Motorväg med bilar i Dalarna

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Dalarna 2022-2033

Regeringen har i direktiv 2021-06-23 uppdragit åt regionerna att ta fram nya länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. Planen visar, tillsammans med regeringens nationella transportplan, vilka åtgärder som ska göras i Dalarna under åren fram till 2033.

Länsplanen beskriver mål, nuläge och förutsättningar för planering samt ger förslag på åtgärder i transportsystemet i Dalarna.

Region Dalarna har tagit fram ett förslag till länsplan 2022–2033 för Dalarnas län. Förslaget remitterades under perioden 1 november 2021 – 1 februari 2022. Tillsammans med länsplanen remitterades även en miljökonsekvensbeskrivning. Förslaget till länsplan vände sig till länets kommuner, grannregioner, Trafikverket, Länsstyrelsen och SKR samt andra myndigheter och organisationer inom och utom länet.

Den 11 april 2022 beslutade Region Dalarna om preliminär länsplan 2022–2033, vilken lämnades in till regeringen i slutet av april 2022.

Regeringen tar beslut om nationell transportplan och slutliga ekonomiska ramar för länsplanerna i juni månad. Därefter kommer Region Dalarna, den 3 oktober 2022, besluta om att fastställa den slutliga länsplanen 2022–2033.

Martina HellgrenStrateg samhällsplanering och infrastruktur

Telefon: 076-697 50 56
E-post: martina.hellgren@regiondalarna.se

Kent SöderlundStrateg infrastruktur

Telefon: 070-671 97 16
E-post: kent.soderlund@regiondalarna.se