Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Utvecklar vården i Avesta kommun

Varför är projektet Nära vård viktigt för din kommun?

– Att alla har tillgång till en jämlik och nära vård är viktigt. Förhoppningsvis kommer detta att bidra till att alla kommuninvånare får tillgång till en bra primärvård. Att de dessutom blir involverade och delaktiga i sin egen vård är ytterligare en stor fördel.

Varför behövs det här projektet?

– Det finns människor som känner att de har hamnat mellan stolarna när de sökt vård. Det finns också många äldre och sköra människor som är sjuka och vårdas hemma. De har svårt att få kontakt med sin läkare och med specialistvården. Om det här projektet underlättar för patienten att få kontakt med rätt instans och få rätt insats så kan det underlätta för medborgaren.

Idag och i framtiden ökar andelen äldre. Det innebär att allt fler behöver få allt mer vård. Specialistvård, primärvård och kommunerna måste samverka för att kunna tillgodose ett ökat vårdbehov. Det är viktigt att hitta lösningar för att personer som bor utanför tätorten får tillgång till vård att med stöd av digital teknik skapa nära vård. Det fysiska mötet är alltjämt viktigt och trygghetsskapande. Samverkan är centralt men denna måste ske på uppdrag av patienten och tillsammans med patienten.

Vilka vinster kommer detta projektet att ge?

– Den här satsningen kommer att underlätta för den enskilde patienten. Förhoppningsvis kommer patienterna att uppleva att de får närmare till vården och att det är enklare att komma i kontakt med rätt vårdgivare. En stor vinst blir en mer jämlik vård eftersom fler får enklare tillgång till vården. Förhoppningsvis kommer de äldre som får hjälp av det mobila teamet att känna att de får ett bättre omhändertagande.

Att få vård i hemmet där man är trygg kommer att bli en stor fördel och att få en läkarbedömning i hemmet utan att besöka primärvården underlättar för den enskilda. Jag har vissa farhågor för att primärvården inte har tillräckligt med personal och resurser för att avsätta tid för samverkan och ser fram emot en uppföljning för att kunna utvärdera om detta leder till en mer jämlik och lättillgänglig vård.

Dela:

Hade du nytta av informationen?