Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Samtal om hälsa - vägledning

”Samtal om hälsa” är framtagen för att förtydliga nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder utifrån ett regionalt perspektiv. Syftet är att vägleda och stödja vårdpersonal som möter vuxna över 18 år med behov av stöd att förändra sina levnadsvanor.

Materialet beskriver risknivån för varje levnadsvana med aktuella rekommendationer. För vissa grupper finns specifika rekommendationer som beskrivs under rubriken Övriga riskgrupper. Även dokumentationen i TakeCare finns beskriven.

Personalvägledningen vänder sig till såväl öppen som sjukhusanknuten vård och samtliga personalkategorier. Materialet ger också en grund för hur hälsofrämjande arbete kan organiseras, dock måste det alltid anpassas efter den lokala verksamhetens behov och förutsättningar.

Hälso- och sjukvården har en uppgift att direkt påverka hälsa och överlevnad genom förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser. I Landstinget Dalarnas landstingsplan 2017-2020 beskrivs jämlik hälsa som ett prioriterat område och Landstingets verksamheter ska arbeta särskilt med att identifiera, utjämna och förebygga ojämlikheter i hälsa samt kompensera för de skillnader som existerar.

Målsättningen är att hälsan ska vara jämnt fördelad mellan människor i Dalarna. Skillnader på grund av socioekonomiska faktorer såsom kön, utbildning, inkomstnivå, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning ska inte medföra sämre hälsa för olika grupper av människor.

Det finns idag stora skillnader i befolkningen i Dalarna, precis som i resten av Sverige gällande förekomst av ohälsosamma levnadsvanor beroende på socioekonomiska faktorer. Socialt utsatta har oftare ohälsosamma levnadsvanor. Om fler personer får hjälp och stöd att förändra sina ohälsosamma levnadsvanor kan alltså ojämlikheterna i befolkningens hälsa minska, vilket leder till vinster både för individen och för samhället.

I mötet med patienter i hälso- och sjukvården är det av stor vikt att i alla samtal ha individens perspektiv och sociala förutsättningar i beaktande. Levnadsvanorna är en viktig och påverkbar faktor för individens hälsa och 80 procent av all kranskärlsjukdom och stroke samt 30 procent av all cancer kan förebyggas med hjälp av sunda levnadsvanor.

Levnadsvanorna är den enskilda faktor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige och den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor.

I Sverige idag har 50 procent av alla kvinnor och 65 procent av alla män minst en ohälsosam levnadsvana. Detta gör att huvuddelen av den samlade sjukdomsbördan i Sverige idag är orsakad av ohälsosamma levnadsvanor och de fyra levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor. För den som redan är sjuk kan stora hälsovinster göras genom förbättrade levnadsvanor.

I Samtal om hälsa - Personalvägledningen beskrivs tre olika åtgärdsnivåer:

  1. Enkla råd Information och korta standardiserade råd och rekommendationer om levnadsvanor (inte likställt med att ställa frågor om levnadsvanor). Eventuell komplettering med skriftlig information. Omfattning i tid vanligtvis mindre än 5 minuter.
  2. Rådgivande samtal Dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. Anpassning till den specifika personens ålder, hälsa, risker mm. Eventuell komplettering med olika verktyg och hjälpmedel samt med särskild uppföljning. Kan inkludera motiverande strategier. Omfattning i tid vanligtvis 10-15 minuter men ibland upp till 30 minuter.
  3. Kvalificerat rådgivande samtal Dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. Anpassning till den specifika personens ålder, hälsa, risker mm. Eventuell komplettering med olika verktyg och hjälpmedel samt med särskild uppföljning. Kan inkludera motiverande strategier. Vanligen teoribaserat eller strukturerat och utförs av personal med utbildning i den metod som används. Omfattning i tid ofta längre än rådgivande samtal.

Samtliga nivåer förutsätter att personalen har kunskap om den eller de levnadsvanor åtgärden gäller och hälso- och sjukvården redan har konstaterat att personen har ohälsosamma levnadsvanor.

Motiverande samtal

Vägledning

Öppna samtalsguiden
Matvanor

Vägledning

Öppna samtalsguiden
Fysisk aktivitet

Vägledning

Öppna samtalsguiden
Alkohol

Vägledning

Öppna samtalsguiden
Tobak

Vägledning

Öppna samtalsguiden

Dela:

Kontakt

Evelina Hilmersson

E-post: evelina.hilmersson@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?