Stöd till kommersiell service

Syftet med stöd till kommersiell service är att upprätthålla och utveckla lokal service för dem som bor, verkar på och besöker landsbygden. Det finns flera olika stöd att söka och beroende på stödform sker ansökan hos olika aktörer.

Hemsändningsbidrag

Vem kan söka?
Hemsändningsbidraget kan sökas av kommuner som har en varuförsörjningsplan eller serviceplan som gör det möjligt att bedöma behovet enligt förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service.

Till vad?
Utkörning av dagligvaror till hushåll på glesbygd och landsbygd med långt avstånd till närmsta butik. Eller för att anordna särskilda inköpsturer till en närliggande butik.

Hur mycket stöd kan jag få?
Kommunen kan söka hemsändningsbidrag som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen. Bidraget får inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle.

Hur söker jag stödet?
Ansökan görs via e-tjänsten Min ansökan.

Servicebidrag för oförutsedd kostnad 2022

Region Dalarna erbjuder ett servicebidrag för att stärka dagligvarubutiker i landsbygder. Bakgrunden till bidraget är bland annat de höga elpriserna, höga inköpspriser samt förändringar av inköpsvanor.

Vem kan söka?
Servicebidraget kan sökas av näringsidkare som har en dagligvarubutik eller drivmedelsstation i glesbygd eller landsbygd. Servicebidraget gäller fullsortimentbutiker som har minst 10 kilometer till nästa butik och som har en omsättning under 25 miljoner kronor. 

Vad kan du söka stöd för?
Servicebidraget kan sökas för tillfälliga kostnader eller intäktsbortfall som handlaren inte kunnat påverka. Under 2022 har bland annat höga inköpspriser, förändrade inköpsvanor men framförallt de höga elpriserna orsakat tillfälliga lönsamhets- och likviditetsproblem.Region Dalarna erbjuder under 2023 ett utökat servicebidrag för att stärka dagligvarubutiker i landsbygder. Bidrag beviljas prioriterade butiker i orter som är utpekade i kommunernas serviceplaner En förutsättning för att få stöd är att företaget inte har ekonomiska resurser att betala med egna medel. Region Dalarna kan inte garantera att alla butiker får stöd även om det finns ett stödbehov.

Hur mycket stöd kan jag få?
Servicebidraget är högst 250 000 kr.

Hur söker jag stödet?
Ansökan görs via e-tjänsten Min ansökan.

Om du tänker söka stöd för ökade elkostnader, kontakta karin.lofstrand@regiondalarna.se för handledning.

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker

Vem kan söka?

Särskilt driftstöd kan sökas av ägare till försäljningsställen som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som:

  • är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse
  • har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror året runt
  • har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.
  • Försäljningsställen som är betydelsefulla även för tillgängligheten till annan grundläggande kommersiell service än försäljning av dagligvaror ska prioriteras.

Till vad?
Driftstödet är ett kompletterande och långsiktigt stöd. Det ges till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder, där förutsättningarna att skapa en god tillgång till kommersiell service är begränsad.

Om du söker bidrag för att täcka elkostnader under 2022 finns mer information i följande dokument:

Hur mycket stöd kan jag få?
Beloppet man kan få beror på butikens omsättning, men det högsta beloppet är 300 000 per år.

Hur söker jag stödet?
Ansökan görs via e-tjänsten Min ansökan.

Hade du nytta av informationen?