedelsinfrastruktur och stärka beslutsunderlaget för den fossilfria omställningen inom vägtransportsektorn för både näringslivet och politiken på lokal, regional och nationell nivå.

Målet med ReDriv är att minska de “informationsgap” som påverkar transportsystemets omställning till fossilfrihet. Detta kommer at ske genom att 

  • Etablera en användardriven plattform  
  • Förädla befintliga satsningar/Goda exempel 
  • Identifiera möjligheter och utmaningar kopplat till transportomställningen som inte är relaterad till den digitala tjänsten.  

Plattform för fossilfria ladd- och tankalternativ i Sverige  

Projektet ska skapa en ny digital plattform som samlat visar upp var fossilfria ladd- och tankalternativ finns idag men även var det planeras att byggas ut. Här planeras även möjligheter för att lämna önskemål om infrastrukturutbyggnad och prognoser för omställning. Målet med plattformen är att förenkla för aktörer att planera sin omställning och möjliggöra en snabbare övergång till fossilfria transporter. 

Exempel på plattformens innehåll  

  • Information om befintlig ladd- och tankinfrastruktur för transporter 
  • Information om planerad utbyggnad av ladd- och tankinfrastruktur 
  • Möjligheter för privata aktörer att lämna förslag på infrastrukturutbyggnad   
  • Scenarioverktyg och prognoser för att visualisera omställningen 

Projektet har även för ambition att samarbeta med och sprida goda exempel inom transportomställning, såsom exempelvis Göteborgsregionens Hållbarhetverktyget och Kalmar läns Ladda hela landsbygden och Gröna energigaser. 

Ett sverigebrett samarbete finansierat av ERUF  

Projektet finansieras av Tillväxtverket genom ERUF. Regionala utvecklingsaktörer från Kronoberg, Östergötland, Dalarna, Norrbotten, Västra Götaland, Skåne, Gotland, Örebro Län, Sörmland, Jämtland Härjedalen, Kalmar Län och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) deltar i projektet som leds av Peak Innovation.

Projektperiod

Projektet pågår mellan 1 januari 2022 till 31 okt 2023. En prototyp planeras vara klar under våren 2023.

Jessica CedergrenProjektledare

Telefon: 076-826 54 44
E-post: jessica.cedergren@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?